IJsvogelfonds: steun voor lokale innovatieve projecten

Vogelbescherming Nederland ondersteunt Vogelwerkgroepen en andere groene vrijwilligers bij het realiseren van goede initiatieven om vogels te beschermen. Want vogels beschermen dat kunnen wij niet alleen, dat doen we met hulp van mensen met een passie voor vogels. Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij is in 2011 het IJsvogelfonds opgericht.

Oproep aan vogelwerkgroepen

Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen uit om innovatieve projecten in te dienen bij het IJsvogelfonds. Twee maal per jaar maakt het fonds bekend welke projecten gehonoreerd worden. De eerstvolgende deadline is 15 april 2020. Zie hier voor het reglement (pdf) en deelnameformulier (doc) van het IJsvogelfonds en richtlijnen voor de projectvoorstellen.

Door de toegekende subsidie van het IJsvogelfonds komen we uit de kosten om de oeverzwaluw wand te kunnen realiseren! Het is een prachtig project en we zijn al met 11 vrijwilligers bezig geweest om de wand gereed te krijgen. Er is al een poule opgezet om te voorspellen hoeveel nestgaten er bezet zullen zijn volgend jaar !

Weidevogelboer Murk Nijdam

Toekenningen innovatieve projecten bekend

In oktober 2018 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en inspirerende projecten toegekend:

Zwaluwtil te Raamdonksveer    

Momenteel zijn er natuurlijke nesten bij twee woningen in Raamsdonk en worden de zwaluwen gedoogd door de wat oudere bewoners van deze woningen, het risico dat de kolonie verdwijnt is groot als er nieuwe bewoners in komen. Daarom gaat Natuurfederatie Geertruidenberg, naast de plaatsing van een zwaluwtil, ook een aantal bewoners stimuleren om kunstnesten te plaatsen.
Financiële bijdrage: € 950,00

Nesten inspecteren mbv telescopische stok met camera             

De Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard (WR-HW) inventariseert en beschermt roofvogels in de Hoeksche Waard. Indien mogelijk worden nestjongen geringd. De resultaten worden jaarlijks gepubliceerd op de website www.roofvogels-hw.nl. Het doel van dit project is om met behulp van een wifi-camera op een lange telescopische stok met zo min mogelijk verstoring zo veel mogelijk broedgegevens te verzamelen. Daarmee kunnen ze beter bijdragen aan de bescherming van de roofvogels.
Financiële bijdrage: € 1.575,00 

Vervangen steenuil- en torenvalkkasten

Vogelwerkgroep Boxmeer e.o. volgt al jaren de uilen- en roofvogelstand in rond Boxmeer. Hiertoe zijn ook vele nestkasten opgehangen die zorgvuldig worden gemonitord. Door de storm die op 18-1-2018 over delen van ons land raasde zijn een aantal van deze nestkasten en/of de nestbomen zwaar beschadigd geraakt. In samenwerking met Vivara Pro hebben we besloten om 8 Torenvalk- en 8 steenuilkasten ter beschikking te stellen, dus in natura. Hiermee kan de Vogelwerkgroep weer verder.
Financiële bijdrage: € 1.100,00

Boekje "Erfbeesten"     

In 2012 Steenuiloverleg Nederland (STONE) een informatief boekje over de steenuil, vooral bedoeld voor de jeugd. Het boekje is op grote schaal uitgedeeld aan kinderen, verspreid over duizenden boerenerven in het gehele land. Het werd hooglijk gewaardeerd, niet alleen door de doelgroep zelf, maar zeker ook door hun ouders en andere (volwassen) geïnteresseerden. Vanwege de vele positieve reacties wordt nu een nieuw boekje geschreven. Ditmaal niet alleen over de steenuil, maar over alle dieren die op een boerenerf aan te treffen zijn. De gedachte daarachter is dat erven waar steenuilen voorkomen, ook voor andere dieren interessant zijn en dat het zinvol is kinderen en erfbewoners hierover van kennis te voorzien.
Financiële bijdrage: € 3.500,00

