Navigatie overslaan
Scholekster / Hans Peeters

Standpunt Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Voor de toekomst van de boerenlandvogels is het van groot belang wat de EU beslist over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB bepaalt grotendeels de ontwikkeling van de landbouw in de EU, al heeft elk land enige ruimte voor een eigen invulling. Het gaat daarbij om zaken als het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het gebruik van de bodem, maar ook om de leefbaarheid op het platteland. Doordat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, en er andere prioriteiten geld nodig hebben, wordt het GLB-budget voor Nederland minder groot. Per 2023 komt er waarschijnlijk een nieuw GLB. Dan wordt duidelijk waar het Nederlandse deel van het GLB aan besteed kan worden.

Probleem

De afgelopen 50 jaar heeft het GLB veel goeds opgeleverd, zoals voldoende voedsel van goede kwaliteit en tegen een betaalbare prijs. Maar het heeft ook een enorme achteruitgang van biodiversiteit en landschap- en milieukwaliteit veroorzaakt.

Het feit dat Nederland jaarlijks honderden miljoenen ter beschikking krijgt van de Europese Unie voor de landbouw, is niet het grootste probleem voor Vogelbescherming. Wel de manier waarop dit geld verdeeld wordt. We willen een landbouwbeleid met minder op productie gerichte subsidies en met meer oog voor de natuur.

Er is in Nederland geen sprake meer van voedselschaarste, dus is het voor ons niet logisch meer om de voedselproductie met honderden miljoenen belastinggeld te stimuleren. Dat de Nederlandse landbouw bijdraagt aan het oplossen van voedselschaarste in de rest van de wereld, is evenmin het geval.

Het Nederlandse platteland heeft meer te bieden dan alleen het produceren van voedsel: weidevogels, akkervogels, landschapselementen, sloten vol kikkers en dotterbloemen enzovoort. Allemaal onderdelen van het Nederlands cultuurlandschap die de afgelopen tientallen jaren hard achteruit gegaan of zelfs verdwenen zijn. Wij zijn van mening dat dit belastinggeld besteed moet worden aan doelen die voor alle Nederlanders zijn. We noemen dat maatschappelijke doelen. Helaas is het deel van het totale GLB-budget voor maatschappelijke doelen erg klein en staat niet in verhouding tot het totale GLB-budget.

Standpunt

  • Vogelbescherming vindt dat de oorspronkelijke doelen van het GLB behaald zijn en er geen reden is al het GLB-geld in te zetten voor deze oorspronkelijke doelen.
  • Vogelbescherming vindt het onacceptabel dat het GLB heeft geleid tot een zo sterke achteruitgang van de boerenlandvogels, dat een aantal soorten op het punt van verdwijnen staat.
  • Het GLB geld is maatschappelijk geld, dat in eerste instantie moet dienen om maatschappelijke doelen te realiseren.
  • Vogelbescherming bepleit een serieuze omslag van de landbouw om de negatieve effecten uit het verleden weg te werken en de landbouw weer in balans te brengen met zijn omgeving.
  • Vogelbescherming vindt dat voor een serieuze omslag duurzame landbouw en agrarisch natuurbeheer centraal dienen te staan, gebaseerd op concrete doelen. Landbouw dient overal te zorgen voor een goede basiskwaliteit van natuur en milieu. Specifieke doelen gericht op natuur en landschap dienen te worden ingezet op de meest kansrijke plaatsen. Collectieven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid in specifieke gebieden, dienen over zowel goede economische als ecologische kennis te beschikken.

Wat doet Vogelbescherming?

  • Vogelbescherming werkt samen met veel andere landelijke natuur- en milieuorganisaties aan een ander GLB. Dit doen we o.a. door in gesprek te zijn met ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het GLB in Nederland.
  • Op internationaal vlak werken we samen met onze partners in Europa en ons kantoor in Brussel om de Europese besluitvorming om te buigen naar een duurzame vorm van landbouw.
  • We zoeken samen met boeren naar mogelijkheden om duurzamer landbouw ook economisch lonend te laten zijn, zoals door te investeren in de productie van natuurvriendelijke zuivelproducten en door daar aandacht voor te vragen. Zoals via de zuivelwijzer.
  • Door onze samenwerking met de boerenlandvogelboeren en andere partijen in de zuivelketen laten we in de praktijk zien dat de landbouw en voedselproductie ook anders kan, met meer aandacht voor vogels en landschap.