Navigatie overslaan
Grauwe gans - Jouke Altenburg

Grauwe gans - Jouke Altenburg

Standpunt Schadebestrijding

Behalve jacht biedt de Wet natuurbescherming ook de mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene bescherming van inheemse vogels in het kader van schadebestrijding.

Probleem

Schadebestrijding door middel van afschot of anderszins doden van vogels heeft een sterk negatief effect op vogels, waaronder soorten waarvoor Nederland een belangrijke internationale verantwoordelijkheid heeft. Negatieve effecten treden op door ingrepen in de populatie middels afschot, maar ook door verstoring van rust als gevolg van afschot. Dit geldt voor zowel beschermde natuurgebieden als daarbuiten. Bovendien leidt afschot tot onnodig lijden van dieren. Veel vogels sterven niet onmiddellijk of blijven rondvliegen met hagelkorrels in hun lijf.

Standpunt

  • Vogelbescherming Nederland is tegen afschot of anderszins doden van vogels uit het oogpunt van schadebestrijding, tenzij er zwaarwegende belangen zijn die het belang voor vogels overstijgen. Economische belangen beschouwt Vogelbescherming niet als zwaarwegend, tenzij er aantoonbaar sprake is van ernstige schade aan gewassen. In dat geval kan afschot als uiterste middel worden ingezet, wanneer alle andere middelen om schade te bestrijden of te voorkomen aantoonbaar falen en er geen andere mogelijkheid overblijft. Het aantal te doden vogels dient beperkt te blijven tot het minimum dat nodig is om belangrijke schade op te heffen of te voorkomen. Afschot mag niet plaatsvinden als dit leidt tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort.
  • Eventuele bestrijding van stadsduiven, ‘parkganzen en soepeenden’ mag er niet toe leiden dat de beschermde inheemse vogelsoorten geschaad worden. Het betreft hier verwilderde gedomesticeerde vogels, die niet behoren tot de van nature in het wild voorkomende vogels. Zij vallen daarmee buiten de doelstelling van Vogelbescherming Nederland. Voor vragen en opmerkingen over deze categorie vogels verwijzen we door de landelijke Dierenbescherming.

Wat doet Vogelbescherming?

  • Vogelbescherming ziet erop toe dat de wet wordt gehandhaafd en onderneemt stappen indien er sprake is van excessen.
  • Vogelbescherming voert lobby voor wetgeving waarbij zo min mogelijk afschot of het anderszins doden van vogels als middel van schadebestrijding wordt toegestaan.