Navigatie overslaan
Jan van gent / Shutterstock Alle berichten

Kom op voor de Noordzee

Geplaatst op 16 april 2019

De komende jaren gaat er veel veranderen in het grootste natuurgebied van Nederland: de Noordzee. Zo komen er duizenden windturbines in het gebied om een energietransitie mogelijk te maken. De overheid houdt tot 23 mei een zogeheten maatschappelijke consultatie over de plannen. Laat weten wat u er van vindt!

Vogelbescherming is voorstander van de winning van windenergie op zee. De effecten van klimaatverandering zijn te dramatisch om dat te laten sloffen. Maar de Noordzee volbouwen met windturbines, daar zijn we geen voorstander van.

De Noordzee is een belangrijk natuurgebied voor tal van prachtige zeevogels, ook het Nederlandse deel. Jan-van-Genten, zeekoeten, alken en diverse duikers vinden er hun voedsel, vooral in de ondiepere visrijke delen. En natuurlijk niet alleen vogels, ook vissen en zeezoogdieren als bruinvissen zijn van het gebied afhankelijk.

Zeekoet / Shutterstock Zeekoet / Shutterstock

Daarom vinden we dat de plannen voor de Noordzee om uiterste zorgvuldigheid vragen. Met andere natuur- en milieuorganisaties zetten we ons in voor Noordzee-plannen die de natuur en vogels, niet schaden maar juist helpen.

Wat er vooral moet gebeuren, is een betere bescherming van delen van de Noordzee, die heel belangrijk zijn voor vogels, zoals de Bruine Bank en het Friese Front. Daarnaast moet de visserijdruk omlaag, moeten er stilstandvoorzieningen op de windmolens komen tijdens de vogeltrek en is er nog heel veel goed onderzoek nodig naar de gevolgen van de plannen op de Noordzee, voordat ingrijpende besluiten vallen. 

U kunt uw stem laten horen

Gezamenlijke inzet van de natuur en milieuorganisaties kort samengevat:

  1. Adequaat beschermde gebieden, die voor de natuur belangrijk zijn.
  2. Locatiekeuze en designcriteria voor windparken om risico’s te beperken en kansen te benutten voor de natuur.
  3. Visserij op duurzaam niveau en met duurzame technieken.
  4. Actieve bescherming van (kwetsbare) soorten (in aanvulling op beschermde gebieden).
  5. Actief natuurherstel, zowel binnen als buiten windparken.
  6. Alle (nieuwe) menselijke ingrepen en activiteiten houden rekening met de draagkracht van het ecosysteem.

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws