Navigatie overslaan
Smient / Shutterstock Alle berichten

Raad van State bevestigt verbod op afschot smienten in Zuid-Holland

Geplaatst op 8 april 2021

De Raad van State heeft op 7 april uitspraak gedaan in het hoger beroep over het Faunabeheerplan Smient in Zuid-Holland. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland en het college van gedeputeerde staten van de provincie waren in hoger beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter die in 2019 afschot van 6500 smienten per jaar verbood. Zij zijn in het ongelijk gesteld.

Dit is goed nieuws en de apotheose van een moeizaam proces om deze prachtige eend te beschermen tegen afschot. De provincie Zuid-Holland besloot namelijk al in november 2017 het doden van smienten toe te staan, vanwege de schade die de eenden aan de landbouw toe zouden brengen.

Ruim 10.000 mensen stuurden protestmails naar provinciale staten tegen het geplande afschot. De bestuursrechter oordeelde destijds dat het afschieten van de smienten de slinkende populatie verder in gevaar kan brengen. In afwachting van de beslissing van de provincie op de bezwaren van de natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland werd afschot verboden.

Afname 30%

Nadat de provincie de bezwaren van de natuurorganisaties ongegrond had verklaard, zijn de natuurorganisaties in beroep gegaan bij de rechtbank. In december 2019 bepaalde de rechtbank daarop dat er geen smienten mochten worden afgeschoten. Volgens de rechtbank ontbrak nog steeds een goed beeld van de invloed van het afschot op de staat van instandhouding van de smient. Die staat van instandhouding wordt door Sovon Vogelonderzoek Nederland als (matig) ongunstig beoordeeld. Sinds de jaren '90 van de vorige eeuw is het aantal smienten met 30% afgenomen. Omdat het grootste deel van de Europese populatie in Nederland overwintert, hebben we bovendien een grote internationale verantwoordelijkheid voor de smient.

Tegen de uitspraak in 2019 gingen echter de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in hoger beroep bij de Raad van State. De Raad van State bevestigt nu het oordeel van de rechtbank in 2019, dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de staat van instandhouding van de smient niet zal verslechteren en dat het besluit tot goedkeuring van het faunabeheerplan onvoldoende is gemotiveerd. De natuurorganisaties hebben tevens aangegeven dat onvoldoende is aangetoond dat de aanwezigheid van smienten tot schade aan de landbouw leidt.

De gehele uitspraak is te lezen op de website van de Raad van State.