Standpunt Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie bepaalt voor een groot deel hoe de landbouw, en daarmee ook het landelijk gebied, zich de komende tijd zal ontwikkelen. Met het GLB is voor Nederland jaarlijks ongeveer een miljard euro gemoeid, waarvan ongeveer 7% ingezet wordt voor plattelandsontwikkeling, inclusief agrarisch natuurbeheer. In 2014 is een nieuw GLB van kracht geworden, voor een periode van 7 jaar. Insteek van de Europese Commissie was om het nieuwe beleid groener te maken, met meer aandacht voor onder andere dierenwelzijn en biodiversiteit. Dat is niet voldoende van de grond gekomen.

Probleem

De afgelopen 50 jaar heeft het GLB veel goeds opgeleverd, zoals voldoende voedsel, van goede kwaliteit en tegen een betaalbare prijs. Maar het heeft ook een enorme achteruitgang van biodiversiteit en landschap- en milieukwaliteit veroorzaakt. Veel soorten boerenlandvogels zijn met tientallen procenten achteruitgegaan. Nederland heeft waarschijnlijk ongeveer 4 miljoen broedparen van diverse soorten boerenlandvogels verloren sinds 1960, met daarbij de veldleeuwerik en de patrijs als meest schrijnende gevallen (meer dan 90% achteruitgang).

Standpunt

  • Vogelbescherming vindt dat de oorspronkelijke doelen van het GLB behaald zijn en er geen reden is al het GLB geld nog steeds in te blijven zetten voor deze oorspronkelijke doelen.
  • Vogelbescherming vindt het niet acceptabel dat het GLB heeft geleid tot een zo sterke achteruitgang van de boerenlandvogels dat een aantal soorten op het punt van verdwijnen staat.
  • Het GLB geld is maatschappelijk geld, dat in eerste instantie moet dienen om maatschappelijke doelen te realiseren.
  • Vogelbescherming bepleit daarom een serieuze vergroening van de landbouw om de negatieve effecten uit het verleden weg te werken.
  • Vogelbescherming vindt dat voor een serieuze vergroening duurzame landbouw en agrarisch natuurbeheer centraal dienen te staan, gebaseerd op concrete doelen. Landbouw dient overal te zorgen voor een goede basiskwaliteit van natuur en milieu. Specifieke doelen gericht op natuur en landschap dienen te worden ingezet op de meest kansrijke plaatsen. Collectieven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid in specifieke gebieden dienen over zowel goede economische als ecologische kennis te beschikken.

Wat doet Vogelbescherming?

  • Vogelbescherming heeft bovenstaand standpunt verwoord in de visie op het gemeenschappelijk landbouwbeleid Naar een duurzaam Boerenland' die we hebben opgesteld samen met andere natuur- en milieuorganisaties in Nederland.
  • Deze visie dragen we uit bij de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de opstelling van het nieuwe landbouwbeleid en is de basis voor onze gesprekken met politici.
  • Door onze samenwerking met de weidevogelboeren laten we in de praktijk zien dat de landbouw ook anders kan, met meer aandacht voor vogels en landschap.
  • Omdat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees beleid is, werken we samen met Birdlife Europe in Brussel om ook daar te zorgen voor een meer vogelvriendelijke landbouw, met het motto: publiek geld voor publieke diensten.

Gerelateerde items