Navigatie overslaan
Wandelaars op Wadden / Agami - Ran Schols

Wij & Wadvogels

Vogelbescherming heeft samen met andere natuur- en landschapsorganisaties de afgelopen jaren de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied sterk verbeterd. Dit gebeurt onder de noemer Wij & Wadvogels en is de opvolger van het programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.

Internationaal belang

Het Waddengebied is het belangrijkste getijdegebied in Noordwest-Europa. Miljoenen vogels maken jaarlijks van het gebied gebruik. Niet voor niets is het terug te vinden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en heeft een beschermde Natura 2000-status. Alleen, dat betekent niet dat Nederland, Duitsland en Denemarken rustig achterover kunnen leunen. In het gebied komen tal van belangen samen met een negatieve impact op de natuur, zoals die van visserij, gas- en zoutwinning en recreatie. Ondanks het grote internationaal belang van de Waddenzee laten veel vogels die van het gebied afhankelijk zijn als broed- of als trekvogels negatieve trends zien.

Wij & Wadvogels

Wij & Wadvogels is opgezet om belangrijke problemen in het Waddengebied het hoofd te bieden. Zo wordt nieuwe ruimte gecreëerd voor de vogels die afhankelijk zijn van het gebied. Er wordt nieuwe natuur geschapen door op verschillende eilanden en langs dijken op het vasteland stukken in te richten als broed- of foerageergebieden voor vogels.

Daarnaast worden bewoners en toeristen bewust gemaakt van hun gastheerschap en soms onbedoelde verstorende activiteiten. Via voorlichtingscampagnes wordt informatie verspreid over de wijze waarop mensen van de kwelders, dijken, stranden en zandplaten kunnen genieten zonder dat vogels daar al te veel last van hebben.

Wij & Wadvogels richt zich ook op kennisuitbreiding. Maatregelen die het gebied beïnvloeden worden gemonitord op effectiviteit, gegevens van beschermingsmaatregelen worden geanalyseerd en gedeeld met onze internationale partners.

Resultaten

Het project Wij & Wadvogels laat al een keur aan resultaten zien. Een goed voorbeeld daarvan is het project in het Hegewiersterfjild. Vogels kregen er leefgebied bij en bezoekers kunnen daarvan genieten zonder te verstoren.

Mogelijk gemaakt door

Vogelbescherming realiseert dit project in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en het Groninger Landschap.

Wij & Wadvogels is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Waddenfonds. Voor noodzakelijke aanvullende financiering zorgden verder de drie noordelijke provincies, het ministerie van LNV, de Stichting Bettie Wiegman Fonds en kreeg Vogelbescherming gulle bijdragen van haar leden.

Gratis app Wadvogels

Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Maar hoe weet je waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe herken je ze? Onze gratis app Wadvogels lost die problemen in één keer op.

Meer informatie en downloaden

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Meer over de Waddenzee