Navigatie overslaan

IJsvogelfonds steunt lokale innovatieve projecten

Vogelbescherming Nederland ondersteunt Vogelwerkgroepen en andere groene vrijwilligers bij het realiseren van goede initiatieven om vogels te beschermen. Want vogels beschermen kunnen wij niet alleen, dat doen we met hulp van mensen met een passie voor vogels. Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij is in 2011 het IJsvogelfonds opgericht.

Oproep aan vogelwerkgroepen

Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen uit om innovatieve projecten in te dienen bij het IJsvogelfonds. Twee maal per jaar maakt het fonds bekend welke projecten gehonoreerd worden. De eerstvolgende deadline is 15 april 2023. Zie hier voor het reglement (pdf) en deelnameformulier (doc) van het IJsvogelfonds en richtlijnen voor de projectvoorstellen.

Door de toegekende subsidie van het IJsvogelfonds komen we uit de kosten om de oeverzwaluwwand te kunnen realiseren! Het is een prachtig project en we zijn al met 11 vrijwilligers bezig geweest om de wand gereed te krijgen. Er is al een poule opgezet om te voorspellen hoeveel nestgaten er bezet zullen zijn volgend jaar !

Weidevogelboer Murk Nijdam

Toekenningen innovatieve projecten bekend

In april 2021 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en inspirerende projecten toegekend:

Materiaal om vogels te ringen

Op Vlieland worden sinds 1997 vogels geringd. Het ringonderzoek wordt geheel uitgevoerd [en betaald] door een vijftal vrijwillige ringers aangevuld met groep enthousiaste assistenten. Stichting Vogelringgroep Derde KP Vlieland ringt jaarlijks gemiddeld zo’n 10.000 zangvogels in de periode half augustus tot half november. Dit is de periode van de najaarstrek. De verzamelde gegevens leveren een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse en Europese ringonderzoek. Tijdens excursies wordt uitleg gegeven aan vele bezoekers. Er is behoefte aan materiaal om de continuïteit van het vangwerk op Vlieland te garanderen. Dit materiaal bestaat uit mistnetten en de jaarlijkse ringkosten om op Vlieland een voldoende grote voorraad aan te leggen.
Financiële bijdrage: € 750,00.

Kleileemplaatsen voor huiszwaluwen      

Toen jaren geleden nieuwe watergangen werden gegraven in onze woonwijk Spierveen in Eelde, zagen de mensen van Vogelwerkgroep IVN afdeling Eelde-Paterswolde tot hun verrassing veel huiszwaluwen op de oevers hun nestmateriaal halen en hun woning maken aan onze woningen. Door het begroeien van de oevers met planten kunnen de huiszwaluwen echter niet meer bij het kleiig zand en bouwen ze nog nauwelijks nesten. In 2018 is er in Eelderwolde een succesvol project geweest (van Natuurmonumenten) met het aanbrengen van kleileemdepots. Als de juiste kleisoort wordt gebruikt en de klei wordt in droge perioden nat gehouden, dan kunnen zwaluwen hier goede nesten van bouwen. De Vogelwerkgroep wil in Spierveen ook graag de huiszwaluw helpen en hopen dat te bereiken door het aanbrengen van kleileemdepots op diverse geschikte plaatsen in de wijk.
Financiële bijdrage: € 675,00.     

Oeverzwaluwwand Horstermeer            

Al tientallen jaren heeft er een grote grondhoop gelegen op het terrein van Transportonderneming Cito te Nederhorst den Berg. Vanaf dit jaar dient deze grondhoop op last van de Gemeente Wijde Meren verwijderd te worden, echter vanaf 2009 hebben ieder jaar zo’n 250 tot 280 paar oeverzwaluwen in de grondhoop hun broedgelegenheid gevonden. Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. gaat daarom een 50 meter lange kunstwand (voorzien van 300 nestgaten) voor oeverzwaluwen plaatsen en onderhouden, om hiermee de kolonie in stand te houden.
Financiële bijdrage: € 2.500,00.

Boek: Kraanvogels in Nederland            

Elk jaar vliegen duizenden tot tienduizenden kraanvogels over ons land. In het najaar vliegen ze naar de overwinteringsgebieden, en in het voorjaar terug naar de broedgebieden. Het broedgebied breidt zich uit in Europa en sinds 2001 broeden er kraanvogels in Nederland. De kraanvogel vestigde zich in het Fochteloërveen. In 2020 broeden in het Fochteloërveen 10 paren en in heel Nederland ongeveer 40 paren. De toename van het aantal broedparen, is de reden dat in het noorden van het land bijna jaarrond kraanvogels aanwezig zijn. Met websites, twitter en nu dus een boek over kraanvogels in Nederland, wordt de kennis van 20 jaar gebundeld en gedeeld. Natuurbeheerders, gemeenten, provincies, kraanvogelwachters, Vogelbescherming Nederland en liefhebbers kunnen er hun voordeel mee doen. De teksten in het boek zijn geschreven door kenner Herman Feenstra van Werkgroep Kraanvogel.
Financiële bijdrage: € 1.400,00.

Biodiversiteitsplan Oranjedorp               

In 2019 is de Natuurwerkgroep Oranjedorp opgericht, een bewonersinitiatief met ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe. Oranjedorp ligt ingeklemd tussen oprukkende industrie en landbouwgronden. De biodiversiteit is in de verdrukking geraakt. Het doel van de werkgroep is daarom om, naast het concreet verbeteren van de woon- en leefomgeving, ook de bewoners, van jong tot oud, actief te betrekken. In 2020 heeft de Natuurwerkgroep de Aanmoedigingsprijs van de gemeente Emmen gewonnen voor haar activiteiten. In 2022 worden meerdere activiteiten gericht op vogels. Zoals o.a. vogelexcursies, plaatsen van zwaluwnestkommen en eendenkorven en het realiseren van een ijsvogelwand. Ook wordt Samen met lokale boeren de biotoop voor de patrijs versterkt En zes keer per jaar zijn er activiteiten voor kinderen rondom natuur en biodiversiteit.
Financiële bijdrage: € 1.000,00.

