Navigatie overslaan

Standpunt Jacht op vogels

Jacht is geregeld in de Wet natuurbescherming en daarop gebaseerde regelgeving. De wet maakt een onderscheid tussen jacht en schadebestrijding. Om die reden maakt Vogelbescherming Nederland eveneens onderscheid tussen jacht en schadebestrijding. De wet verstaat onder jagen: bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild, alsmede het doen van pogingen daartoe.

Er geldt een groot aantal wettelijke eisen voor de uitoefening van de jacht. De wet wijst drie vogelsoorten aan als bejaagbaar wild: fazant, wilde eend en houtduif. Jacht op deze soorten is uitsluitend toegestaan gedurende het jachtseizoen: voor fazant en houtduif van 15 oktober tot en met 31 januari en voor de wilde eend van 15 augustus tot en met 31 januari.

Probleem

Jacht heeft een sterk negatief effect op vogels, waaronder soorten waarvoor Nederland een belangrijke internationale verantwoordelijkheid heeft. Dit vindt plaats door ingrepen in de populatie middels de jacht zelf, maar vooral ook door verstoring van rust. Dit geldt voor zowel beschermde natuurgebieden, als gebieden daarbuiten. Bovendien leidt jacht tot onnodig lijden van dieren. Veel vogels sterven niet onmiddellijk of blijven rondvliegen met hagelkorrels in hun lijf. Deze hagelkorrels beperken de vogels in meer of mindere mate in hun natuurlijke gedrag en verkleint daarmee de overlevingskans. Recreatieve jacht dient bovendien geen enkel maatschappelijk belang.

Standpunt

  • Vogelbescherming Nederland is tegen het onnodig doden van wilde vogels. Dat betekent dat Vogelbescherming recreatieve jacht (plezierjacht) in Nederland op vogels afwijst.
  • Vogelbescherming Nederland is tegen elke vorm van recreatieve jacht op vogels binnen en buiten natuurgebieden.

Wat doet Vogelbescherming?

  • Vogelbescherming zet zich al lange tijd in om recreatieve jacht op vogels te beperken en uit te bannen, o.a. in de lobby voor de natuurwetgeving. Resultaat van die inzet is dat het aantal vrij bejaagbare vogelsoorten in Nederland aanzienlijk is ingeperkt en dat de wetgeving strikte eisen bevat voor het uitoefenen van recreatieve jacht op de drie bejaagbare soorten.