Navigatie overslaan
Knobbelzwaan / Agami - Wil Leurs

Kom zelf in actie

Wanneer je constateert dat zaken niet helemaal in de haak zijn en vogels wel eens het onderspit kunnen delven, dan zijn er allerlei mogelijkheden om iets te doen. Wanneer je een overtreding vaststelt, kun je uiteraard aangifte doen bij de politie of het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag voor toezicht op en handhaving van de Wet natuurbescherming is meestal de provincie. Vaak besteden die de handhaving uit aan de relevante regionale omgevingsdiensten. Soms kun je ook bij de rijksoverheid terecht (bijvoorbeeld voor illegale handel in beschermde soorten). Bij de rijksoverheid kun je je wenden tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Meldpunt natuurverstoring

Het Meldpunt natuurverstoring is bedoeld voor mensen die onrechtmatigheden of verdachte situaties in het buitengebied zien en dit willen melden. Hierbij valt te denken aan afvaldumpingen, vernielingen, stroperij, faunavergiftiging, illegale houtkap etc.

Natuurverstoring.nl registreert landelijk alle meldingen en zorgt voor adequate doorgeleiding naar de juiste persoon of organisatie ter opvolging. Dit kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een politiefunctionaris zijn.

Acute situaties

Voor acute situaties kan de plaatselijke/ regionale politie gebeld worden. Dat geldt in het bijzonder bij een vermoeden van vergiftigingen van vogels/dieren i.v.m. gevaar voor de volksgezondheid. Dit kan via het landelijke servicenummer: 0900 – 8844. Vraag naar het Regionale Milieuteam.

Meldingen van verdachte situaties bij huisdieren, vee e.d. kunnen worden gedaan bij 144 (‘red een dier’).

Goed om te weten:

Meer vogels en de wet

Mag je bomen snoeien tijdens broedseizoen?

Lees deze en veel meer vragen over vogels en de wet, bijvoorbeeld over jacht en schadebestrijding, vogels in gevangenschap en vogels in het broedseizoen.

Veelgestelde vragen

Welke vogels zijn in Nederland beschermd?

Onder de bescherming van de Omgevingswet vallen alle vogels die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie.

Veelgestelde vragen wet- en regelgeving