Steun voor lokale stadsvogelprojecten

Vogelbescherming ondersteunt kansrijke lokale initiatieven van Vogelwerkgroepen en andere vrijwilligers om de vogels van het stedelijk gebied te helpen. Want vogels beschermen dat kunnen wij niet alleen, dat doen we met hulp van mensen met een passie voor vogels.

Bouwnatuurinclusief.nl is een online platform met praktische handvatten voor natuurinclusieve maatregelen die leiden tot een betere leefbaarheid en meer biodiversiteit in de stad. Je vindt er als professional in de bouw gerichte tips, inspiratie, informatie op maat.

Oproep aan vogelwerkgroepen

Kansrijke initiatieven die het leefgebied van stadsvogels binnen de bebouwde kom verbeteren maken kans op financiële steun van Vogelbescherming. Dat geldt ook voor projecten die gericht zijn op inspirerende voorlichting of samenwerking met bewoners en (vrijwillige) natuurorganisaties.

Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen en vrijwillige vogelbeschermers uit om innovatieve projecten in te dienen. Eén keer per jaar maken we bekend welke projecten gehonoreerd worden. De deadline is steeds op 15 september. Dus heeft u plannen om de vogels in uw dorp, wijk of stad te helpen? Lees bijgevoegd reglement en vul het deelnameformulier in!

Toekenningen Stadsvogelprojecten bekend

In september 2017 werden uit dit fonds aan de volgende projecten financiële steun toegekend:

De huismus en de koolmees naar school

Vogelwerkgroep Geleen van de Vogelwacht Limburg wil belangstelling voor vogels stimuleren  bij een leeftijdsgroep die in de toekomst van grote betekenis is voor de bescherming van vogels.  De manier waarop basisschool 'De Duizendpoot' de natuur en het planten- en dierenleven in de tuin aandacht geeft tijdens lessen en buitenspel is heel positief. De Vogelwerkgroep wil de aandacht voor vogels in de school ondersteunen en mogelijk uitbreiden. De vogelwerkgroep wil samen met de school planten en voederhuisjes en nestkastjes in de tuin brengen. In overleg met de school gaan de kinderen helpen om de planten in de tuin te zetten en vogelvoederhuisjes en nestkastjes ophangen. De Tuinvogeltelling zal worden gebruikt om de kinderen bewust naar vogels te laten kijken en te leren over soort en gedrag. Na de winter worden de nestkasten schoongemaakt. In het voorjaar zal er in de tuin aandacht zijn voor het nestelen van de vogels. Ook dan kijken we speciaal naar de mus en de koolmees.
Financiële bijdrage: € 456,-      

Vogelproject Natuurtuin

De natuurtuin Megen zit midden in prachtig natuurgebied, maar kinderen realiseren de rijkdom vaak niet. IVN- Oss en Natuurtuin Megen wil door middel van een natuurspeeltuin en een natuurroute kinderen weer in contact brengen met de natuur, hun omgeving en de dieren. Ze gaan een overzicht maken van de veel voorkomende vogels, deze op een infobord presenteren, en de bijbehorende nestkasten maken met de kinderen. Ook komt er een speciale een wandelroute met ‘vogels en dieren’ die je kunt ‘verzamelen’. De bijdrage van Vogelbescherming zal worden aangewend voor het informatiebord.
Financiële bijdrage: € 400,-

Huiszwaluw- en vleermuistil Eindhoven

Huiszwaluwen nemen in Eindhoven ieder jaar in aantal. Er zijn momenteel nog slechts twee kolonies over in Eindhoven. Deze afname wordt onder andere veroorzaakt door renovaties van gebouwen en woonwijken, waarbij nestgelegenheid verdwijnt. Daarnaast komt het geregeld voor dat nestgelegenheid door bewoners wordt verwijderd. Om deze achteruitgang en mogelijk het volledig verdwijnen van de huiszwaluw tegen te gaan zal er op een tweetal plaatsen in Eindhoven op een slimme manier maatregelen getroffen moeten worden, die in het oog springen. Dit zodat er zowel een bewustwordingsproces op gang gebracht wordt bij wijkbewoners als wel er gericht gewerkt wordt aan de verbetering van de leefomstandigheden van de huiszwaluw. Met U Stadsnatuur MU-S heeft de afgelopen 3 jaar met succes huiszwaluw-vleermuistillen geplaatst. Mede gezien het feit dat het resultaat na plaatsing van de tillen een succes is gebleken, gaat MU-S samen met de gemeente, vrijwilligers- en stadsnatuurorganisaties en buurtbewoners, dit succes uitbreiden en nog meer tillen in Eindhoven plaatsen.
Financiële bijdrage: € 1.433,-   

