IJsvogelfonds: steun voor lokale innovatieve projecten

Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij ondersteunen vogelwerkgroepen en andere gepassioneerde natuurliefhebbers bij het realiseren van goede initiatieven om vogels te beschermen. Want vogels beschermen dat kunnen wij niet alleen, dat doen we met hulp van mensen met een passie voor vogels. Dankzij de steun van de Postcode Loterij is in 2011 het IJsvogelfonds opgericht.

Oproep aan vogelwerkgroepen

Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen uit om innovatieve projecten in te dienen bij het IJsvogelfonds. Twee maal per jaar maakt het fonds bekend welke projecten gehonoreerd worden. De eerstvolgende deadline is 15 april 2018. Zie hier voor het reglement (pdf) en deelnameformulier (doc) van het IJsvogelfonds en richtlijnen voor de projectvoorstellen.

Door de toegekende subsidie van het IJsvogelfonds komen we uit de kosten om de oeverzwaluw wand te kunnen realiseren! Het is een prachtig project en we zijn al met 11 vrijwilligers bezig geweest om de wand gereed te krijgen. Er is al een poule opgezet om te voorspellen hoeveel nestgaten er bezet zullen zijn volgend jaar !

Weidevogelboer Murk Nijdam

Toekenningen innovatieve projecten bekend

In oktober 2016 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en inspirerende projecten toegekend:

Beter 100 zwaluwen in de wand, dan 10 in de lucht

Vrijwillige Weidevogelboer Murk Nijdam heeft in het Friese Wommels twee ‘plas-drassen’. De grond die hiervoor is gegraven ligt in een wal aan de rand van iedere plasdras. Er hebben wel eens oeverzwaluwen in gebroed, maar de wal is helaas niet stabiel genoeg voor een permanent onderkomen. Bij hevige regenval mislukken de nesten doordat de grond afspoelt en de nesten instorten. Daarom gaat er een kunstwand voor oeverzwaluwen worden gerealiseerd, zodat de oeverzwaluwen de mogelijkheid hebben om succesvol te broeden en jongen groot te brengen.
Financiële bijdrage: € 2.500

Zwaluwtil Oirsbeek      

IVN- Schinnen werkt mee aan het initiatief van een particulier om de eerste huiszwaluwtil voor Zuid-Limburg te plaatsen in Oirsbeek. De lokatie is uitermate geschikt voor een dergelijke til en in de ruime omgeving bevind zich momenteel ook al een huiszwaluw-kolonie. IVN- Schinnen gaat de huiszwaluwtil monitoren op bezette nesten. Hopelijk zal dit initiatief worden opgevolgd met als resultaat het begin van een mooie uitbreiding van zwaluwtillen in Zuid-Limburg en daarmee de regionale huiszwaluwpopulatie.
Financiële bijdrage: € 1.750

Informatieborden voor het project ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’

‘Hessenpoort, Natuurlijk!’ is een samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeente, provincie en maatschappelijke organisaties met als doel om bedrijvenpark Hessenpoort bij Zwolle te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein, met centrale aandacht voor duurzaamheid, natuurwaarden, water en groen. Bij diverse natuurmaatregelen worden informatieborden geplaatst om medewerkers en bezoekers op het bedrijventerrein goed te informeren. Met de bijdrage uit het IJsvogelfonds worden de eerste twee infoborden gefinancierd.
Financiële bijdrage: € 900

Inventarisatie waterriet Reeuwijkse Plassen  

Het doel van dit project is om een goede inventarisatie te maken van het nog in de plassen aanwezige waterriet, als uitgangsbasis voor een plan van aanpak om het waterriet beter te beschermen en eventueel uit te breiden. Voor dat laatste zal bij de inventarisatie aangegeven worden wat de staat van het waterriet is. Dit is van levensbelang voor o.a. de grote karekiet. Tevens zal het voorstellen bevatten voor evt. uit te voeren activiteiten.
Het Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen en de WetlandWacht voor het gebied laten de inventarisatie uitvoeren.
Financiële bijdrage: € 2.500