Ombouwen website Kraanvogels in NL

De vestiging van de kraanvogel in Nederland is uniek. Hoewel de populatie zich succesvol ontwikkelt en uitwaaiert over steeds meer provincies, blijft de ontwikkeling kwetsbaar. De website kraanvogels.net en het Twitter account twitter.com/kraanvogels zijn enkele jaren geleden daarom opgezet om een breed publiek te informeren. De website publiceert periodiek en tijdens het broedseizoen terughoudend; het Twitter account informeert en enthousiasmeert het hele jaar door.
De activiteiten worden uitgevoerd door WetlandWacht Herman Feenstra en tekstschrijver Harke Kuipers, op vrijwillige basis. Zij werken samen met zg. kraanvogelwachters en vogelwerkgroepen in de betreffende gebieden. De website echter verouderd en ze willen deze compleet vernieuwen, het visueel krachtiger maken en de actualiteit (via met name Twitter) prominenter laten zien.
Financiële bijdrage: € 1534.20

Bijdrage Huiszwaluwtil 

De Natuurgroep Kockengen zet zich onder meer in om in de omgeving van Kockengen landschapselementen zo te onderhouden zodat vogels en flora en fauna optimaal kunnen blijven voortbestaan. En zij delen onze bezorgdheid rond de huiszwaluw. Met name aan de westkant van het oude dorp zijn enkele 10-tallen broedparen aanwezig. Maar de natuurgroep maakt zich toch zorgen of er wel voldoende nestgelegenheid blijft. Daarom is besloten een huiszwaluwtil te plaatsen. Hiervoor heeft een projectontwikkelaar waar mee samen werd gewerkt een bedrag van € 2.500,00 beschikbaar gesteld. Een gat in de begroting wordt aangevuld door het IJsvogelfonds.
Financiële bijdrage: € 494.75

Bijdrage Oeverzwaluwand         

Vogelwacht Wommels e.o. heeft, samen met de Vogelwacht Easterein en Natuurmonumenten, het initiatief genomen om bij de waterplas en de vogelkijkhut Skrok een oeverzwaluwwand aan te leggen. Een prachtig project waar jong en oud bij betrokken worden, en de oeverzwaluw een structurele nestplaats krijgt nabij het bloem- en insectenrijke weidevogelgebied Skrok. De aanleg van de zwaluwwand zal in het vroege voorjaar of na de broedperiode van 2019 plaatsvinden. De drie initiatiefnemers konden hier een eigen bijdrage van € 6.500,00 voor beschikbaar stellen. Overige financiering wordt door een aantal fondsen, waaronder dus het IJsvogelfonds.
Financiële bijdrage: € 500,00    

Infobord voor bij een Huiszwaluwtil

De huiszwaluw doet het slecht in de Achterhoek. Het gebied rond Ulft en Gendringen steekt daar nog positief bij af. De Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Oude IJssel (VAL) wilde in het Jaar van de Huiszwaluw iets voor deze soort doen en heeft het idee opgepakt om een zwaluwtil te realiseren. Het doel hiervan is (natuurlijk) nestgelegenheid bieden voor huiszwaluwen, maar ook burgers te informeren over het leven van de huiszwaluw en laten beleven hoe mooi en nuttig huiszwaluwen zijn.
De plek die is gekozen voor de til wordt namelijk zeer druk bezocht door wandelaars en fietsers, die er van de natuur komen genieten. En wat is er mooier dan de kopjes uit het nest te zien steken van jonge huiszwaluwen en ter plekke informatie aangereikt te krijgen om welke vogel het hier gaat en hoe deze leeft? Goed idee dus dat infobord!
Financiële bijdrage: € 500,00

Optimalisatie weidevogelgebied de Hoon, Houten

Grutto’s en andere weidevogels zijn inmiddels onderdeel geworden van de rode lijst. Het probleem is vooral dat er niet genoeg kuikens vliegvlug worden. Doel is een optimalisatieslag van dit gebied  middels een plasdraspomp die een uitgegraven stuk land kan omtoveren in een steltloperpoel. Daarnaast wil men kruidenrijk stroken gaan inzaaien om te zorgen dat het goed komt met het voedsel voor de weidevogel pullen; insecten! Het plaatsen van de pomp kan door vrijwilligers van de Werkgroep Weidevogelbescherming Houten gedaan worden, in nauwe samenwerking met de Gemeente Houten en het Waterschap. De kruidenrijke grasstroken zullen worden ingezaaid door loonwerker of de pachter van het gebied. Het beoogde resultaat zal moeten zijn dat meer weidevogelkuikens de kans krijgen om vliegvlug te worden.
Financiële bijdrage: € 1.500,00

In april 2018 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en inspirerende projecten toegekend:

Nestgelegenheid voor huiszwaluwen.   

