Navigatie overslaan
Pand Vogelbescherming Nederland / JvD

Mijn privacy

Vogelbescherming Nederland (hierna, “Vogelbescherming” komt al sinds 1899 op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden, in Nederland en wereldwijd. Dit doen wij niet alleen. Wij worden actief ondersteund door ruim 140.000 leden, bedrijven, fondsen en instellingen en gegevensverwerking is hierbij noodzakelijk. Naast de bescherming van vogels, vinden wij ook de bescherming van deze gegevens belangrijk. Daarom gaan wij hier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om.

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Ook kunt u lezen wat uw rechten zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

Grondslag

Vogelbescherming verwerkt alleen persoonsgegevens als hiervoor een welbepaald doel aanwezig is. Dit doel is gebaseerd op één van de grondslagen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) namelijk:

 • Toestemming
 • Wettelijke plicht
 • Uitvoering van de Overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Bij deze verwerkingen verwerkt Vogelbescherming niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Ook bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en nemen passende beveiligingsmaatregelen om ze te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen, verlies, vernietiging of beschadiging. Daarnaast hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens, die deze gelet op hun functie nodig hebben.

Soort gegevens

Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt van Vogelbescherming of deelneemt aan (online) activiteiten of artikelen via de webwinkel bestelt, worden de gegevens die u zelf afgeeft, vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld contactgegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer en gegevens met betrekking tot uw donatie of aankoop. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van uw donatie, van uw aanvraag of bestelling, en om u te informeren over projecten, producten en het werk van Vogelbescherming. Ze kunnen ook gebruikt worden voor marketing- en fondsenwervende activiteiten door Vogelbescherming Nederland.  Soms worden Persoonsgegevens door Vogelbescherming Nederland gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.  

Activiteiten, waaronder de tuinvogeltelling

Voor activiteiten, zoals de tuinvogeltelling, registreren wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen we  informatie over uw tuin om zodoende te kunnen bepalen waar de telling heeft plaatsgevonden en met welke omstandigheden, om een analyse te doen van de tuinvogelstand in Nederland. Als u meedoet aan de tuinvogeltelling dan kunt u eenmalig door ons gebeld worden of per e-mail of post door ons benaderd te worden om u te informeren over het werk van Vogelbescherming.

Leden-evenementen

Voor ledenevenementen vragen wij naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en lidmaatschapsnummer uit, om de deelname aan het evenement te registreren en uit te voeren.

Contactformulier

Wanneer u een vraag aan ons stelt via het contactformulier, gebruiken wij het telefoonnummer of e-mailadres dat u heeft ingevuld op het formulier, om uw vraag of opmerking te beantwoorden.
Wij kunnen u eenmalig bellen of per e-mail of post benaderen om u te informeren over het werk van Vogelbescherming.

Vogels Dichterbij magazine

Wanneer u ons Vogels Dichterbij magazine bestelt, vragen wij uw contactgegevens uit om u het gratis magazine toe te sturen. Naar aanleiding van de bestelling sturen wij drie e-mails om uw bestelling te volgen en om te vragen of u tevreden bent over het magazine. Ook  kunnen wij u informatie toesturen over het werk van de Vogelbescherming.

(Web)winkel

Vogelbescherming heeft een webshop waar u allerlei vogelgerelateerde producten kunt kopen. Voor het dagelijkse beheer van de webshop maakt Vogelbescherming gebruik van leverancier CJ WildBird Foods Ltd. De persoonsgegevens die u afgeeft worden door CJ WildBird Foods alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling. Deze gegevens worden bewaard zolang het nodig is om uw bestelling te verwerken en zolang nodig is op basis van de wet. Meer informatie over de webshop vindt u terug in de privacy verklaring van de webshop.

Ook wanneer u producten aanschaft in onze winkel in Zeist, kunnen we uw gegevens vastleggen of controleren. Voor zowel online aankopen als aankopen in onze winkel, kan Vogelbescherming uw persoonsgegevens en aankoopgegevens gebruiken om u te informeren over producten, het werk van de vereniging of voor marketing- en fondsenwervende activiteiten.

Informatie, advies en petities

Via onze sites kunt u informatie en advies aanvragen, zoals een tuinadvies, bouwadviezen en ook kunt u petities steunen. Ook hierbij vragen we uw gegevens uit om u van advies te kunnen voorzien of om de ondertekening van de petitie te registreren, zoals naam en emailadres en waar nodig adres- en contactgegevens. Via e-mail houden we u op de hoogte van het specifieke advies of over de specifieke petitie. Wij kunnen u eenmalig bellen of per e-mail of post benaderen om u te informeren over het werk van Vogelbescherming.

Sms-actie (4333)

Vogelbescherming Nederland verwerkt uw mobiele telefoonnummer voor de uitvoering van de éénmalige schenkingsovereenkomst en in het kader van deze actie. We zullen u mogelijk eenmalig bellen om u te informeren over ons werk en te bespreken of er andere manieren zijn waarop u ons wilt steunen.

Excursies met excursieleiders

Als u meedoet aan één van de activiteiten van Vogelbescherming Nederland dan worden uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld met de activiteiten-/ excursieleider. Dit is nodig zodat deze contact met u kan opnemen in geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. Wij kunnen u eenmalig bellen of per e-mail of post benaderen om u te informeren over het werk van Vogelbescherming.

