Navigatie overslaan
Stadsduif / Elwin van der Kolk

Stadsduif

Feral Pigeon, Columba livia - Duiven (Columbidae)

Een gedomesticeerde variant van de rotsduif (Columba livia), die in ons land niet voorkomt. Ze kunnen zich uitstekend handhaven in een stedelijke omgeving. Als echte opportunisten weten ze voedselbronnen te benutten en jongen groot te brengen. Het verenkleed van stadsduiven is zeer variabel.

Stadsduif / Agami

Herkenning

De stadsduif leeft in groepen. Hun verenkleed is zeer variabel. Sommige stadsduiven hebben vrijwel precies het kleed van de wilde voorvader van alle stadsduiven, de rotsduif. Andere zijn geheel wit of glanzend grijsgroen, om enkele van de vele mogelijkheden te noemen.

Geluid

Zeer laag, ritmisch gekoer, lijkt wel wat op dat van holenduif.


30-35 cm

Deze soort lijkt op:

Cursus Vogels in Nederland

In deze online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten. Veel plezier!

Camilla Dreef & Nico de Haan, ambassadeurs Vogelbescherming

Meld je aan

Nico de Haan en Camilla Dreef

Leefwijze

Broeden

Broedt bijna het hele jaar door. Heeft meestal twee tot vier legsels per jaar met elk meestal 2 eieren. Dat kunnen ook zeven legsels zijn. Broedperiode 17 dagen. Na 35-37 dagen zijn de jonge vogels vliegvlug. Deze duiven bouwen een slordig nest. Nestelen vaak op harde ondergrond zoals vensterbanken, zolders, verandakasten en balkons. Ze hebben een voorkeur voor donkere plaatsen.

Leefgebied

Stadsduiven komen vooral in het stedelijk gebied voor, waar ze met name broeden op randen en richels van gebouwen en bruggen. Ze kunnen echter tot enkele kilometers buiten de stad foerageren op akkers met granen maar ook op andere gewassen.

Voedsel

Ze eten graag zaden, maar in stedelijk gebied is zwerfafval (zoals patat en brood) een belangrijke voedselbron.

Vogeltrek

De stadsduif is een echte standvogel.


Verspreiding en aantal

talrijke broedvogel | jaarrond aanwezig

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Stadsduiven worden maar sporadisch geteld, maar resultaten uit het Meetnet Urbane Soorten laten een matige afname zien in de periode 2006-2012.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen broedvogel in onbekend aantal

Bron: sovon.nl

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Bijvoorbeeld de Dam in Amsterdam. Stadsduiven brengen hun jongen op de meest onmogelijke plekken groot, bijvoorbeeld ook veel op grote stations.

In Europa

De 'wilde' natuurlijke variant van de stadsduif is de rotsduif. Deze soort is wijdverspreid in Europa. De stadsduif komt in alle steden ter wereld voor en behoort tot dezelfde soort, maar is ecologisch gezien totaal anders.

Meer informatie


Bescherming

De stadsduif is geen inheemse soort maar vormt geen bedreiging voor de inheemse vogelsoorten, Vogelbescherming Nederland voert daarom geen op stadsduiven gerichte activiteiten uit.

Wat kun jij doen

Stadsduiven zijn echte zaadeters, die in de wintermaanden sterk profiteren van het bijvoeren. Met bijvoeren kunnen soms grote aantallen stadsduiven aangetrokken worden. Om ook kleine vogels een kans te geven om van het voedsel te profiteren, is het mogelijk om speciale voederkooien over het strooivoer te leggen. Kleine vogels kunnen dan wel bij het voer, maar duiven niet. Ook voedersilo's zijn zeer geschikt voor het voeren van alleen kleine zangvogels.

Meer weten?

Actuele berichten


Wet- en regelgeving

De stadsduif is een uitheemse vogelsoort. De soort geniet geen bescherming op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de Nederlandse Omgevingswet, omdat de soort niet van nature in het wild voorkomt in de Europese Unie. Het gaat om nakomelingen van een uitheemse, gedomesticeerde vogelsoort die door de mens is geïntroduceerd buiten diens natuurlijke verspreidingsgebied, zich nadien in de vrije natuur heeft weten te handhaven en is gaan voortplanten. Er is desalniettemin een aantal regels van toepassing op uitheemse soorten.

Algemene regels

De wet bevat algemene regels die van toepassing zijn op uitheemse vogelsoorten. Het gaat om:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

De wet bevat daarnaast specifieke regels die van toepassing zijn op uitheemse soorten. Het gaat om:

  • het verbod op het uitzetten of vrijlaten van dieren of hun eieren in de vrije natuur;
  • een bevoegdheid voor de provincie om (categorieën) personen opdracht te geven om populaties van aangewezen diersoorten te verwijderen of beperken mits daarmee een wettelijk belang wordt gediend.

Uitzonderingen op de bovenstaande verboden zijn onder voorwaarden mogelijk.

Bijzondere regels

De stadsduif staat (nog) niet op de Europese lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Deze lijst is vastgesteld op grond van EU-verordening 1143/2014 over de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. Deze verordening bevat diverse ge- en verboden over de soorten op de Europese lijst, zoals een import- en handelsverbod, maar ook een bezit- en fokverbod. Onder de Omgevingswet zijn provincies (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) belast met het beheer van hun populaties als dit een wettelijk belang dient.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal