Navigatie overslaan
Eider / Shutterstock

Duurzame visserij

Vogelbescherming heeft er mede voor gezorgd dat schelpdiervisserij in de Waddenzee fors aan banden is gelegd, zodat de schelpdierpopulaties zich kunnen herstellen. Sinds 2005 is de mechanische kokkelvisserij verboden en mogen kokkels alleen nog handmatig geoogst worden. Dit heeft geleid tot herstel van het aantal kokkels in de Waddenzee, een belangrijke voedselbron voor vogels.

Mosselconvenant

In 2008 ondertekenden we een convenant met mosselvissers en de overheid. Samen streven we naar natuurherstel én verduurzaming van de mosselvisserij. Dit heeft geresulteerd in een plan van uitvoering voor de stapsgewijze verduurzaming van de mosselvisserij in de Waddenzee en het programma Naar een Rijke Waddenzee. Daarbij focust Vogelbescherming zich op het beschermen van de internationale vogeltrekroute en de bescherming van rustende, slapende en foeragerende wadvogels in de Waddenzee.

Via dit Mosselconvenant zijn verschillende resultaten geboekt, maar in 2021 bleek een nieuw convenant nodig, nu met bindende afspraken. Daarin is afgesproken om de bodemmosselzaadvisserij in de Waddenzee stapsgewijs terug te brengen en in 2029 geheel te beëindigen.

Meer over de Waddenzee