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert bij Vogelbescherming Nederland of als vrijwilliger, vragen wij gegevens uit zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw CV. Deze gegevens gebruiken wij om uw sollicitatie in behandeling te nemen.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Soms geldt er een wettelijke bewaartermijn, zoals dat bij financiële gegevens het geval is. In andere gevallen hebben wij een afweging gemaakt tussen het gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te bewaren en uw privacy. Zo bewaren wij uw gegevens om u op de hoogte te houden over onze acties en producten. Het is voor ons belangrijk een ledenbestand te hebben, omdat onze inkomsten grotendeels van u afhankelijk zijn. Zonder uw gift kunnen wij de vogels niet helpen. Daarnaast is uw privacy belangrijk voor ons en bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en verwijderen wij uw gegevens wanneer u hier om vraagt. Hieronder vindt u de verschillende bewaartermijnen die wij hanteren:

 • Wanneer u een financiële relatie met ons heeft of kosteloos een product heeft aangevraagd, bijvoorbeeld omdat u deelneemt aan een excursie of vogelcursus, of wanneer u lid bent, dan bewaren wij uw gegevens 5 jaar.
 • Wanneer u deelneemt aan een petitie of informatie aanvraagt, dan bewaren we uw gegevens 2 jaar.
 • Wanneer u mee hebt gedaan aan een winactie, bewaren we uw gegevens 1 jaar.
 • Wanneer u een vrijwilligersfunctie bij ons heeft vervult, bewaren wij uw gegevens 10 jaar.
 • Bij een nalater of een giftgever, bewaren we de gegevens totdat de transactie financieel is afgehandeld, of totdat duidelijk is dat er geen financiële transactie gaat plaatsvinden.
 • Gegevens van sollicitanten bewaren wij 4 weken of, met toestemming, 1 jaar.
 • Gegevens van leveranciers bewaren wij zolang de overeenkomst loopt.
 • Financiële gegevens bewaren wij altijd 7 jaar.

Wij delen uw gegevens niet met derden tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw vraag of opdracht, of voor marketing- en fondsenwervende activiteiten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar

Voor verschillende doeleinden kunnen persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar worden doorgegeven, denk hierbij aan junior(cadeau)lidmaatschappen of deelname aan activiteiten. In alle gevallen dient een ouder danwel wettelijke voogd toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens. Vogelbescherming gaat ervan uit dat door het invullen van de gegevens van het kind er toestemming is gegeven door een ouder of de wettelijke voogd.

Rechten

Uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Recht van bezwaar indien  u niet langer door ons benaderd wilt worden, kunt u dat bij ons aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” en/of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  o Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.
 • Recht op inzage: op uw verzoek melden wij aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
 • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Hetzelfde kunt u doen als uw gegevens onvolledig zijn.
 • Recht op vergetelheid: op uw verzoek worden uw gegevens uit de database verwijderd. Dit kan alleen voor zover op ons geen wettelijke plicht rust uw gegevens (langer) te bewaren.
 • Recht op overdraagbaarheid: wanneer wij uw gegevens digitaal verwerken op grond van uw toestemming of omdat wij een overeenkomst met u hebben, dan kunt u deze gegevens digitaal van ons ontvangen, zodat u deze bijvoorbeeld kunt doorgeven aan een andere instantie.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijke beperken, bijvoorbeeld wanneer u vindt dat wij uw gegevens ten onrechte verwerken of wanneer u vermoed dat uw persoonsgegevens onjuist zijn. Wij stoppen dan met het verwerken van uw gegevens, totdat dit is gecontroleerd.

Bovenstaande verzoeken kunt u indienen bij ons Servicecentrum door middel van het contactformulier of per telefoon via 030-6937700. Wanneer u jonger bent dan 16 jaar of wanneer u onder curatele bent gesteld, kan het verzoek alleen door uw wettelijke vertegenwoordiger worden ingediend.

Nadat u een verzoek indient zullen wij binnen één maand op uw verzoek reageren. Wij hoeven niet altijd op uw verzoek in te gaan. Bijvoorbeeld wanneer uw verzoek buitensporig is of wanneer de rechten en vrijheden van anderen in gevaar komen, mogen wij uw verzoek weigeren. Ook hiervan zult u binnen één maand op de hoogte worden gebracht.

Hiertoe kunt u het contactformulier gebruiken of bellen met 030-6937700.

Vogelbescherming is gerechtigd het Privacy Waarborg van DDMA te voeren.

Klikgedrag

Op onze website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden - zonder dat hierbij bezoekers geïdentificeerd worden - zoals de meest gevraagde pagina's. Hierdoor krijgen wij een beeld van onder andere het aantal bezoekers, hun interesses en uit welk deel van het land ze komen, welke pagina's bekeken worden en hoe vaak en hoe lang ze op de website blijven. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Om de informatie voor bezoekers van de site eenvoudig toegankelijk te maken, kan onze website gebruik maken van zogenoemde cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de bezoeker vastleggen. Voor meer informatie over cookies, lees onze cookieverklaring.

Discussiefora

Als u via een van de discussiefora of op stellingen reageert, behouden wij het recht om uw bijdrage van de site te verwijderen.

Vogelbescherming en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende organisatie.

Vragen

Vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u richten aan ons Servicecentrum door middel van het contactformulier of per telefoon via 030-6937700.  Uiteraard helpen wij u ook als u een klacht heeft. Daarnaast kunt u een klacht indienen over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen

Vogelbescherming Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring van Vogelbescherming Nederland.

 

14 april 2020

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie

Onze strategie

Vogelbescherming is onderdeel van Birdlife International. Een mondiaal netwerk van partners die gezamenlijk optrekken in het beschermen van vogels en hun leefomgeving. We werken volgens het principe van ‘science based conservation’. Dit betekent dat kennis en het opdoen van nieuwe kennis voor ons belangrijk is.

Bekijk hier onze strategie