Bij de Stadsboerderij Eyghentijds in Den Bosch nestelen jaarlijks boerenzwaluwen in de stal en worden ook regelmatig huiszwaluwen gezien. Er is echter geen geschikte nestgelegenheid voor die laatste soort. In het kader van Het jaar van de huiszwaluw wil de Vogelwerkgroep IVN/VNW ’s-Hertogenbosch e.o. daarom proberen nestgelegenheid te creëren door het plaatsen van witte planken en kunstnestjes. Er is genoeg modder en ander nestmateriaal bij de boerderij. De hoop is dat er door deze hulp een huiszwaluwenkolonie ontstaat. En er komt een informatiepaneel waarop bezoekers van de stadsboerderij Eyghentijds worden geïnformeerd over de zwaluwen. Bezoekers van de stadsboerderij worden hiermee op een idee gebracht om dit verder uit te breiden op een geschikte locatie.
Financiële bijdrage: € 750,00    

Zenderonderzoek stadse scholeksters in Assen

De scholekster gaat in Nederland hard achteruit. Een deel van de scholeksters broedt in stedelijk gebied. Maar onderzoek naar scholeksters in urbaan gebied staat nog in de kinderschoenen. Dit initiatief is een verdieping van een reeds lopend onderzoek naar scholeksters in Assen dat in 2008 is gestart door twee vrijwilligers van KNNV Assen, waarbij jaarlijks de aanwezige scholeksters in het broedseizoen worden gevolgd. Als aanvulling op het onderzoek is het de bedoeling om minimaal tien scholeksters, verspreidt in het onderzoeksgebied te voorzien van een zender om meer inzicht te krijgen in het gebruik van het stedelijk gebied. De verwachting is dat de aldus verkregen nieuwe inzichten aanknopingspunten bieden om eventueel beschermingsmaatregelen te treffen. De zenders zullen worden aangebracht door een gecertificeerde professional van Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Financiële bijdrage: € 2.500,00

Zwaluwtil op Natuurtuin Kandoel in Dongen

Iedereen kent ze wel, de huiszwaluw, op sommige plekken komen ze veelvuldig voor, op veel plaatsen helaas niet meer. De huiszwaluw staat op de Rode Lijst van broedvogels in Nederland en daarom is het belangrijk de huiszwaluw te helpen. Een zwaluwtil kan ze hierbij een degelijke alternatieve broedplaats bieden. Vogelwerkgroep van Natuurvereniging Ken en Geniet zal dus een zwaluwtil plaatsen, bij de vijver op natuurtuin Kandoel. Uitvoering van het werk geschiedt door vrijwilligers van deze Vogelwerkgroep. Naast nestgelegenheid kan de til, door informatie te delen met de bezoekers van de natuurtuin, een educatieve waarde hebben.
Financiële bijdrage: € 570,00

Behoud Huiszwaluw Laarbeek  

Al tientallen jaren inventariseert Vogelwerkgroep De Ortolaan de aantallen huiszwaluwen in Laarbeek. In de kom van Lieshout is het aantal huiszwaluwen drastisch teruggelopen. De kwetsbaarheid van kolonies huiszwaluwen bij agrarische bedrijven is groot o.a. door verbouwingen.  Het doel van dit project is dan ook het behoud van de huiszwaluw in Lieshout. Het plaatsen van drie tillen binnen korte afstand van de broedkolonies huiszwaluwen, maakt het mogelijk om de totale bevolking aan huiszwaluwen voor de toekomst te beschermen. Daarnaast worden plaatsen voor nestmateriaal (leempoelen) aangelegd en bestaande modderplaatsen verbeterd. Acceptatie van de zwaluwen door de mensen is ook een belangrijk doel.
Financiële bijdrage: € 1.000,00

IJsvogelburcht voor kinderen en buurtbewoners            

Een paar jaar geleden is het schoolplein van OBS De Toonladder in Zwolle totaal gerenoveerd. Als school is toen bewust gekozen voor een gezond en groen schoolplein. Aan de waterkant van de  school is een moestuin waar samen met de kinderen planten en groenten worden verbouwd. Een buurtbewoonster is een liefhebster van de ijsvogel. Op deze manier is de school enthousiast geworden over het bouwen van een ijsvogelburcht aan de waterkant. En de Gemeente Zwolle financiert een camera voor in de ijsvogelburcht, zodat met de kinderen kan worden gekeken hoe deze vogel woont en leeft. De vorderingen van het project zullen per klas op Klasbord geplaatst worden. Klasbord is een soort van Facebook voor scholen. Ook de ouders worden op deze manier op de hoogte gehouden.
Financiële bijdrage: € 285,00    