Impuls aan nieuw leven, overleven en beleven van IJsvogels in de Rottemeren          

Het Recreatieschap Rottemeren is op voorstel van Natuur- en Vogelwacht Rotta  het project ‘Kwaliteitsimpuls Rottemeren voor biodiversiteit en natuurbeleving’ gestart. De inzet is hiermee een impuls te geven aan de biodiversiteit en natuurbeleving in het recreatieschapsgebied via diverse kleinschalige ingrepen. Zo wordt o.a. het voorkomen bevorderd van bijzondere vogels als de ijsvogel door voor passende broedgelegenheid te creëren. Met de bijdrage van het IJsvogelfonds zal een nestwand worden aangelegd.
Financiële bijdrage: € 616

Ornithologisch Erfgoed (Voormalige) Overzeese Gebiedsdelen                           

In de vorige eeuw werd door Nederlandse amateurornithologen veldwerk verricht in de (voormalige) overzeese gebiedsdelen, en maakten aantekeningen van hun bevindingen, foto’s en verzamelden relevant materiaal. Veel van dit materiaal, met belangrijke ornithologische waarden, dreigt echter verloren te gaan. Eén van de hoofddoelen van de Avifaunistische Kring Nederland is het veiligstellen van dit ornithologisch erfgoed. Een werkgroep van de AKN wil proberen om dit materiaal op te sporen en wanneer dit nog niet is veiliggesteld, dit alsnog te realiseren. Het IJsvogelfonds zal een deel van de kosten van het digitaliseren hiervan voor haar rekening nemen.
Financiële bijdrage: € 2.000

In april 2016 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en inspirerende projecten toegekend:

Zicht op Kerkuil-nesten

Kerkuilen zijn de Kerkuilenwerkgroep Walcheren dierbaar en de kerkuilen varen daar ook wel bij, een behoorlijk deel van de geplaatste nestkasten zijn namelijk bezet. Maar voor vrijwilligers is het controleren van de nesten - vaak bovenin een schuur - een lastig karwei. Het project is er op gericht om infrarood camera’s te plaatsen in de bebroede nestkasten, om daarmee de kerkuilen vanaf de grond gade te slaan zonder de uilen te verstoren. Veel kerkuilenkasten hangen bij minicampings op boerenerven. Het ontwikkelen van een informatiemap over de kerkuil voor eigenaren van kasten en voor gasten van mincampings op Walcheren hoort ook bij dit project.
Financiële bijdrage: € 1.000

Materiaal leskist Steenuil

De steenuil is een aaibare vogelsoort. Doordat ze relatief zeldzaam zijn - en kinderen minder buiten spelen - zijn kinderen onbekend met de steenuil, zijn leefgebied, leefwijze en bescherming. Om de kinderen van Beveland en Walcheren met de steenuil kennis te laten maken, gaat het Zeeuws Steenuil Fonds een lespakket ontwikkelen en op basisscholen toepassen. Dit lesmateriaal wordt toegevoegd aan een bestaande leskist over uilen en roofvogels. Een veldmedewerker gaat met deze leskist gastlessen verzorgen op basisscholen.
Financiële bijdrage: € 1.250

Herstel oeverzwaluw broedgelegenheid          

Nog tot ongeveer 10 jaar geleden waren in en rond Denekamp op verschillende locaties broedende oeverzwaluwen te vinden, maar inmiddels niet meer. De Werkgroep Natuur van de Stichting Heemkunde Denekamp gaat daarom duurzame broedgelegenheid voor oeverzwaluwen realiseren. Daarmee hoopt men dat de oeverzwaluw als broedvogel terugkeert in het Dinkelland. De verwachting is dat de oeverzwaluw de komende jaren gebruik gaat maken van de nieuwe broedwanden, omdat ook voldoende rust en voedselaanbod aanwezig is.
Financiële bijdrage: € 1.000

