Navigatie overslaan
Vliegtuig / Shutterstock Alle berichten

Luchtvaartbeleid kabinet bedreiging voor vogels en klimaatakkoord

Geplaatst op 16 juli 2020

Elf natuur- en milieuorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland, maken bezwaar tegen de langetermijnplannen van het kabinet voor de luchtvaart. Volgens de organisaties staan de plannen van het kabinet recht tegenover de noodzaak om de broeikasgassen terug te dringen. Uitgangspunt van het kabinet is juist verdere groei van het luchtverkeer in Nederland.

Volgens de natuur- en milieuorganisaties is het onvermijdelijk dat het aantal vluchten afneemt. Alleen dan kan de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart zodanig dalen dat die in lijn komt met het klimaatakkoord van Parijs. Dat kan volgens de organisaties onder andere door het aantal korte vluchten drastisch terug te brengen. Nu is nog één op de drie vluchten korter dan 1000 kilometer. Op zo'n afstand is de trein een realistisch en duurzaam alternatief. Ook de Europese Commissie pleit in de recent gepresenteerde Green Deal voor meer hoge snelheidstreinen.

Vogels en vliegtuigen

Vogelbescherming benadrukt in het bezwaar dat uitbreiding van de luchtvaart een bedreiging vormt voor vogels. Er wordt in de plannen met geen woord gerept over vliegveiligheid en het risico op vogelaanvaringen, laat staan over de effecten op vogels als gevolg van de maatregelen die genomen worden om de kans op vogelaanvaringen te beperken. Daarbij gaat het om het op grote schaal doden en verjagen van vogels rond vliegvelden zoals dat nu al gebeurt rond Schiphol. Deze maatregelen vormen ook een bedreiging voor belangrijke vogelgebieden in de omgeving van vliegvelden.

Lelystad

Dit speelt onder andere bij Lelystad Airport. Vogelbescherming vreest voor de vogels uit de nabij gelegen natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen, als Lelystad Airport open gaat voor grote verkeersvliegtuigen. De plannen voor Lelystad Airport, waarvan de opening al herhaaldelijk is uitgesteld, worden wat Vogelbescherming en de andere organisaties betreft helemaal geschrapt. Die plannen zijn er louter en alleen om verdere groei van het luchtverkeer te faciliteren. Ook op het gebied van geluidsnormen en gezondheidsschade van omwonenden schieten de plannen van het kabinet tekort, vinden de natuur- en milieuorganisaties.

Corona

Door de coronacrisis is de luchtvaart enorm afgenomen. Volgens de organisaties biedt dat een uitgelezen kans om het luchtvaartbeleid opnieuw vorm te geven. In plaats van een focus op groei kunnen we nu serieus inzetten op duurzaamheid en leefbaarheid.

Wetenschappelijk onderzoek

Hoe gaat het met een vogelsoort? Wat veroorzaakt een eventuele achteruitgang? Wat zijn effectieve maatregelen om die achteruitgang aan te pakken en een soort te beschermen? Vogelbescherming ondersteunt en initieert om die reden wetenschappelijk onderzoek.

Meer over onderzoek

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.

Doneer nu