Standpunt IJsselmeer en Markermeer

Het IJsselmeer vormt samen met het Markermeer en IJmeer het belangrijkste binnenmeer van Noord-West Europa voor overwinterende duikeenden, broedende visdieven en aalscholvers en doortrekkende zwarte sterns.
Het is een Natura 2000-gebied.

Probleem

Het IJssel- en Markermeer verkeren in ongezonde, ecologische staat door verschillende oorzaken: afsluiting van de Waddenzee, slechte waterkwaliteit, hoge visserijdruk en toenemende recreatie. Als gevolg daarvan zijn veel soorten vogels waarvoor het IJsselmeer- en Markermeer van belang is sterk afgenomen.
Door voedselgebrek is het broedsucces van visdieven op De Kreupel, met de grootste kolonie visdiefjes van West-Europa, veel te laag. Verder vormen geplande windparken een bedreiging voor de vogels van het gebied.

Standpunt

  • Vogelbescherming vindt dat het IJsselmeer beter beschermd moet worden. De Raad van State is dit eens met Vogelbescherming en heeft de overheid verplicht om natuurherstel na te streven in dit Natura 2000-gebied.
  • Vogelbescherming vindt dat voor een gezonder IJsselmeer een hernieuwde zoet-zoutverbinding noodzakelijk, met natuurlijke brakke overgangen tussen Waddenzee en IJsselmeer.
  • Vogelbescherming vindt dat staandwantvisserij moet worden beperkt omdat deze vorm van visserij tot teveel verdrinkingsslachtoffers onder vogels leidt.
  • Vogelbescherming vindt dat er uit voorzorg niet op spiering mag worden gevist in het IJsselmeergebied, zolang er sprake is van een laag broedsucces van de visdieven in het gebied.
  • Vogelbescherming vindt dat windmolens uit voorzorg niet geplaatst mogen worden in de belangrijkste vogelgebieden en is van mening dat onvoldoende is onderzocht of windmolenparken schadelijk zijn voor de natuur in het IJsselmeergebied.
  • Vogelbescherming onderkent het belang van het IJsselmeergebied voor de recreatie en is van mening dat recreatie en natuur beter in balans moeten worden gebracht.

Wat doet Vogelbescherming?

  • Vogelbescherming is actief bij de vorming van een degelijk Natura 2000-beheerplan.
  • Vogelbescherming reageert op de planvorming met betrekking tot windenergie in het IJsselmeergebied.
  • Om de waarde voor vogels zo min mogelijk te schaden onderschrijft Vogelbescherming de gedragscode watersport die zij samen met recreatieorganisaties heeft opgesteld.
  • Vogelbescherming is in overleg met de visserijsector om te komen tot duurzame visserij met zo min mogelijk schade voor vogels.

Gerelateerde items