Navigatie overslaan
Eider / Shutterstock

Duurzame visserij

Vogelbescherming heeft er mede voor gezorgd dat schelpdiervisserij in de Waddenzee fors aan banden is gelegd, zodat de schelpdierpopulaties zich kunnen herstellen. Sinds 2005 is de mechanische kokkelvisserij verboden en mogen kokkels alleen nog handmatig geoogst worden. Dit heeft geleid tot herstel van het aantal kokkels in de Waddenzee, een belangrijke voedselbron voor vogels.

Mosselconvenant

In 2008 ondertekenden we een convenant met mosselvissers en de overheid. Samen streven we naar natuurherstel én verduurzaming van de mosselvisserij. Dit heeft geresulteerd in een plan van uitvoering voor de stapsgewijze verduurzaming van de mosselvisserij in de Waddenzee tot 2020 en het programma Naar een Rijke Waddenzee. Daarbij focust Vogelbescherming zich op het beschermen van de internationale vogeltrekroute en de bescherming van rustende, slapende en foeragerende wadvogels in de Waddenzee.

Via dit Mosselconvenant zijn verschillende resultaten geboekt. Zo wordt inmiddels in 28% van de geschikte geulen geen mosselzaad meer van de bodem gevist. Daardoor kan op 9.300 hectare Waddenzeebodem de natuur zich herstellen. En er ligt nu 500 hectare aan oude mosselbanken in beschermde zones van de Waddenzee.

Meer over de Waddenzee