Vinkenbaan Vlieland, trekvogels ringen sinds 1997     

Vrijwilligers van de Stichting VRS Derde Kroonspolders Vlieland ringen op het eiland al sinds 1997 vogels. Het ringonderzoek wordt geheel uitgevoerd en betaald door een zestal ringers, aangevuld met groep enthousiaste assistenten. Ze ringen jaarlijks gemiddeld 9.000 zangvogels in de periode half augustus tot half november. De verzamelde gegevens leveren een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse en Europese ringonderzoek. De ringers willen de gegevens die in de afgelopen 20 jaar zijn verzameld bundelen en in een publieksvriendelijk boek presenteren. Dit boek zal in eigen beheer worden uitgegeven.
Financiële bijdrage: € 1.000

Nestkasten voor Steenuilen in de gemeente Wijchen

De potentiele broedlocaties van steenuilen in de gemeente Wijchen zijn in rap tempo aan het verdwijnen, o.a. door nieuwbouwprojecten en het slopen van oude vervallen schuren, en de steenuilen daarmee ook. Daarentegen zijn er de afgelopen jaren op aanvraag enkele nestkasten voor steenuilen geplaatst bij particulieren. Deze nestkasten waren in veel gevallen snel bezet. Daarom is vanuit de Vogelwerkgroep Natuur en Milieu Wijchen het idee ontstaan om in de gemeente meer nestkasten voor Steenuilen te plaatsen, om een positieve impuls te geven aan de regionale populatie Steenuilen. Met dit project hopen zij de achteruitgang stop te zetten en om te buigen naar een positieve trend.
Financiële bijdrage: € 1.085

Vogel - infopaneel        

Landhoeve Zwieseborg is een kleinschalig vakantieoord met o.a. een boerencamping. De uiterwaarden van de rivier de Vecht ter hoogte van de Zwieseborg vormen volgens vrijwillige vogelbeschermer Johan Poffers uit Hardenberg een fantastisch gebied voor steltlopers, waterwild en allerlei moerasvogels. Helaas kunnen  gasten in een rolstoel hier niet van meegenieten omdat de dijk zich hier niet voor leent. De Vrienden van de Zwieseborg gaan aan de rand van de camping een verhoogd, rolstoelvriendelijk, terras langs de dijk maken en zij zorgen voor verrekijkers waarmee de vogels nog beter te zien zijn. Om de bezoekers te informeren over het gebied en de vogels wordt er een vogelinformatiepaneel geplaatst.
Financiële bijdrage: € 850

Het tapuitenecosysteem: Vaststellen van nestpredatoren                      

De tapuit is een karakteristieke zangvogel van duinen in Nederland. Helaas is de broedpopulatie sinds begin jaren ’90 zeer sterk afgenomen en zijn grote delen van Nederland tegenwoordig verlaten. Eén van de factoren die in recente jaren een knelpunt vormt is lage jongenproductie door nestpredatie. Wie naast Vossen de overige predatoren zijn is echter onbekend. Ter bestudering van de effecten van nestpredatie op populaties van grondbroedende zangvogels - zoals de tapuit – wil onderzoeker Herman van Oosten o.a. de identiteit van deze predatoren bepalen. Bij een aantal nesten van de algemenere graspieper en roodborsttapuit zullen hiertoe (op zorgvuldige wijze) camera’s geplaatst worden. Deze camera’s zullen worden gebruikt in een paar duingebieden.
Financiële bijdrage: € 1.200

Patrijzen beschermings- en biotoopverbeteringsproject WBE ‘West-‘Twente’             

De bedoeling van dit project is om de patrijs een gidssoort te laten worden voor de kwaliteit van natuur en agrarisch landschap binnen de WBE ‘West-Twente’. Ook vlinders, bijen en andere insecten, andere vogels en een verscheidenheid aan zoogdieren zullen profiteren van een mooi landschap waarin het tevens goed wonen, werken en recreëren is. De WBE zal proberen bestaande (vrijwillige) initiatieven te ondersteunen en uit te breiden. Deze uitbreiding betreft zowel het areaal als ook de betrokken organisaties en particulieren. Deze kunnen een bijdrage leveren om tot een optimaal aaneengesloten biotoop voor de patrijs te komen waarbij de andere genoemde dieren (en planten) ook zullen profiteren.
Financiële bijdrage: € 5.000

Downloads

Gerelateerde items