Kom zelf in actie

Wanneer u constateert dat zaken niet helemaal in de haak zijn en vogels wel eens het onderspit kunnen delven, dan zijn er allerlei mogelijkheden om iets te doen. Wanneer u een overtreding vaststelt, kunt u uiteraard aangifte doen bij de politie of de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Ook kunt u een melding doen bij het bevoegd gezag. Dat is momenteel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de provincie (bij schadebestrijding) of gemeente (bij bouwactiviteiten). Daarnaast kunt u een melding doen bij het meldpunt natuurverstoring. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om juridisch te procederen om zeker te weten dat overtredingen stop worden gezet.

Meldpunt natuurverstoring

Het meldpunt natuurverstoring is bedoeld voor mensen die onrechtmatigheden of verdachte situaties in het buitengebied zien en dit willen melden. Hierbij valt te denken aan afvaldumpingen, vernielingen, stroperij, faunavergiftiging, illegale houtkap etc.

Natuurverstoring.nl registreert landelijk alle meldingen en zorgt voor adequate doorgeleiding naar de juiste persoon of organisatie ter opvolging. Dit kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een politiefunctionaris zijn.

Acute situaties

Voor acute situaties kan de plaatselijke/ regionale politie gebeld worden. Dat geldt in het bijzonder bij een vermoeden van vergiftigingen van vogels/dieren i.v.m. gevaar voor de volksgezondheid. Dit kan via het landelijke servicenummer: 0900 – 8844. Vraag naar het Regionale Milieuteam.

Meldingen van verdachte situaties bij huisdieren, vee e.d. kunnen worden gedaan bij 144 (‘red een dier’).

 

Gerelateerde items