Navigatie overslaan
Amerikaanse smient / Elwin van der Kolk

Amerikaanse smient

American Wigeon, Mareca americana - Eenden (Anatidae)

Dit is de Amerikaanse tegenhanger van de 'gewone' smient. Vrijwel jaarlijks worden enkele exemplaren in Nederland waargenomen, bijna zonder uitzondering in groepen smienten. Als je een smient vindt met een lichtere kop en een prachtige donkergroene 'veeg' over het oog richting achterhoofd, zou dat wel eens een man Amerikaanse smient kunnen zijn. Maar hou rekening met hybride eenden, die er sterk op kunnen lijken.

Amerikaanse smient / Agami

Herkenning

Een middelgrote eend, die sterk lijk op de nauwverwante 'gewone' smient. Een volwassen man Amerikaanse smient is nog wel goed te onderscheiden van een smientman. Met name de donkergroene baan die van voor het oog naar het achterhoofd loopt, is opvallend. Van een afstandje lijkt deze baan haast zwart. Het voorhoofd is geelwit, waar deze bij de smient goudgeel is. De rest van de kop is subtiel grijswit gespikkeld. Borst, flanken en rug zijn bruinroze, met een witte flankstreep. De verschillen tussen een vrouw Amerikaanse smient en een smient zijn subtiel. De lichtere kop met donkere oogvlek contrasteert met het donkere lichaam (bij smient geen contrast) en de oksels zijn wit (grijzig bij smient). Determinatie van Amerikaanse smient is soms extra lastig omdat je ook rekening moet houden met sterk gelijkende hybride eenden.

Geluid

Mannetjes roepen een hoog "wiew-wuw", waarbij de tweede lettergreep omlaag gaat.


42–59 cm, spanwijdte 76–91 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Het broedseizoen van de Amerikaanse smient duurt van begin mei tot begin augustus. Ze hebben één legsel per jaar, maar beginnen vaak een nieuw nest als het eerste wordt verstoord. De nestgrootte varieert van drie tot twaalf eieren. Na 22-25 dagen komen de eieren tegelijk uit. Binnen 24 uur verlaten de jongen samen met hun moeder het nest. De moeder verlaat de jongen wanneer ze vliegvlug zijn en dat is na 6 tot 8 weken.

Leefgebied

Broedvogel van de toendra en boreale bossen van Alaska, West-Canada en de noordwestelijke staten van de VS. Ze broeden hier in vrij ondiepe zoetwaterwetlands, zoals vijvers, meertjes, moerassen en rivieren. In Nederland voornamelijk in zoetwatergebieden te vinden, bijvoorbeeld in uiterwaarden en boerenland langs rivieren, meren en sloten. Schuwt ook zoutwatergebieden niet.

Voedsel

Tijdens de winter en gedurende de trek bestaat het dieet voor bijna 100% uit plantaardig voedsel. De Amerikaanse smient eet bladeren, zaden, stengels en wortels van (water)planten en verschillende agrarische gewassen. In het broedseizoen meer zaden en fruit, maar ook niet-plantaardig voedsel als libellen, kevers, muggen en vliegen. Het vrouwtje eet voordat ze eieren gaat leggen ook schelp- en weekdieren als aanvulling op haar dieet.

Vogeltrek

Korte tot middellange-afstandstrekker, die voornamelijk in de zuidelijke staten van de VS en in Mexico overwintert. Een deel ook aan de Atlantische kust. De najaarstrek vindt plaats tussen half augustus en begin november, terwijl de vogels tussen eind februari en half mei terugkeren naar de broedgebieden. In Nederland duiken Amerikaanse smienten voornamelijk op vanaf eind september en worden ze gezien tot eind april/begin mei.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

De Amerikaanse smient wordt sinds de jaren '90 vrijwel jaarlijks in het winterhalfjaar gezien in Nederland. Met name van januari tot en met april. Omdat het onderscheid tussen vrouwtjes van smient en Amerikaanse smient lastig is, worden vrijwel uitsluitend mannetjes waargenomen.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 1-2 (in 2013-2015)
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Zoek in de wintermaanden en het vroege voorjaar met name in de kustprovincies goed in groepen smienten. Daar kan zomaar een man Amerikaanse smient in opduiken.

In Europa

Kan in het late najaar in heel Noordwest-Europa opduiken als dwaalgast. Met name in de kuststreken van de landen rond de Noordzee en in Ierland.

Meer informatie


Bescherming

Deze soort geldt als wereldwijd niet bedreigd.

Wat wij doen

Vogelbescherming zet zich in voor een algehele verbetering van de natuurkwaliteit in Nederland. Daar profiteren ook dwaalgasten van.

Wat kun jij doen

Verstoor geen dwaalgasten en respecteer de aanwijzingen van terreinbeheerders.
Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk kunnen belangrijk bijdragen aan een basiskwaliteit natuur in Nederland, waardoor het voor vogels aantrekkelijker wordt om in Nederland te verblijven.

Meer weten?


Wet- en regelgeving

De Amerikaanse smient is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn Amerikaanse smienten beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de Amerikaanse smient wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate op doortrek in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal