Navigatie overslaan

Natuurkwaliteit IJsselmeergebied

Het IJsselmeer én het Markermeer verkeren in ongezonde, ecologische staat door de slechte waterkwaliteit, hoge visserijdruk,  toenemende recreatie en de afsluiting van de Waddenzee. Veel soorten vogels zoals visdieven, zwarte sterns en aalscholvers hebben daar last van. Vogelbescherming vindt dat het IJsselmeer beter beschermd moet worden.

Natura 2000-gebied

Het IJsselmeer vormt samen met het Markermeer en IJmeer het belangrijkste binnenmeer van Noord-West Europa voor overwinterende duikeenden, broedende visdieven en aalscholvers en doortrekkende zwarte sterns. Het is een Natura 2000-gebied. Voor deze soorten is het moeilijker om hier voldoende voedsel te vinden.

Vogelbescherming vindt dat het IJsselmeer beter beschermd moet worden. De Raad van State is het eens met Vogelbescherming en heeft de overheid verplicht om natuurherstel na te streven in dit Natura2000-gebied.

Verbinding met de Waddenzee

Vogelbescherming vindt dat voor een gezonder IJsselmeer een hernieuwde zoet-zoutverbinding noodzakelijk is, met natuurlijke brakke overgangen tussen Waddenzee en IJsselmeer.

Visserij

Vogelbescherming vindt dat staandwantvisserij moet worden beperkt omdat deze vorm van visserij tot teveel verdrinkingsslachtoffers onder vogels leidt. Vogelbescherming vindt verder dat er uit voorzorg niet op spiering mag worden gevist in het IJsselmeergebied, zolang er sprake is van een laag broedsucces van de visdieven in het gebied. Vogelbescherming is in overleg met de visserijsector om te komen tot duurzame visserij met zo min mogelijk schade voor vogels.

In 2015 leidde deze gesprekken tot resultaten. Dankzij de inzet van Vogelbescherming – samen met Stichting het Blauwe Hart en Sportvisserij Nederland – is in het IJsselmeergebied in 2015 85% minder schubvis uit het water gehaald. Daarvoor zijn de beroepsvissers gecompenseerd. Dat betekent meer voedsel voor vogels en minder duikende watervogels in visnetten. Verder is er niet op spiering gevist, essentieel voedsel voor jonge visdieven en doortrekkende zwarte sterns.

Windmolens

Vogelbescherming vindt dat windmolens uit voorzorg niet geplaatst mogen worden in de belangrijkste vogelgebieden en is van mening dat onvoldoende is onderzocht of windmolenparken schadelijk zijn voor de natuur in het IJsselmeergebied. Vogelbescherming houdt een vinger aan de pols als het gaat om windenergie in dit gebied. Zie onder meer ook onze nationale windmolenrisicokaart voor vogels (pdf).

Recreatie

Vogelbescherming onderkent het belang van het IJsselmeergebied voor de recreatie en is van mening dat recreatie en natuur beter in balans moeten worden gebracht. Om de waarde voor vogels zo min mogelijk te schaden onderschrijft Vogelbescherming de gedragscode watersport.

Oeververbetering IJsselmeergebied

Vanaf 2017 werkt Vogelbescherming aan het meer natuurlijk maken van de oevers in het IJsselmeergebied en het creëren van een visverbinding naar het achterland. Dankzij een donatie van de Nationale Postcode Loterij kan Vogelbescherming op twee plekken aan de slag. Hier profiteren niet alleen de vissen van, ook vogels krijgen er leefgebied bij. Visetende vogels als visdieven, zwarte sterns, dwergmeeuwen en reuzensterns, visarend- en zeearenden krijgen er zo een zwemmend visbuffet bij. 

Download

WetlandWacht bij jou in de buurt

WetlandWachten van Vogelbescherming houden de belangrijkste wetlands van ons land nauwlettend in de gaten. Als er bedreigende ontwikkelingen zijn voor de natuur en vogels, komen ze direct in actie. Signaleer je zelf bedreigingen of wil je advies over natuurontwikkeling en de vogels in een wetland?

Neem contact op met een WetlandWacht

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels