Samenwerken in het Waddengebied

Om de uniciteit van het Werelderfgoed Waddenzee te behouden, is samenwerking essentieel om resultaten te boeken. Vogelbescherming wil partijen met elkaar verbinden om zowel de miljoenen vogels die van het Waddengebied gebruik maken een veilige plek te geven, als bezoekers en bewoners te laten genieten van de natuur.

Duurzame visserij

Vogelbescherming heeft er mede voor gezorgd dat schelpdiervisserij in de Waddenzee fors aan banden is gelegd, zodat de schelpdierpopulaties zich kunnen herstellen. Sinds 2005 is de mechanische kokkelvisserij verboden en mogen kokkels alleen nog handmatig geoogst worden. Dit heeft geleid tot herstel van het aantal kokkels in de Waddenzee, een belangrijke voedselbron voor vogels.

In 2008 ondertekenden we een convenant met mosselvissers en de overheid, waarin gezamenlijk wordt gestreefd naar natuurherstel én verduurzaming van de mosselvisserij. Dit heeft geresulteerd in een plan van uitvoering voor de verduurzaming van de mosselvisserij in de Waddenzee tot 2020 en het programma Naar een Rijke Waddenzee. Daarbij focust Vogelbescherming op het beschermen van de internationale vogeltrekroute en de bescherming van rustende, slapende en foeragerende wadvogels in de Waddenzee.

Beschermen van de internationale vogeltrekroute

Vogelbescherming zet zich actief in voor de bescherming van de gehele internationale vogeltrekroute (de ‘flyway’), waarvan de Waddenzee een van de belangrijkste plekken is. Dat doen we door monitoring langs de trekroute en het versterken van het beheer van belangrijke natuurgebieden op de trekroute. We richten ons daarbij vooral op de West-Afrikaanse overwintergebieden. In januari 2014 heeft de eerste grote wintertelling van wadvogels langs de West-Afrikaanse kust plaatsgevonden. Er werd daarvoor nauw samengewerkt met onze Afrikaanse BirdLife partners en Sovon Vogelonderzoek Nederland, dat de telling uitvoerde.

We beschermen de vogeltrekroute ook actief door deelname aan het Wadden Sea Flyway Initiative - een samenwerking tussen Nederland, Duitsland, het Programma Naar een Rijke Waddenzee en het Conservation of Migratory Birds-project van BirdLife International in West-Afrika. In beide laatst genoemde projecten heeft Vogelbescherming een belangrijke rol.

Gezamenlijke visie met Denemarken en Duitsland

Vogelbescherming heeft met haar BirdLife partners in Duitsland en Denemarken een gezamenlijke visie op het herstel en de bescherming van de internationale Waddenzee ontwikkeld. Het doel van deze visie is het herstel en behoud van ecosystemen in de Waddenzee en langs de trekroute naar Afrika. Daarnaast het creëren van broed- en hoogwatervluchtplaatsen en weerbaar maken van de waddennatuur tegen de effecten van klimaatverandering.

Samenwerken met natuurorganisaties

Om de impact van ons werk te vergroten werkt Vogelbescherming zoveel mogelijk samen met natuurorganisaties die bij de Waddenzee betrokken zijn, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Waddenvereniging, Stichting Wilde Kokkels, het Groninger Landschap, It Fryske Gea en Landschap Noord-Holland. We hebben ons met deze partijen verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN).

Met het omvangrijke programma Rust voor vogels, Ruimte voor mensen legt Vogelbescherming samen met vijf andere natuurorganisaties en met steun van het Waddenfonds en de betrokken provincies en de stichting Bettie Wiegman Fonds actief nieuwe broed- en hoogwatervluchtplaatsen aan en wordt broodnodige rust voor vogels gerealiseerd.

Onderdeel van het project is een groot bewustwordingsprogramma dat bezoekers meer van de vogels van het Waddengebied laat genieten en tegelijkertijd de verstoring door menselijke activiteiten laat afnemen.

Onderzoek

Vogelbescherming helpt onderzoek te financieren naar vogelsoorten in het Waddengebied. De ontwikkelingen worden voortdurend onderzocht, gemonitord en geëvalueerd. Wetenschappelijk onderzoek is de basis van het werk van Vogelbescherming.

Enkele vogelsoorten waarnaar Vogelbescherming specifiek onderzoek liet verrichten zijn scholekster, tapuit, blauwe kiekendief, velduil en visdief. De onderzoeksvragen richten zich vooral op de oorzaken van achteruitgang en de mogelijkheden voor herstel. Vogelbescherming financiert samen met het Wereld Natuur Fonds mede de leerstoel Trekvogelecologie van Theunis Piersma. Piersma en zijn onderzoekers verrichten veel onderzoek naar vogels van het wad zoals de rosse grutto en de kanoet.

Voorbeelden van onderzoek dat mede mogelijk werd door Vogelbescherming:

 

Gerelateerde items