Navigatie overslaan
Smient / Elwin van der Kolk

Smient

Eurasian Wigeon, Mareca penelope - Eenden (Anatidae)

Rode lijst

De smient wordt om zijn kenmerkende roep ook wel 'fluiteend' genoemd. In Nederland broeden slechts enkele paartjes, maar in de winter is de smient talrijk aanwezig. Smienten komen vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland om te overwinteren. Een aanzienlijk deel van de Noordwest-Europese populatie overwintert hier: het zijn er honderdduizenden. Daarom heeft Nederland een extra verantwoordelijkheid om voor de smient te zorgen. Op een winteravond is hun alleraardigste, fluitende roep te horen als smienten overvliegen: op weg naar het zuiden of op weg naar de graslanden, om hun buikjes vol te eten.

Smient / Agami - Daniele Occhiato

Herkenning

Mannetjes hebben een kastanjebruine kop met roomgele streep op het voorhoofd. Hun borst is roze-achtig, de flanken grijsblauw met witte dijvlek, de onderbuik is wit; de onderstaartdekveren zijn zwart. In de vlucht vallen bij het mannetje de grote witte vleugelvelden op. Vrouwtjes zijn rossig bruin of grijsachtig met variabele diffuse vlekken met de blauwgrijze snavel en witte buik als opvallendste kenmerken.

Geluid

De mannetjes roepen een vrolijk ‘wiéuw’. Het geluid draagt ver, vooral op windstille avonden.


45-51 cm, spanwijdte 75-86 cm

Deze soort lijkt op:


Leefwijze

Broeden

Broedt van mei tot en met juni. Heeft doorgaans één legsel van 7 tot 8 eieren. Soms met een tweede legsel, als het eerste verloren is gegaan. Broedduur: 23-25 dagen. Nestelt alleen of met kleine groepjes, dicht bij elkaar. De jongen kunnen na 40-45 dagen vliegen.

Video in nieuw venster openen

Leefgebied

Buiten het broedseizoen heeft de smient een voorkeur voor waterrijke graslandgebieden. Rust meestal overdag op grote meren. Smienten zijn vogels die dicht bij schone, zoete wateren met een rijke oever- en waterbegroeiing broeden. Ideaal zijn de wetlands omgeven door open vegetatie en landbouwgrond in arctische en boreale streken. Komt niet zuiver en alleen in zoet water voor.

Voedsel

Dieet bestaat voor bijna 100% uit plantaardig voedsel. De smient eet bladeren, zaden, wortels van planten, gras en algen. Alleen het vrouwtje eet in het broedseizoen als aanvulling op haar dieet ook wel muggen, zodat ze in goede conditie blijft.

Vogeltrek

Smienten trekken en zijn daarbij erg beïnvloedbaar door koude weersomstandigheden. Ze trekken in grote groepen vanuit hun arctische broedgebieden in de late zomer in zuidelijke en zuidwestelijke richting, naar de overwinteringsgebieden in landen aan de Noordzee, West- en Zuidwest-Europa. De meeste smienten arriveren in oktober en november in Nederland. De smienten die in Nederland overwinteren, vertrekken in de periode februari-april en beginnen in mei met broeden.


Verspreiding en aantal

uiterst schaarse broedvogel | gedeeltelijk wegtrekkend | wintergast in zeer groot aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Het aantal smienten dat in Nederland overwintert, is in de periode 1967 - 1989 sterk toegenomen, in de jaren negentig stabiliseerden de aantallen zich. Sinds de eeuwwisseling nemen de aantallen overwinteraars duidelijk af, met minder dan 5% per jaar. Aantal geconstateerde broedparen in Nederland: 20-40.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 20-40 (in 2018-2020)
Geschat maximum aantal overwinteraars 820.000-950.000 (in 2016-2021)
Doortrekkers 730.000-870.000, nov (in 2016-2021)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

De smient graast vooral 's nachts op weilanden en is overdag te vinden op het open water, zoals de randmeren en de Waddenzee.

In Europa

De arctische en boreale zone vormen het verspreidingsgebied van de smient. Dit strekt zich uit van IJsland via Schotland, naar Noorwegen, Finland en Rusland. De soort trekt in de winter naar de kuststreken van zuidelijker Europa, maar ook naar Noord-Afrika en het Aziatische continent. In Nederland overwintert een aanzienlijk deel van de Europese populatie.

Meer informatie


Bescherming

Sinds 2017 staat de smient op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. In de categorie Gevoelig. Een kleine populatie broedt in Nederland.

De aantallen overwinteraars uit het noorden dalen. Aannemelijk is dat afgenomen broedsucces daarvan de oorzaak is. Omdat het grootste deel van de Europese populatie in Nederland overwintert, hebben we een speciale internationale verantwoordelijkheid voor de smient. Daarom geeft het geen pas om de smient te laten doden, te meer daar de aantallen smienten een dalende lijn laten zien. Verder is de soort erg gevoelig voor verstoring door recreatie op het water. Ook watervervuiling is voor de smient een probleem.

Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren. Download hier het Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN–criteria.

Wat wij doen

Vogelbescherming heeft met succes de smient van de Nederlandse jachtlijst gehouden en ervoor gezorgd dat in Noord- en Zuid-Holland de smient niet gedood mag worden in het kader van schadebestrijding. Verder zet Vogelbescherming zich in voor de waterrijke gebieden waar smienten van profiteren. Dan gaat het zowel om waterkwaliteit, rustgebieden als de beschikbaarheid van voedsel. De WetlandWachten van Vogelbescherming houden de vinger aan de pols in de waterrijke natuurgebieden van Nederland.

Wat kunt u doen

Veel partijen in Nederland claimen de ruimte. De natuur delft in dat krachtenspel helaas vaak het onderspit. Overheden, landbouwsector, industrie én consumenten zouden tot een ander prijsbeleid van landbouwproducten moeten komen. Op die manier kunnen boeren het best gecompenseerd worden voor grazende smienten. Verder zijn smienten gevoelig voor verstoring. Probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen door ze van een afstandje te bekijken en blijf binnen de aangegeven wandel-, fiets- en vaarroutes.

Er zijn geen knelpunten voor broedende Smienten in Nederland bekend. Het broedbiotoop, zoete ondiepe wateren met een rijke oeverbegroeiing en drijvende en ondergedoken waterplanten, is in ons land niet zeldzaam. Mistiming van de broedcyclus zou wellicht een probleem kunnen vormen. Kleine jongen zijn (in ieder geval in noordelijke broedgebieden) afhankelijk van de piek van uitzwermende muggen.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads


Wet- en regelgeving

De smient is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn smienten beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de smient is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

De smient is door een aantal provincies onder de Wet natuurbescherming aangewezen als soort die belangrijke schade veroorzaakt. In de relevante provinciale verordeningen is vastgelegd welke maatregelen onder voorwaarden door grondgebruikers mogen worden gebruikt ter voorkoming of bestrijding van belangrijke schade door deze soort.

Een groot aantal natuurgebieden die door smienten worden gebruikt als foerageergebied of als slaapplaats is aangewezen en beschermd als Natura 2000-gebied op grond van hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Voor deze gebieden gelden strenge regels voor alle plannen, projecten en andere handelingen die mogelijk significante negatieve effecten kunnen hebben op de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen. De betreffende gebieden zijn te vinden in onderstaande database van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal