Natuurkwaliteit IJsselmeergebied

Het IJsselmeer én het Markermeer verkeren in ongezonde, ecologische staat door de slechte waterkwaliteit, hoge visserijdruk,  toenemende recreatie en de afsluiting van de Waddenzee. Veel soorten vogels zoals visdieven, zwarte sterns en aalscholvers hebben daar last van. Vogelbescherming vindt dat het IJsselmeer beter beschermd moet worden.

Natura2000-gebied

Het IJsselmeer vormt samen met het Markermeer en IJmeer het belangrijkste binnenmeer van Noord-West Europa voor overwinterende duikeenden, broedende visdieven en aalscholvers en doortrekkende zwarte sterns. Het is een Natura 2000-gebied. Voor deze soorten is het moeilijker om hier voldoende voedsel te vinden.

Vogelbescherming vindt dat het IJsselmeer beter beschermd moet worden. De Raad van State is het eens met Vogelbescherming en heeft de overheid verplicht om natuurherstel na te streven in dit Natura2000-gebied.

Verbinding met de Waddenzee

Vogelbescherming vindt dat voor een gezonder IJsselmeer een hernieuwde zoet-zoutverbinding noodzakelijk is, met natuurlijke brakke overgangen tussen Waddenzee en IJsselmeer.

Visserij

Vogelbescherming vindt dat staandwantvisserij moet worden beperkt omdat deze vorm van visserij tot teveel verdrinkingsslachtoffers onder vogels leidt. Vogelbescherming vindt verder dat er uit voorzorg niet op spiering mag worden gevist in het IJsselmeergebied, zolang er sprake is van een laag broedsucces van de visdieven in het gebied. Vogelbescherming is in overleg met de visserijsector om te komen tot duurzame visserij met zo min mogelijk schade voor vogels.

In 2015 leidde deze gesprekken tot resultaten. Dankzij de inzet van Vogelbescherming – samen met Stichting het Blauwe Hart en Sportvisserij Nederland – is in het IJsselmeergebied in 2015 85% minder schubvis uit het water gehaald. Daarvoor zijn de beroepsvissers gecompenseerd. Dat betekent meer voedsel voor vogels en minder duikende watervogels in visnetten. Verder is er niet op spiering gevist, essentieel voedsel voor jonge visdieven en doortrekkende zwarte sterns.

Windmolens

Vogelbescherming vindt dat windmolens uit voorzorg niet geplaatst mogen worden in de belangrijkste vogelgebieden en is van mening dat onvoldoende is onderzocht of windmolenparken schadelijk zijn voor de natuur in het IJsselmeergebied. Vogelbescherming houdt een vinger aan de pols als het gaat om windenergie in dit gebied. Zie onder meer ook onze nationale windmolenrisicokaart voor vogels (pdf).

Recreatie

Vogelbescherming onderkent het belang van het IJsselmeergebied voor de recreatie en is van mening dat recreatie en natuur beter in balans moeten worden gebracht. Om de waarde voor vogels zo min mogelijk te schaden onderschrijft Vogelbescherming de gedragscode watersport.

Download

Gratis magazine Vogels Dichterbij

Maak van uw tuin een vogelparadijs. Het magazine Vogels Dichterbij staat boordevol mooie foto’s en praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen.

bestel gratis magazine

Met een gids zie je meer

Ga mee op vogelexcursie! Vrijwillige vogelgidsen van Vogelbescherming nemen je mee naar de mooiste natuurgebieden in Nederland en vertellen enthousiast over de vogels die daar leven. 

informatie en opgeven

Gerelateerde items