Navigatie overslaan
Schouwen-Duiveland / Agami

Natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang. Vogelbescherming kan hier het verschil maken en is daarom op veel manieren betrokken bij de bescherming van deze topnatuur.

Veel natuurgebieden in Nederland zijn beschermd door de toepassing van wetten en regels. Toch is dat niet altijd genoeg voor gezonde vogelpopulaties. Dat komt bijvoorbeeld door niet-duurzame visserij, toegenomen recreatie, bezuinigingen bij terreinbeheerders of het neerslaan van stikstof uit de lucht (vanwege het verkeer en intensieve veehouderij). Ook zijn de natuurgebieden soms te klein, of komen natuurlijke processen niet tot hun recht.

Vogelbescherming wil zowel de kwaliteit als de omvang van de Nederlandse natuurgebieden verbeteren. Dat doen we via ‘schop in de grond’-projecten, maar ook lobbyen we voor een beter natuurbeleid en geven we voorlichting over te nemen maatregelen. Dat doen we altijd samen met terrein beherende organisaties en andere terreineigenaren. Het betekent daarnaast dat we de natuurbeschermingswetgeving kritisch volgen en een actieve inbreng hebben rondom de regelgeving van Natura2000-gebieden. Verder heeft Vogelbescherming een netwerk van vrijwillige en deskundige WetlandWachten, de ‘ogen en oren’ in het veld bij de waterrijke natuurgebieden van Nederland.

Vogels en de energietransitie

De opwarming van de aarde, het extremere weer en de stijging van de zeespiegel hebben grote gevolgen. Niet alleen voor de mens, maar zeker ook voor vogels.

Waddenzee

De Waddenzee is een knooppunt in de trekroute van miljoenen vogels. Terecht dus dat het gebied tot Werelderfgoed is uitgeroepen. Vogelbescherming zet zich op veel manieren in voor het gebied.

Kust en duin

De Nederlandse kust is ruim driehonderd kilometer lang. Driehonderd kilometer bijzonder landschap, met een gigantische waarde voor de mens, én voor de natuur. Onze grootste en meest gevarieerde natuurgebieden liggen hier, zoals het Waddengebied en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. Er zijn stranden, kwelders, duinen, zeearmen en slikken. Voor een vogel als de tapuit is het erop of eronder.

Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta

Net als het Waddengebied vormt de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta een essentiële tussenstop voor vele vogels. Om deze trekvogels te beschermen heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid. Mede dankzij Vogelbescherming blijft natuurherstel rondom de Westerschelde op de agenda staan en ontstaat er een schitterend natuurgebied in het Haringvliet.

IJsselmeer

Dankzij de inzet van Vogelbescherming en haar partners is de visserijdruk enorm afgenomen. Vogelbescherming staat een duurzame visserij voor en een rijk natuurlijk IJsselmeer

Klimaatbuffers en moerassen

Nederland heeft veel moerasachtige gebieden. Mede dankzij de inzet van Vogelbescherming in het verleden gaat het stukken beter met die gebieden. Maar er blijft ook nog veel te wensen over. Met soorten als grote karekiet en roerdomp gaat het niet goed.

WetlandWachten

Ze zijn de ogen en oren in het veld van Vogelbescherming: zo’n 95 WetlandWachten. Deze vaak zeer deskundige vrijwilligers stellen misstanden aan de kaak en bewaken de natuurkwaliteit van een gebied.

Wat we nog meer doen