Standpunt Jacht op vogels

Jacht is geregeld in de Wet natuurbescherming en daarop gebaseerde regelgeving. De wet maakt een onderscheid tussen jacht en schadebestrijding. Om die reden maakt Vogelbescherming Nederland eveneens onderscheid tussen jacht en schadebestrijding. De wet verstaat onder jagen: bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild, alsmede het doen van pogingen daartoe. De wet wijst drie vogelsoorten aan als bejaagbaar wild: fazant, wilde eend en houtduif.

Probleem

Jacht heeft een sterk negatief effect op vogels, waaronder soorten waarvoor Nederland een belangrijke internationale verantwoordelijkheid heeft. Dit vindt plaats door ingrepen in de populatie middels de jacht zelf, maar vooral ook door verstoring van rust. Dit geldt voor zowel beschermde natuurgebieden, als gebieden daarbuiten. Bovendien leidt jacht tot onnodig lijden van dieren. Veel vogels sterven niet onmiddellijk of blijven rondvliegen met hagelkorrels in hun lijf. Deze hagelkorrels beperken de vogels in meer of mindere mate in hun natuurlijke gedrag en verkleint daarmee de overlevingskans.

Standpunt

  • Vogelbescherming Nederland is tegen het onnodig doden van wilde vogels. Dat betekent dat Vogelbescherming recreatieve jacht (plezierjacht) in Nederland op vogels onwenselijk vindt.
  • Vogelbescherming Nederland is tegen recreatieve jacht op vogels, omdat er geen enkel publiekelijk belang mee gediend wordt.
  • Vogelbescherming is tegen de uitbreiding van de jachtlijst met bijvoorbeeld grauwe gans en kolgans.
  • Vogelbescherming is ook tegen het toestaan van recreatieve jacht in beschermde natuurgebieden.

Wat doet Vogelbescherming?

  • Vogelbescherming zet zich al lange tijd in om recreatieve jacht op vogels te beperken en uit te bannen, o.a. in de lobby voor de natuurwetgeving. Resultaat van die inzet is dat het aantal vrij bejaagbare vogelsoorten in Nederland aanzienlijk is ingeperkt en dat de wetgeving strikte eisen bevat voor het uitoefenen van recreatieve jacht op de drie bejaagbare soorten.

Gerelateerde items