Opknappen ijsvogelwand

De ijsvogelwand van Natuurvereniging de Ruige Hof in Amsterdam kalft af en is na jaren aan een opknapbeurt toe. Daarom gaat men een opnieuw een wand maken, van leemhoudend zand met trespaplaten aan de zijkanten, om weer vele jaren mee te kunnen. Nieuw is het idee niet, maar veelbelovend wel. De ijsvogels hebben namelijk vaak een nest op het erf van de Ruige Hof, vaak zelfs meerdere legsels achter elkaar. De wand ligt bovendien pal naast een kijkhut. Voor veel bezoekers is het de eerste keer dat ze überhaupt een ijsvogel kunnen bewonderen en dan ook nog heel dichtbij!
Financiële bijdrage: € 303,60

Behoud nestgelegenheid huiszwaluw   

Het aantal broedparen van de huiszwaluw in Noordoost Twente is vanaf 2010 met 20 % afgenomen. Eén van de oorzaken is verlies van broedgelegenheid op het platteland door afbraak en (ver)bouwactiviteiten van schuren, zo ziet Natuur- en vogelwerkgroep “De Grutto”. Dit project bestaat uit het aanbieden van nestgelegenheid in de vorm van een huiszwaluwtil i.c.m. kunstnesten en een modderpoel voor nestmateriaal. Doelstelling is uitbreiding en behoud van nestgelegenheid op boerenerven voor de huiszwaluw door plaatsing van een huiszwaluwtil. Uitbreiding van de populatie heeft ook een gunstig effect op handhaving en zelfs uitbreiding van huiszwaluwpopulaties in de directe omgeving.
Financiële bijdrage: € 1.000,00

Behoud en zo mogelijk uitbreiding van nestgelegenheid voor huiszwaluw en oeverzwaluw

Meerdere Natuurwerkgroepen in Noordoost-Twente, te weten Natuur- en Vogelwerp “de Grutto”, Vogelwerkgroep Ootmarsum en NEOL (Natuureducatie op Locatie) willen iets (meer) doen voor huis- en oeverzwaluw. Het project bestaat uit het aanbieden van nestgelegenheid in de vorm van een huiszwaluwtil i.c.m. kunstnesten, de aanleg van een modderpoel voor geschikt nestmateriaal en de inzaai van 3000 m2 bloemzaad t.b.v. vliegende insecten. Daarnaast wordt een oeverzwaluwwand aangelegd. De natuurlijke omstandigheden zijn in potentie zeer geschikt als broedgebied. Het ontbreekt hier echter aan een geschikte broedplaats vanwege de afwezigheid van een steile wand. De  verwachting is dat met de plaatsing van beide onderdelen het in de zomer een komen en gaan zal zijn van zwaluwen.
Financiële bijdrage: € 2.000,00

Winterswijk inspireert: 45 jaar vogelstudie in Nationaal Landschap Winterswijk

Ter gelegenheid het 45-jarig bestaan van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek, organiseert de werkgroep in juli2019 een symposium om natuurliefhebbers, terreinbeheerders en (regionale) beleidsmedewerkers informeren over de ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Winterswijk. Bijzonder aan de Zuidoost-Achterhoek is verder de nauwe verwevenheid tussen lokale (amateur)ecologen en andere onderzoekers, terreinbeheerder, natuurliefhebbers en beleidmakers. Dit heeft o.a. er toe geleid dat de lokale natuurbeschermers de ontwerpen voor nieuwe natuur in het kader van landinrichting mochten aanleveren en nadrukkelijk een rol spelen bij evaluatie van het beheer van enkele bijzondere natuurgebieden. Op het symposium worden, naast de ontwikkelingen in de vogelwereld, ook inleidingen gehouden over ongewervelden, amfibieën en reptielen. De bijdrage van het IJsvogelfonds is bedoeld om het symposium (mede) mogelijk te maken.
Financiële bijdrage: € 1.250,00

Downloads

Gerelateerde items