Navigatie overslaan
WetlandWachtendag

Netwerk van WetlandWachten

Een speciale rol bij de bescherming van natuurgebieden is weggelegd voor de WetlandWachten; de vrijwillige vogelbeschermers van Vogelbescherming die sinds 1995 de ontwikkelingen in ‘hun' wetlands in de gaten houden.

Belang Wetlands

Het natte Nederland is internationaal gezien een belangrijk gebied voor doortrekkende en overwinterende soorten. Van een groot aantal watervogels overwintert regelmatig meer dan 10% van de Noord-West-Europese populatie in Nederland. Van een tiental soorten overwintert hier zelfs meer dan 50% en van soorten als lepelaar, smient, kleine rietgans en brandgans zit soms zelfs meer dan driekwart van de totale populatie in ons land.

Veel van de Wetlands in Nederland zijn zogeheten Belangrijke Vogelgebieden. Dat zijn gebieden die door BirdLife International zijn aangewezen als zeer belangrijk voor vogels (Important Bird Area’s) en die beschermd worden door Europese natuurregels (Vogel- en Habitatrichtlijn). In Nederland zijn nu 99 Belangrijke Vogelgebieden waarvan 75 wetlands: moerassen, meren, plassen, kustgebieden, rivieren en veengebieden. Voor geheel Europa staan ze beschreven in ‘Important Bird Areas in Europe: priority sites for conservation’.

Netwerk van WetlandWachten

Eén van de doelen van het beschermingswerk voor de wetlands is om bedreigingen en negatieve ontwikkelingen in de gebieden vroegtijdig te signaleren zodat hiertegen actie ondernomen kan worden. Denk aan verdroging door intensieve landbouw, versnippering door infrastructurele projecten, verlies van leefgebied door plaatsing van windturbines, achteruitgang in waterkwaliteit, waterpeil en een natuurlijke dynamiek, ontbreken van meerjarig riet door intensief rietbeheer, verlies van voedselgebieden door (schelpdier)visserij en verstoring door intensieve recreatie.

Kijk hier voor een WetlandWachten bij jou in de buurt.

Wat doen WetlandWachten

WetlandWachten hebben niet alleen veel kennis van vogels en hun leefomgeving, maar ook van natuur en milieu in het algemeen en van planologische procedures. Een WetlandWacht houdt zijn of haar wetland scherp in de gaten en signaleert situaties of ontwikkelingen die voor vogels ongunstig zijn. In geval van acute, ernstige bedreiging neemt de WetlandWacht contact op met Vogelbescherming Nederland. Na overleg en op basis van de belangrijkste feiten wordt vervolgens besloten of en, zo ja, hoe actie wordt ondernomen.

Hulp van Vogelbescherming

WetlandWachten worden ondersteund vanuit Vogelbescherming. Het team Wetlands bestaat uit enkele vaste krachten, aangevuld met juristen, de Natura 2000-specialist en moerasvogeldeskundigen. Vogelbescherming organiseert onder meer regionale en landelijke bijeenkomsten waar kennisvergroting en de uitwisseling van ervaringen centraal staan. Zo worden er cursussen over relevante natuurwetgeving gegeven en is er een speciaal, besloten internetforum voor WetlandWachten en Vogelbescherming.

Gezocht

Het streven is om voor alle 75 wetlands in Nederland een WetlandWacht aan te stellen. Om het WetlandWachten netwerk te versterken zijn we op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers.

Meer informatie over het WetlandWachten-netwerk?

Neem dan contact op met Bernhard Oosting.

Bernhard Oosting

Bernhard Oosting, Medewerker Vogelbescherming
Neem contact met mij op

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels

WetlandWacht bij jou in de buurt

WetlandWachten van Vogelbescherming houden de belangrijkste wetlands van ons land nauwlettend in de gaten. Als er bedreigende ontwikkelingen zijn voor de natuur en vogels, komen ze direct in actie. Signaleer je zelf bedreigingen of wil je advies over natuurontwikkeling en de vogels in een wetland?

Neem contact op met een WetlandWacht