Navigatie overslaan
Huismus / Shutterstock Alle berichten

Nestverstoring? Kom in actie!

Geplaatst op 8 juni 2017

Nesten vernielen, broedende vogels verjagen, dat mag niet zomaar. Toch gebeurt het verbazingwekkend vaak. Soms onwetendheid. Soms opzet. Kom in actie als u het ziet; met een telefoontje kunt u vaak al nesten redden.

Er zijn legio manieren waarop binnen de bebouwde kom vogelnesten worden verwoest: (ver)bouwen, renoveren, kappen, slopen... Als het nest in gebruik is mag dat nooit. Van sommige vogels zijn nesten zelfs het hele jaar beschermd, dus óók als het nest niet in gebruik is! Zoals van huismus en gierzwaluw. (De provincie kan daar wel een ontheffing voor verlenen.)

Geen aangifte, geen verbetering

Ziet u nestverstoring, vraag dan even hoe het zit en pleeg dat telefoontje als het nodig is. Vaak weten mensen niet dat broedende vogels beschermd zijn, of hoe afhankelijk ze zijn van een broedplaats. Gierzwaluwen bijvoorbeeld, gebruiken ieder jaar hetzelfde nest en er zijn weinig goede plekken voor ze. Niet voor niets dus jaarrond beschermd! (U kunt ze wel helpen aan nieuwe nestgelegenheid.)

Verder kunnen handhavers niet optreden als niemand aangifte doet en dan komt er natuurlijk nooit verbetering in de situatie.

Dit kunt u doen

 1. Bij spoed: de politie bellen (0900-8844).
  Vraag naar het Regionale Milieuteam. In sommige gevallen worden werkzaamheden stilgelegd.
 2. Een praatje aanknopen.
  Probeer met de uitvoerder of opdrachtgever een oplossing te vinden. Informeer, leg uit dat de wet wordt overtreden en dat u in het uiterste geval aangifte doet bij de politie.
 3. Een lokale Vogelwerkgroep bellen.
  Vraag of ze gezamenlijk willen optreden, want een vogelwerkgroep wordt vaak serieuzer genomen.
 4. Een melding doen bij de provincie.
  Meld een mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming. De provincies zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van deze wet.
 5.  ‘Aangifte doen van een strafbaar feit’.
  Doe aangifte bij de plaatselijke politie. Het is nodig om dit ook met zoveel woorden te zeggen, anders kan de politie het laten bij het maken van een aantekening.

Ziet u verstoringen in het buitengebied? Geef de situatie door via natuurverstoring.nl. Denk hierbij aan afvaldumpingen, vernielingen, stroperij, faunavergiftiging, illegale houtkap enzovoort.

groene gevel Vogelbescherming Jip Louwe Kooijmans / Alpha Warre de Vroe Groene gevel Vogelbescherming Nederland: goed voor de vogels én de mensen! groene gevel Vogelbescherming Jip Louwe Kooijmans / Alpha Warre de Vroe

Inspiratie bieden voor bescherming

Het mooiste is het als de betrokkenen geïnspireerd raken en wat willen doen, zodat het na sloop, bouw of renovatie goed toeven is voor mensen én vogels. Alleen al uit welbegrepen eigenbelang zou dat niet zo gek zijn, want mensen voelen zich nu eenmaal gelukkiger in een natuurlijk omgeving.

Bij renovatie of nieuwbouw zijn er een aantal mogelijkheden om mensen goed te informeren over wat ze kunnen doen: