Navigatie overslaan
Zwarte roodstaart / Shutterstock

Wat doet Vogelbescherming voor stadsvogels

Onze dorpen en steden groeien nog steeds. Toch nemen stadsvogels in aantal af. Vogelbescherming Nederland adviseert professionals, gemeenten en burgers in hoe men zelf kan bijdragen aan een leefbare stad. Ook heeft Vogelbescherming een verbindende rol om partijen bij elkaar te brengen om kennis met elkaar te delen.

Natuurlijk stimuleert Vogelbescherming alle huizenbezitters om hun eigen huis, tuin of balkon vogelvriendelijk in te richten aan de hand van praktische tips of door adviezen op maat.

Kennis en onderzoek

Door het aanjagen van kennisontwikkeling en door het delen van kennis monitoren we stadsvogels en hun gedrag en brengen we in kaart hoe stadsvogels het best geholpen zijn. Lees meer

Huiszwaluw / Hans Peeters Huiszwaluw / Hans Peeters

Politiek

De bescherming van unieke Europese natuurgebieden - van Waddenzee tot Pyreneeën – is het resultaat van Europese samenwerking. Natuur beperkt zich echter niet tot aangewezen beschermde natuurgebieden. En juist daarbuiten gaat het dramatisch slecht: ook in de stad. Zelfs ooit zo algemene soorten als de spreeuw en huiszwaluw worden zeldzamer.

Nederland staat de komende jaren voor grote opgaven: energietransitie, klimaatadapatie en nieuwe woningen hebben allemaal ruimte nodig. Natuurinclusief bouwen biedt kansen om deze verschillende opgaven te combineren. Vogelbescherming roept daarom op om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen en meer te investeren in groene en gezonde steden.

Ook de biodiversiteit staat onder druk. Als het om ruimtelijke ordening gaat, zijn gemeenten de centrale partij in Nederland. Zij bepalen samen met inwoners hoe de directe leefomgeving eruit komt te zien. Samen met vrijwillige Stadsvogeladviseurs zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat gemeenten hun eigen visie en beleid over biodiversiteit gaan voeren. Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van vogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid.

Ook vragen we in het politieke landschap aandacht voor een Basiskwaliteit van Natuur in de Nederlandse steden en dorpen.

Voorbeeldprojecten

Natuurinclusief bouwen blijkt in de praktijk vaak gemakkelijk, zowel financieel als bouwtechnisch. Daarom laat Vogelbescherming Nederland zien dat het kán met een aantal grote projecten, gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. De beste voorbeelden worden beloond met de award natuurinclusief bouwen.

Project Woonruimte voor vogels in Brabantse steden

Stadsvogels en vleermuizen zijn al honderden jaren afhankelijk van mensen voor hun woonruimte. Door o.a. isolatie en betere afdichting van gaten en kieren onder daken hebben deze dieren het moeilijk gekregen. Samen met de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg (de Brabantse ‘big five’) doen Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging hier iets aan. Lees meer over dit project.

Samenwerkingen

Tot voor kort had de bouw weinig aandacht voor natuur. En natuurbescherming had weinig aandacht voor het stedelijk gebied. Zonde, want de wijze waarop de mens het landschap vormgeeft, bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Vogelbescherming werkt samen met partijen die natuurinclusief aan de slag willen. Bijvoorbeeld met woningbelegger Vesteda. Samen werken we eraan om de leefomgeving voor zowel vogels als mensen te verbeteren. Samen met Ballast Nedam hebben we een vogelvriendelijke woonwijk gebouwd. Ook voeren we gezamenlijk lobby voor standaardisatie van natuurinclusief bouwen.

Video in nieuw venster openen

Nationaal dakenplan

Niet alleen gebouwen zijn essentieel voor vogels in de stad. Ook tuinen, balkons, stadsparken, bermen en perkjes bepalen het succes van vogels in de stad. En een groene omgeving is niet alleen goed voor vogels, ook voor mensen. Voor veel stedelijke opgaves bestaan dan ook groene oplossingen, zogeheten ecosysteemdiensten. Denk aan straatbomen, groene tuinen maar ook aan multifunctionele daken. Daarom is Vogelbescherming partner van het Nationaal Daken Plan. Een coalitie van partners die het potentieel van het dak willen benutten voor opgaven als klimaatadaptatie, verstedelijking en verdichting, duurzame energie, biodiversiteit, en gezondheid.

Vogels en nieuwbouw

Vogelbescherming ziet het als een belangrijke taak om samen met projectontwikkelaars en beleidsmakers vogelvriendelijke oplossingen aan de tekentafel een plek te geven. Want dankzij vogels komen dorpen en steden pas écht tot leven.

Draag een steentje bij

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad