Navigatie overslaan

Standpunt Noordzee

De Noordzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied dat Nederland rijk is. Als ondiepe, voedselrijke zee is het een eldorado voor kust- en zeevogels als meeuwen, sterns, eenden en duikers.

Probleem

De Noordzee is een zeer intensief gebruikt gebied. De vele vormen van menselijk medegebruik zoals visserij, scheepvaart, havenactiviteiten, olie- en gaswinning, zandwinning, militaire oefeningen en vele andere activiteiten, hebben ertoe geleid dat de natuur in de Noordzee onder druk is komen te staan. Daar bovenop komt de klimaatopgave die ertoe zal leiden dat op grote schaal windmolenparken in de Noordzee worden gebouwd.  Dit houdt risico’s in voor vogels. Op dit moment gaat het niet goed met veel zeevogelsoorten.

Standpunt

 • Vogelbescherming wil een rijke Noordzee, met een gezond ecosysteem en duurzaam economisch medegebruik. Dit betekent dat natuurlijk processen leidend zijn bij de (locatie)keuze van exploitatie.
 • Vogelbescherming is voorstander van een gedegen juridische bescherming van zeevogels in de Noordzee. Dit moet bereikt worden door het toepassen, uitvoeren en effectief handhaven van nationale en internationale regelgeving gericht op natuurbescherming en de regulering van specifieke activiteiten als visserij en scheepvaart in (het Nederlandse deel van) de Noordzee.
 • Vogelbescherming vindt dat er een duurzaam ecologisch netwerk van beschermde gebieden op de Noordzee moet komen, waaronder alle gebieden die zijn aangewezen voor zee- en kustvogels op grond van de Europese natuurwetgeving. Het gaat daarbij onder andere om de Noordzeekustzone, de Voordelta en het Friese Front. Ontbrekende kwalificerende Vogelrichtlijngebieden zoals de Bruine Bank moeten snel worden aangewezen. Voor de aangewezen gebieden dienen adequate beheerplannen te worden opgesteld en de daarin beschreven maatregelen uitgevoerd. Ook andere belangrijke vogelgebieden dienen te worden aangewezen wanneer uit de monitoringsgegevens blijkt dat ze kwalificeren. Hiervoor dient voldoende monitoringsinspanning geleverd te worden.
 • Vogels kennen geen landsgrenzen. Vogelbescherming vindt dat natuurbescherming in de Noordzee, het ruimtelijke ordeningsproces op zee en de monitoring internationaal afgestemd moeten worden. Bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken moeten de ecologische waarden van de Noordzee leidend zijn, en niet ondergeschikt aan economische belangen.
 • Vogelbescherming vindt dat op de Noordzee alleen plaats is voor duurzame vormen van visserij en pleit voor betere opsporing en bestrijding van illegale activiteiten.
 • Er zijn grote veranderingen in de Noordzee op komst met de realisatie van de plannen voor windparken op zee. Het standpunt van Vogelbescherming over wind op zee kunt u lezen bij Standpunt windenergie.

Wat doet Vogelbescherming?

 • Vogelbescherming werkt aan het vergroten van de bekendheid van de Noordzee als essentieel leefgebied voor zee- en kustvogels.
 • Vogelbescherming zet zich in voor de instandhouding en, waar nodig, herstel van populaties zee- en kustvogels en de ontwikkeling van een ecologisch coherent stelsel van beschermde gebieden in de Noordzee. Wij bevorderen de aanwijzing van belangrijke vogelgebieden op zee (Marine Important Bird Area’s) als beschermde gebieden.
 • Vogelbescherming verzamelt informatie over verdrinkingsslachtoffers in staandwantvisserij op zee.
 • Vogelbescherming pleit voor een integrale in plaats van een sectorale aanpak van het ruimtelijke ordeningsproces en komt hierin op voor de belangen van vogels.
 • Vogelbescherming werkt nauw samen met Nederlandse natuurorganisaties die betrokken zijn bij de Noordzee en internationaal met BirdLife en BirdLife partners rondom de Noordzee.