Navigatie overslaan

Provincie Overijssel, leg de lat hoger!

Overijssel herbergt van alle provincies de meeste broedvogels van wulp, watersnip en ringmus. Maar hun aantallen blijven dalen. Provincie: toon ambitie en pak alle knelpunten op grote schaal aan!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Provincie Overijssel, leg de lat hoger!

De wulp, watersnip en ringmus broeden graag in het Overijsselse boerenland. Je vindt ze er meer dan in welke provincie dan ook. Nog wel. Want als de dalende trend doorzet, dan zitten er over tien jaar nog maar de helft van de patrijzen, scholeksters, grutto’s en veldleeuweriken. De wulp sterft misschien zelfs uit. De provincie Overijssel zet zich in, maar er kan meer. Hun steun aan het Actieplan Weide- en Akkervogels: top! Extra aandacht voor bescherming van de grutto, wulp en tureluur: helemaal goed. Maar leg de lat hoger en bescherm meer boerenlandvogels!

Overijssel, ga aan de slag!

  • Bescherm de broedgebieden van de wulp met effectief agrarisch natuurbeheer. De kruidenrijke graslanden zorgen voor voldoende insecten voor de kuikens. Zorg voor nestbescherming, sloten en greppels.
  • Werk samen met betrokken organisaties aan concrete doelen om niet alleen de grutto, wulp en tureluur te beschermen, maar ook de watersnip, patrijs en ringmus.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels en betrek boeren en andere ondernemers en organisaties bij de plannen.
  • Neem de regie voor het herstel van de openheid van het landschap, voldoende natte weiden en mogelijk rasters om predatie tegen te gaan.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Overijssel?

Veel boerenlandvogels gaan in rap tempo achteruit in Overijssel. Van een iconische soort als de wulp is nog maar een derde over vergeleken met 1990. De aantallen van de ringmus zijn sinds dat jaar met 70% afgenomen en die van de watersnip met meer dan 30%. Binnen de komende tien jaar zullen zes populaties boerenlandvogels nog eens halveren als er niets verandert. Binnen vijftig jaar geldt hetzelfde voor vijf andere soorten. Deze trends moeten omgedraaid worden. De provincie moet zich nu hard inzetten om de boerenlandvogelpopulaties te herstellen!
Download provinciale rapport Overijssel

Henk Pelleboer

Melkveehouder Mastenbroek, Overijssel

“Binnen alle facetten van ons bedrijf streven wij ernaar om biologisch te produceren en samen te werken. Onze koeien lopen zoveel mogelijk in de wei en worden gemolken door een vrijwillig melksysteem. Wij zorgen met onze manier van werken voor herstel van de bodem, de natuur en het landschap rondom de stad.”

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.