Standpunt Jacht op vogels

Jacht is momenteel geregeld in de Flora- en faunawet (Ffwet) en daarop gebaseerde regelgeving. De Ffwet maakt een onderscheid tussen jacht en schadebestrijding. Om die reden maakt Vogelbescherming Nederland eveneens onderscheid tussen jacht en schadebestrijding. De Ffwet verstaat onder jagen: 'bemachtigen, doden of met het oog daarop opsporen van wild alsmede het doen van pogingen daartoe.' De Ffwet wijst de volgende vogelsoorten aan als bejaagbaar wild: fazant, patrijs (zolang de patrijs op de Rode lijst staat wordt de jacht op de soort niet geopend), wilde eend en houtduif.

Probleem

Jacht heeft een sterk verstorend effect op vogels, waaronder soorten waarvoor Nederland een belangrijke internationale verantwoordelijkheid heeft. Dit vindt plaats door ingrepen in de populatie middels de jacht zelf , maar vooral ook door verstoring van rust. Dit geldt voor zowel beschermde natuurgebieden, als gebieden daarbuiten. Bovendien leidt jacht tot onnodig lijden van dieren. Veel vogels sterven niet onmiddellijk of blijven rondvliegen met hagelkorrels in hun lijf. Deze hagelkorrels beperken de vogels in meer of mindere mate in hun natuurlijke gedrag en verkleint daarmee de overlevingskans.

Standpunt

  • Vogelbescherming Nederland is tegen het onnodig doden van wilde vogels. Dat betekent dat Vogelbescherming recreatieve jacht (plezierjacht) in Nederland op vogels onwenselijk vindt.
  • Vogelbescherming Nederland is tegen recreatieve jacht op vogels, omdat er geen enkel publiekelijk belang mee gediend wordt. Aangezien de Ffwet de jacht op deze soorten in bepaalde periodes van het jaar toestaat zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn van schade of ernstige overlast, ziet Vogelbescherming Nederland dit als recreatieve jacht.
  • Vogelbescherming is tegen de uitbreiding van de jachtlijst met bijvoorbeeld grauwe gans en kolgans. Vogelbescherming is ook tegen het toestaan van recreatieve jacht in beschermde natuurgebieden.

Wat doet Vogelbescherming?

  • Vogelbescherming voert lobby voor nieuwe wetgeving waarbij jacht op wilde vogels niet wordt toegestaan.

Gerelateerde items