Navigatie overslaan
Alde Feanen / Agami

Gebiedsbescherming

De belangrijkste leefgebieden van vogels en andere natuurwaarden in Nederland zijn aangewezen als beschermde gebieden op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze natuurgebieden maken onderdeel uit van het Natura 2000-netwerk. De aanwijzing en bescherming van deze natuurgebieden is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees ecologisch netwerk van natuurgebieden waarmee de meest bijzondere en waardevolle natuur van Europa wordt beschermd. In Nederland zijn meer dan 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, waarvan de helft als beschermd leefgebied voor vogels. Alle informatie over de Natura 2000-gebieden kunt u vinden op  www.natura2000.nl.

Aanwijzingsbesluiten

Elk Natura 2000-gebied wordt aangewezen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door middel van een aanwijzingsbesluit. Het aanwijzingsbesluit bepaalt voor welke soorten en habitats het gebied wordt aangewezen, welke instandhoudingsdoelen gerealiseerd moeten worden (behoud, herstel, uitbreiding) en de exacte begrenzing van het gebied.

Beheerplannen

Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld, waarin maatregelen zijn opgenomen om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Beheerplannen worden in de meeste gevallen vastgesteld door de Provincie. In het beheerplan kan ook worden bepaald welke activiteiten in het gebied zijn toegestaan en onder welke voorwaarden. Schadelijke effecten op de aanwezige natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen moeten daarbij uitgesloten zijn.

Toetsing van plannen, projecten en andere handelingen

Er geldt een beoordelingsplicht voor alle plannen, projecten en andere handelingen die mogelijk significante negatieve effecten kunnen hebben op de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen. Een bestuursorgaan mag uitsluitend het plan vaststellen als de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. Er geldt een vergunningplicht voor projecten en andere handelingen met mogelijk significante negatieve effecten. Een dergelijke vergunning kan uitsluitend worden verleend door het bevoegd gezag als zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. Er wordt daarbij getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit.

Meer informatie:

 

Meer vogels en de wet