Standpunt Noordzee

De Noordzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied dat Nederland rijk is. Als ondiepe, voedselrijke zee is het een eldorado voor kust- en zeevogels als meeuwen, sterns, eenden en duikers.

Probleem

De natuur in de Noordzee staat onder druk door vele menselijke invloeden, zoals klimaatverandering, visserij, olievervuiling en windparken. Nog steeds verdrinken veel te veel vogels in visnetten of worden slachtoffers van – vaak illegale – olielozingen. De Noordzee wordt gezien als een van de meest kansrijke locaties om grootschalige windmolenparken te realiseren. Dit houdt risico’s in voor vogels.

Standpunt

  • Vogelbescherming vindt dat aan overbevissing een eind aan moet komen door duurzame vistechnieken en pleit voor betere opsporing van illegale activiteiten.
  • Vogelbescherming is voorstander van duurzame energiebronnen zoals windenergie, maar waarschuwt voor de effecten op zeevogels. Voorafgaand aan eventuele plaatsing van windmolens dient gedegen onderzoek plaats te vinden.
  • Vogelbescherming vindt dat er gebieden zijn op zee die bescherming verdienen vanwege bijzondere waarde voor zeevogels. En dat zijn er meer dan de enkele gebieden die tot op heden door de overheid zijn aangewezen als Natura 2000 zeereservaat. De Kustzee voor Scheveningen is bijvoorbeeld onterecht niet aangewezen. De Kustzee is van groot belang voor sterns, meeuwen en duikers en kwalificeert zich als Important Bird Area (Belangrijk Vogelgebied). Gebieden verder op zee die in aanmerking komen als Important Bird Area zijn de Doggersbank, Centrale Oestergronden, Bruine Bank, Borkumse Stenen, Zeeuwse Banken en de Vlakte van de Raan.
  • Vogelbescherming is voorstander van een gedegen juridische bescherming van zeevogels in de Noordzee. Dit moet bereikt worden door het toepassen, uitvoeren en effectief handhaven van nationale en internationale regelgeving gericht op natuurbescherming en de regulering van specifieke activiteiten als visserij en scheepvaart in (het Nederlandse deel van) de Noordzee.

Wat doet Vogelbescherming?

  • Vogelbescherming streeft onder meer naar een stelsel van Marine IBA’s (belangrijke vogelgebieden op zee).
  • Vogelbescherming werkt aan het vergroten van de bekendheid van de Noordzee als essentieel gebied voor zeevogels
  • Met BirdLife International ijvert Vogelbescherming in Europa voor een natuurvriendelijke Marine Policy, om de aanwijzing van Marine IBA’s (zeereservaten voor met name vogels) te bespoedigen, om de sterfte onder zeevogels door visserij te verminderen en om de visserij duurzaam te maken.
  • Vogelbescherming houdt een vinger aan de pols bij de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee. Vogelbescherming pleit voor een gedegen onderzoek voordat de plannen vorm krijgen.  

Gerelateerde items