Onderzoek broedgedrag bij roodborsttapuiten in duin en hei

In het voedselrijke Vogelduin en op de schrale dekzanden van de Zuidwest-Veluwe onderzoekt Herman van Oosten de broedbiologie van roodborsttapuiten. Het is interessant om te zien hoe een vogelsoort stand kan houden op de voedselarme dekzanden, in vergelijking met het voedselrijke Vogelduin - dit in het licht van gerapporteerde insectenafnames. Hiernaast, om een completer beeld te krijgen van hoe vogels met verschillen in voedselaanwezigheid omgaan, gaat hij in duin en hei temperatuurloggers gebruiken. Doel van het project is om meer en beter inzicht te krijgen in de rol die voedselbeschikbaarheid speelt bij het broedgedrag en lichaamsconditie van een soort in twee gebieden die verschillen in voedselaanbod. De aanvraag betreft de aanvraag van de dataloggers.
Financiële bijdrage: € 1.500,00.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!   

In de Noordoostpolder (NOP) is de Werkgroep Roofvogels al 20 jaar actief met het in kaart brengen van de roofvogels, die er voorkomen. Drie jaar geleden zijn ze begonnen met het uitproberen van een drone. Ook dit was een schot in de roos om de kiekendieven in bijvoorbeeld tarwevelden op te speuren en te monitoren. De kiekendieven die broeden in de graanvelden zijn dermate lastig te vinden dat ze eerder in de combinemachine verdwijnen dan dat ze veilig kunnen uitvliegen. Met de drone kunnen we er zoveel mogelijk tijdig vinden en de boeren inlichten. Met de aanschaf van een nieuwe drone kan hoger gevlogen worden en zo op een veilige manier nog steeds de waardevolle informatie binnengehaald worden.              
Financiële bijdrage: € 1.150,00.

In oktober 2021 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en inspirerende projecten toegekend:

Het plaatsen van een zwaluwtil                             

IVN Ulestraten constateerde een afname van de huiszwaluwpopulatie in het Limburgse Schimmert o.a. door een tekort aan natuurlijk broedplekken. Om de vogels een handje te helpen wordt een huiszwaluwtil op een plek die als kansrijk wordt geacht. En hopelijk doet goed voorbeeld volgen en kunnen de zwaluwen worden behouden voor Zuid-Limburg.
Financiële bijdrage: € 1.500,00.

Aanleg IJsvogelwand                   

Als ‘buren’ van een stadspark in Culemborg genieten de mensen van Bewonersgroep Park Caetshage van de natuur naast hun woningen. In de watergang die grenst aan de tuinen komen ook ijsvogels voor. Deze ‘vliegende juweeltjes’ zijn regelmatig te zien als ze vanaf overhangende takken naar visjes duiken in het water. Voor zover bekend, komen binnen de bebouwde kom van Culemborg geen broedgevallen voor. De westoever van een watergang wordt daarom geschikt maken als broedplek voor de ijsvogel. Het waterschap heeft voor de aanleg van de ijsvogelwand een Watervergunning afgegeven. En de gemeente Culemborg is enthousiast over het plan en draagt € 1.000 bij in de kosten vanuit het oogpunt van biodiversiteit. Met de afdeling beheer van de gemeente onderhoudt men contact, zowel ten behoeve van aanleg als het beheer rondom de broedwand. Ook worden de overige bewoners voorgelicht over de bijzondere vogels en hun ‘woning’.
Financiële bijdrage: € 1.000,00.

Oeverzwaluwwand        

Al 10 jaar heeft Vogelwerkgroep De IJsselstreek, op het grondgebied van Stichting IJssellandschap, een oeverzwaluwwand. Deze wand bevindt zich in de nabijheid van de IJssel. Maar helaas moet men elke jaar de wand na het hoge water en in het begin van het voorjaar herstellen.  Een kraan is er al gauw een volle dag mee bezig en dat is een financiële aderlating voor beide clubs. In de huidige wand broeden jaarlijks 120-130 paar oeverzwaluwen. Toch is de Vogelwerkgroep telkens weer bevreesd of alle legsels het halen. Enkele keren is men namelijk overvallen door hoogwater en zijn meerdere broedsels verloren gegaan. Tijd dus voor een permanente broedwand op een veilige plek, langs een nevengeul van de IJssel.
Financiële bijdrage: € 2.500,00.

Verplaatsen kolonie huiszwaluwen van woning naar schuur    

In Raamsdonksveer is op twee plekken een kleine kolonie huiszwaluwen verdwenen door verwijderen van de nesten in verband met overlast. Op deze locatie waar al huiszwaluwen zaten is de kolonie verdubbeld. Na goed overleg had de eigenaar er geen problemen als de kolonie aan de nabijgelegen schuur gaat zitten. Dit vereist wel wat werk. Natuurwerkgroep Natuurfederatie Geertruidenberg gaat daarom kunstnesten plaatsen en met een houten constructie en verven dit zodanig aanpassen dat deze overeenkomt met huidige broedlocatie aan de woning. Deze werkzaamheden worden door de natuurwerkgroep zelf uitgevoerd. Het verplaatsen van de kolonie word namelijk als een goed alternatief gezien voor een relatief dure huiszwaluwtil, ook omdat de locatie er zich toe leent.
Financiële bijdrage: € 850,00.