Duurzame bescherming Oeverzwaluw in Geertruidenberg

In mei 2017 werden op het terrein van een bedrijf in Geertruidenberg oeverzwaluwen aangetroffen. De zwaluwen en hun nesten bevonden zich in twee verschillende stapels bauxiet en er werden door het bedrijf maatregelen getroffen om verstoring te voorkomen. Langs de Donge zijn eerder oeverzwaluwen verstoord door de aanwezigheid van loswallen, vandaar. Om dit voor de toekomst te voorkomen is het nu tijd om een oeverzwaluwwand te plaatsen in de nabijheid van het bedrijf en zo een duurzame bescherming te bieden aan de aanwezige broedkolonie. Stichting Koningspark en Uilenwerkgroep Dongemond gaan daartoe een betonnen nestwand plaatsen, en ze zullen het jaarlijks onderhoud, regelmatig toezicht en tellingen uitvoeren. De bijdrage van Vogelbescherming zal worden aangewend voor een informatiebord waarin één en ander wordt uitgelegd aan bezoekers (op veilige afstand).
Financiële bijdrage: € 915,-      

Nestgelegenheid gierzwaluwen

De oude watertoren in het centrum van Zwolle wordt verbouwd tot een appartementencomplex. Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat geen beschermde vogel en/of vleermuizen aanwezig zijn, dus er hoeft niet gecompenseerd te worden. Maar in dit oude deel van Zwolle zouden extra nestgelegenheden voor gierzwaluwen zeer welkom zijn. Stichting Avifauna Zwolle krijgt de gelegenheid om nestkasten aan te brengen in de steunen van de bovenbouw. Het gaat dan om bovenwettelijke maatregelen. Er is een mogelijkheid om 5 x 6 nestkasten (nestbakken) aan te brengen. Deze nestbakken worden gemaakt een sociale werkplaats. Deze zullen worden gefinancierd door Vogelbescherming, samen met een extra voorraad nestkasten mochten deze nodig zijn in dergelijke gevallen.
Financiële bijdrage: € 930,-       

Project huiszwaluwtil Bollenstreek

De aanleiding van dit project is dat er weinig huiszwaluwen in de Bollenstreek aanwezig en te zien zijn. Er is veel voedsel boven de bollenvelden maar het ontbreekt aan goed bouwmateriaal voor nesten op de zandgronden. Veel zwaluwen doen pogingen om een nest te bouwen, maar deze lopen vaak op niets uit. Sinds 2014 broeden er huiszwaluwen in kunstnesten in Noordwijkerhout. De ruimte geschikt voor nesten aan de gevel aldaar is echter nu vol. Daarom zal een huiszwaluwtil worden geplaatst. Doel is dus om de lokale huiszwaluwenpopulatie te vergroten en daarmee de inwoners van de Bollenstreek te inspireren om deze prachtige vogel meer ruimte te bieden om te laten broeden.  Ook wordt de locatie opgenomen in het excursieprogramma van de Strandloper, het officiële orgaan van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, voor meer educatie over de huiszwaluw.
Financiële bijdrage: € 3.653,-   

Slechtvalkenkast op Petruskerk

In april 2017 verscheen voor het eerst een slechtvalk op de (voormalige) Petruskerk in Vught. Nadat duidelijk was dat de slechtvalk geen ééndagsvlieg was, is contact gelegd met de eigenaren van de kerk en de werkgroep Slechtvalk Nederland. Onder begeleiding van twee inspecteurs van de Monumentenwacht is in oktober 2017 onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een slechtvalkenkast. De gezamenlijke conclusie is dat de Petrus een bijzonder gunstige locatie is voor een slechtvalken-koppel gelet op de territoria in de directe omgeving. De toren is uitermate geschikt om een nestkast te plaatsen en de uitgekozen plek in de noordoostzijde van de toren (zie tekeningen) is goed en veilig te bereiken. Samen met de plaatselijke Vogelwerkgroep, de Stadsvogeladviseur en de Slechtvalkwerkgroep zal er daarom begin 2018 zo’n kast worden geplaatst (met de bijdrage van Vogelbescherming).
Financiële bijdrage: € 1.378,19

Huiszwaluwtil Park Zuidbroek

De Stichting Vrienden van park Zuidbroek heeft een schenking gekregen van € 1.250,- voor een natuurbestemming in Park Zuidbroek, Apeldoorn. Zij hebben het plan opgevat om daar graag een huiszwaluwtil voor aan te schaffen en te plaatsen, met toestemming van de gemeente.
Jan Bulthuis benaderde ons met het verzoek zijn initiatief om een huiszwaluwtil te plaatsen in park Zuidbroek in Apeldoorn te onderschrijven en te ondersteunen. De Vogelwerkgroep Oost-Veluwe staat ook achter het initiatief en achten plaatsing van een til in deze huiszwaluwrijke omgeving kansrijk. De til zal worden gemaakt in een sociale werkplaats en al het ijzerwerk (de draagconstructie voor de til en de paal en de voetverankering) is gratis, door sponsoring. Maar men kwam € 500,- tekort voor een betonplaat en de plaatsing. Daar zal de bijdrage van Vogelbescherming dus voor worden gebruikt.
Financiële bijdrage: € 500,-

Meer informatie?

Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland
0306937759 of 0618135266
Neem contact met mij op

Gerelateerde items