Navigatie overslaan
Vliegtuig / Shutterstock

Standpunt Veiligheid luchtvaart

Nederland is een vogelrijk land, maar ook dichtbevolkt met mensen en kent relatief veel vliegvelden. Rondom vliegvelden komen vaak grote aantallen vogels voor van open (cultuur)land. Dat zijn soorten die op de akkers en weilanden afkomen en soorten van waterrijke leefgebieden. In de buurt van sommige vliegvelden bevinden zich zeer belangrijke, beschermde vogelgebieden.

Probleem

Vliegbewegingen van (groepen) vogels kunnen zorgen voor onveilige situaties, vooral bij het stijgen en landen van vliegtuigen. Soms vinden er aanvaringen met vogels plaats die kunnen resulteren in schade aan vliegtuigmotoren. Vooral grote vogels zoals ganzen, of groepen kleinere vogels, zoals spreeuwen vormen een risico. Naast dode vogels en financiële schade kan dit ook resulteren in vliegtuigongelukken.

Standpunt

  • Vogelbescherming vindt de veiligheid van het vliegverkeer uitermate belangrijk en onderkent de gevaren van vogels die in aanvaring kunnen komen met vliegtuigen.
  • Om de vliegveiligheid rond vliegvelden te vergroten is het in eerste instantie noodzakelijk de directe omgeving van het vliegveld onaantrekkelijker te maken voor die soorten en voor de groepen vogels waarvan bekend is dat ze een veiligheidsprobleem opleveren.
  • Vogelbescherming beschouwt het schieten van ganzen rondom de luchthaven Schiphol niet als een goede oplossing. Afschot leidt tot onrust, en dus tot meer vliegende ganzen met grotere risico’s voor vliegtuigen tot gevolg. Daarnaast is het ook praktisch niet uitvoerbaar om via afschot voldoende reductie van de ganzenpopulatie te bewerkstelligen.
  • Vogelbescherming beschouwt het verbouwen van andere gewassen die geen risicovolle soorten aantrekken en een vogelonvriendelijke inrichting van dit gebied als een beter middel om de overlast van risicosoorten rond Schiphol te verminderen. Een andere optie is het onbereikbaar maken van voedsel door het onderploegen van oogstresten op akkers.
  • Door verschillende experts is aangegeven dat de inzet van radartechnieken om groepen vogels tijdig op te merken, de meeste zekerheid biedt op het voorkomen van een vogelaanvaring.
  • Vogelbescherming erkent dat ook voor kleinere en regionale vliegvelden vogels een probleem kunnen vormen voor de vliegveiligheid. De overheid wil ook voor kleinere luchthavens beperkingen in de omgeving opleggen, die gericht zijn op het voorkomen van nieuwe vogelrijke bestemmingen. Vogelbescherming vindt echter dat men bij het inpassen van nieuwe vliegbewegingen rekening moet houden met de bestaande situatie. Voor een vliegveld als Lelystad Airport bijvoorbeeld, dat zo dicht bij de vogelrijke Oostvaardersplassen ligt, is de kans op een aanvaring nu eenmaal hoger. Vogelbescherming vindt daarom het uitbreiden van het aantal vliegbewegingen van grote vliegtuigen in dergelijke situaties ongewenst.

Wat doet Vogelbescherming?

  • Vogelbescherming voert overleg met overheden en luchthavens om te komen tot een vogelvriendelijke oplossing van het probleem van vogelaanvaringen.
  • Vogelbescherming steunt initiatieven om uitbreiding van vliegvelden in vogelrijke gebieden te voorkomen.