Navigatie overslaan

Provincie Utrecht, maak nu het verschil!

Provincie Utrecht toont met haar actieplan als een van de weinige provincies ambitie. Top! Het is nu van groot belang de plannen snel en daadkrachtig om te zetten in actie!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Provincie Utrecht, maak nu het verschil!

Het Utrechtse Eemland is een aantrekkelijk gebied voor grutto’s, kieviten en tureluurs. Toch is het in de provincie slecht gesteld met boerenlandvogels. Overleven de patrijs, kwartel, wulp, watersnip en zomertortel het überhaupt als het zo slecht blijft gaan als de afgelopen jaren? De provincie Utrecht erkent dit gevaar en heeft een goed actieplan gemaakt, gericht op het behoud van de grutto. Bravo, provincie Utrecht! Maar vergeten jullie niet andere partijen bij jullie plan te betrekken en samen te werken?

Utrecht, ga aan de slag!

  • Zorg dat het Utrechts Actieplan Weidevogels snel wordt uitgevoerd sámen met boeren, natuurbeschermers, waterschappen en gemeenten en maak er geld voor vrij.
  • Verbeter het agrarisch natuurbeheer voor spotvogel, boerenzwaluw, putter door meer bloemrijke bermen en meer herstel van houtwallen en erfbeplanting.
  • Bescherming van de nesten, meer bloemrijk grasland, hoog waterpeil, laat maaien en veel greppels en sloten is cruciaal voor het behoud van onze boerenlandvogels
  • Geef zodanig vorm aan de landbouwtransitie dat boeren én natuur een goed perspectief wordt geboden. Dat draagt ook bij aan een positieve maatschappelijke waardering van de boer.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Utrecht?

In Utrecht zijn de kievit en grutto tot minder dan de helft van de populatie in 1990 gedaald. De vooruitzichten zijn evenmin goed. Als de huidige trends niet gewijzigd worden, zullen de populaties van enkele akker- en weidevogels in de komende tien jaar halveren. Maar ook de vogels van het kleinschalig cultuurlandschap hebben het niet makkelijk! De torenvalk is in de periode 1990-2017 met meer dan 90% in aantal verminderd. Sommige soorten, zoals de patrijs, kwartel en zomertortel, worden al ernstig met uitsterven bedreigd in Utrecht. De provincie moet daarom nú in actie komen om de boerenlandvogels te redden!
Download provinciale rapport Utrecht

Gert Bieshaar

Polderregisseur Eemland, Utrecht

In het Westelijk Eemgebied zetten steeds meer boeren zich in voor de weidevogels, zoals grutto, kievit en tureluur. Er zitten vijf keer zoveel weidevogels als elders. Een van de succesfactoren is de greppel-plasdras. De greppel wordt vol water gezet, zodat een drassige strook van 10 tot 20 meter ontstaat. Het voordeel is dat het gras plaatselijk minder snel groeit en gevarieerder van structuur wordt, waardoor er meer insecten zijn. Ideaal voor weidevogelkuikens om hiervan te eten en dekking te zoeken. Willen we ook in andere gebieden ook resultaat halen, dan moet de provincie zelf het voortouw nemen. Lees meer

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.