Navigatie overslaan
Oeverzwaluw / Shutterstock

Kennis en onderzoek

Stadsecologie is een relatief jong werkveld. Pas sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn biologen en ecologen zich gaan verdiepen in de stad als uniek leefgebied voor vogels en andere soorten. Veel is nog onbekend. Daarom steunt Vogelbescherming onderzoek om zo effectieve beschermingsmaatregelen te kunnen voorstellen.

Meten is weten

Dit doen we ten eerste door te meten en tellen. In 2007 zijn Sovon en Vogelbescherming het meetnet MUS gestart om inzicht te krijgen in de populatieontwikkeling van vogels binnen de bebouwde kom. MUS levert inmiddels voor 75 soorten in de bebouwde kom een trend op. Met het project Ring-MUS hebben Vogelbescherming en het Vogeltrekstation een monitoringprogramma gericht op het verkrijgen van demografische gegevens van vogels uit het stedelijk milieu. Vogels worden geringd en zo worden gegevens verzameld over reproductie, overleving en conditie van deze vogels.

Naast deze meetnetten stimuleert Vogelbescherming onderzoek, bijvoorbeeld naar scholeksters die op daken broeden.

Scholekster met jong op dak / Ellen Sandberg Scholeksters op het dak / Ellen Sandberg Scholekster met jong op dak / Ellen Sandberg

Citizen Science

Met de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling en de Jaarrond Tuintelling verzamelen we gegevens over vogels in de directe omgeving van mensen. Iedereen kan meedoen aan deze laagdrempelige tellingen. Zo krijgen we een beter beeld hoe natuur functioneert in een stedelijke omgeving. Deelnemers krijgen er ook wat voor terug: quality time in de eigen tuin.

Kenniskring

Vogelbescherming is een aanjager is van natuurinclusief bouwen in Nederland en een onafhankelijke, science based organisatie met een groot netwerk. Dat geeft ons een belangrijke en unieke positie om de kennisuitwisseling over natuurinclusief bouwen tussen verschillende partijen uit het onderzoeks- en werkveld te faciliteren. Om die reden faciliteert Vogelbescherming een periodieke bijeenkomst, de zogeheten Kenniskring Stadsvogels. In deze kenniskring worden verschillende onderwerpen over natuurinclusief bouwen en stadsvogels behandeld in een wisselende samenstelling, met als doel om vogelbeschermingswerk in de bebouwde omgeving te onderbouwen en te stimuleren. Dit wordt bereikt door het uitwisselen, ontsluiten en samenvatten van kennis over stadsvogels en hun ecologie en deze toepasbaar te maken in de dagelijkse praktijk van diverse stakeholders.

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl