Navigatie overslaan
Wilde eend / Pieter Gils Fotogalerij Alle berichten

Jacht op wilde eend, houtduif en fazant ten onrechte niet gesloten

Geplaatst op 15 april 2022

Minister van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft aangekondigd dat de jacht op de haas in drie provincies en op het konijn in het hele land wordt gesloten. Maar helaas niet op wilde eend, houtduif en fazant, hoewel het niet goed gaat met deze vogelsoorten. Vogelbescherming vindt dat sluiting van de jacht ook nodig is voor wilde eend, houtduif en fazant.

Ongunstige staat van instandhouding

De staat van instandhouding van alle soorten op de wildlijst is beoordeeld als ongunstig omdat de populaties van deze soorten afneemt – soms sterk – zoals blijkt uit recent onderzoek dat is uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland (voor fazant, houtduif en wilde eend) en Wageningen Environmental Research (voor haas en konijn), in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het enige verschil tussen de zoogdieren en de vogels is dat haas en konijn op de Rode Lijst staan.

Geen jacht als de staat van instandhouding in het geding is

De Wet natuurbescherming wijst drie vogelsoorten (fazant, houtduif en wilde eend) en twee zoogdieren (haas en konijn) aan als diersoorten die in het hele land bejaagd mogen worden. Er gelden veel wettelijke eisen voor de uitoefening van de jacht, waaronder een beperking in tijd, de winter. De wet bepaalt ook dat de jacht niet wordt geopend op soorten waarvan de staat van instandhouding in het geding is.

Oorzaken van achteruitgang

De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de soorten op de wildlijst is direct habitatverlies en de afgenomen kwaliteit van het leefgebied. Dit komt onder meer door intensivering en schaalvergroting van de landbouw en andere veranderingen in het landschap. Het is tekenend dat zelfs zulke gewone vogels als wilde eend en houtduif hierdoor worden getroffen, net als spreeuw, kievit en veldleeuwerik. De basiskwaliteit van de natuur staat eenvoudig op een te laag pitje en moet flink omhoog. Jacht vormt een extra bedreiging voor wilde eend, houtduif en fazant en kan dus bijdragen aan de verdere achteruitgang van de aantallen. Voldoende reden om de jacht op deze soorten te sluiten, vindt Vogelbescherming.

Minister wil gebiedsgerichte aanpak

Ondanks de slechte staat van instandhouding, wil de minister de jacht op fazant, houtduif en wilde eend voorlopig niet sluiten. De minister stuurt aan op een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de jacht op een bepaalde soort alleen wordt geopend in die gebieden waar het goed gaat met deze soort. Dit in combinatie met maatregelen voor het herstel van populaties in gebieden waar het minder goed gaat. Voor fazant, houtduif en wilde eend wil de minister eerst meer inzicht krijgen op provinciaal niveau. Op basis hiervan zal zij een besluit nemen over het al dan niet openen van de jacht op deze soorten in het jachtseizoen 2023/2024.

Jacht op vogels

Vogelbescherming is tegen elke vorm van recreatieve jacht op vogels. We zetten ons al lange tijd in om deze jacht op vogels te beperken en uit te bannen. Resultaat van die inzet is dat het aantal vrij bejaagbare vogelsoorten in Nederland aanzienlijk is ingeperkt en dat de wetgeving strikte eisen bevat voor het uitoefenen van jacht op de drie bejaagbare soorten. Vogelbescherming zet zich ook in om het doden van vogels in het kader van schadebestrijding, zoals ganzen en smienten, zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

Mag je bomen snoeien tijdens broedseizoen?

Lees deze en veel meer vragen over vogels en de wet, bijvoorbeeld over jacht en schadebestrijding, vogels in gevangenschap en vogels in het broedseizoen.

Veelgestelde vragen

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer