Navigatie overslaan
Knobbelzwaan / Agami - Wil Leurs

Kom zelf in actie

Wanneer u constateert dat zaken niet helemaal in de haak zijn en vogels wel eens het onderspit kunnen delven, dan zijn er allerlei mogelijkheden om iets te doen. Wanneer u een overtreding vaststelt, kunt u uiteraard aangifte doen bij de politie of het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag voor toezicht op en handhaving van de Wet natuurbescherming is meestal de provincie.  Soms kunt u ook bij de gemeente terecht (bij bouw- en sloopactiviteiten) of bij de rijksoverheid (bijvoorbeeld voor illegale handel in beschermde soorten). Bij de rijksoverheid kunt u zich wenden tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Meldpunt natuurverstoring

Het Meldpunt natuurverstoring is bedoeld voor mensen die onrechtmatigheden of verdachte situaties in het buitengebied zien en dit willen melden. Hierbij valt te denken aan afvaldumpingen, vernielingen, stroperij, faunavergiftiging, illegale houtkap etc.

Natuurverstoring.nl registreert landelijk alle meldingen en zorgt voor adequate doorgeleiding naar de juiste persoon of organisatie ter opvolging. Dit kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een politiefunctionaris zijn.

Acute situaties

Voor acute situaties kan de plaatselijke/ regionale politie gebeld worden. Dat geldt in het bijzonder bij een vermoeden van vergiftigingen van vogels/dieren i.v.m. gevaar voor de volksgezondheid. Dit kan via het landelijke servicenummer: 0900 – 8844. Vraag naar het Regionale Milieuteam.

Meldingen van verdachte situaties bij huisdieren, vee e.d. kunnen worden gedaan bij 144 (‘red een dier’).

 

Lobbyen voor vogels en natuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden er visies gevormd en nieuwe plannen gemaakt. Dat biedt volop kansen om invloed uit te oefenen voor vogels en natuur. Samen kunnen we alle 352 gemeenten bereiken. Helpt u mee?

Meer vogels en de wet

Mag je bomen snoeien tijdens broedseizoen?

Lees deze en veel meer vragen over vogels en de wet, bijvoorbeeld over jacht en schadebestrijding, vogels in gevangenschap en vogels in het broedseizoen.

Veelgestelde vragen

Welke vogels zijn in Nederland beschermd?

Onder de bescherming van de Wet natuurbescherming vallen alle vogels die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie.

Veelgestelde vragen wet- en regelgeving