Navigatie overslaan
Zwarte roodstaart / Elwin van der Kolk

Zwarte roodstaart

Black Redstart, Phoenicurus ochruros - Vliegenvangers (Muscicapidae)

De zwarte roodstaart heeft een sterke voorkeur voor warme en droge plaatsen. In stedelijke gebieden vormen alle gebouwen, schuttingen en tuinen een prima alternatief voor het natuurlijke habitat. In de ogen van een zwarte roodstaart is een huis precies een rots en een ventilatiekanaal is een uitstekende kloof om in te broeden.

Zwarte roodstaart / Agami - Daniele Occhiato

Herkenning

In alle kleden met een roestrode staart. Mannetjes hebben een zwart en grijs verenkleed met een witte vleugelvlek. Vrouwtjes zijn minder zwart en hebben een roetkleurig bruingrijs verenkleed. Zit vaak rechtop en trilt met de staart.

Geluid

Zang met knarsende tonen.


13 - 14,5 cm

Deze soort lijkt op:

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten.

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf u in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Leefwijze

Broeden

Broedt vanaf midden april. De zwarte roodstaart heeft meestal twee legsel per jaar, soms drie. Een legsel bestaat uit 4 tot 7 eieren. Broedduur: 12-14 dagen. De zwarte roodstaart heeft een strikt eigen broedterritorium waaruit andere paartjes worden geweerd. De jongen zitten 15-17 dagen op het nest en worden nog gevoerd tot 10 dagen na het uitvliegen.

Video in nieuw venster openen

Leefgebied

De zwarte roodstaart komt oorspronkelijk als broedvogel voor in middel- en hooggebergtes, maar broedt in Nederland in het stedelijk gebied en bij moderne boerderijen. In met name industrieterreinen en grootschalige nieuwbouw vinden zij holten in muren en tal van andere plekken om te broeden. Verdwijnt weer als de omgeving te groen wordt. Er is een grote voorkeur voor droge, warme en lichte biotopen. De zwarte roodstaart zit graag op hoge zangposten van twintig meter of hoger zoals een dakrand, een hijskraan of een antenne. Tijdens de trekperiode kan de zwarte roodstaart in het hele land worden aangetroffen.

Voedsel

Een breed scala van insecten staat op het menu, van rupsen en langpootmuggen tot spinnen. In stedelijk gebied jagen ze bij kunstlicht ook ’s nachts op insecten. In de herfst eten zij ook zaden, bessen en ander fruit.

Vogeltrek

In grote delen van zijn broedgebied trekvogel, in andere delen standvogel. Trekt 's nachts. De trek van Noordwest-Europese broedvogels naar de overwinteringsplekken in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika vindt plaats van augustus tot in oktober. Tussen half maart en april keren zij weer terug. Vooral in zachte winters worden in ons land nog wel eens zwarte roodstaarten aangetroffen, het is onduidelijk of het gaat om exemplaren die ook in Nederland broeden of van elders afkomstig zijn.

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt u welke soorten u tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar u op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder appelvink

Verspreiding en aantal

talrijke broedvogel | wegtrekkend | doortrekker in klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

De afgelopen decennia heeft de zwarte roodstaart een sterke opmars gemaakt. Vooral in de westelijke helft van Nederland heeft de soort sterk aan terrein gewonnen. De groei vlakt nu af en is in oostelijk Nederland zelfs matig negatief geworden.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 14.000-22.000 (in 2018-2020)
Geschat maximum aantal overwinteraars 100-400 (in 2013-2015)
Doortrekkers 500-2000 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Met wat goede wil te zien op Utrecht Centraal Station. Zingt vooral 2 uur voor zonsopkomst. Probeer het op bedrijventerreinen, havengebieden en industrieterreinen.

In Europa

Het verspreidingsgebied van de zwarte roodstaart strekt zich uit van Zuidwest-Portugal tot West-China.

Meer informatie


Bescherming

De zwarte roodstaart heeft zijn leefgebied de afgelopen decennia uitgebreid in Nederland. Het is belangrijk dat er voldoende nestgelegenheden beschikbaar blijven.

Wat wij doen

Wij ontsluiten informatie over het aanbrengen van kunstmatige nestgelegenheden. Mede hiervoor coördineren wij een netwerk van Stadsvogeladviseurs, die lokaal kunnen adviseren.

Wat kunt u doen

Behoud kleine stukjes braakland of leg deze waar mogelijk aan. De vogels maken graag gebruik van zogenaamde ‘bruine daken’. Dat is een soort dakterras dat lijkt op een stukje braakland. Plaats neststenen bij ver- of nieuwbouw van gebouwen, zowel in de stad als op industrieterreinen en bijvoorbeeld spoorwegemplacementen.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads


Wet- en regelgeving

De zwarte roodstaart is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn zwarte roodstaarten beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de zwarte roodstaart is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

De Wet natuurbescherming biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen en voor een beperkt aantal soorten jaarrond. Nesten van zwarte roodstaarten zijn niet standaard het gehele jaar beschermd. Nader onderzoek kan nodig zijn, omdat de nesten wel jaarrond bescherming genieten als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal