Navigatie overslaan
Fluiter / Elwin van der Kolk

Fluiter

Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix - Boszangers (Phylloscopidae)

De fluiter leidt een vrij onopvallend bestaan, maar is een van de mooiste zangvogels van Nederland. Een helderwitte buik, een citroengele borst en een opvallende, gele wenkbrauwstreep. Maar waarschijnlijk hoor je een fluiter eerder dan dat je de vogel ziet. Als je door een mooi hoog bos loopt en je hoort een ‘rondtollende munt' uit een boom komen, dan zit daar bijna zeker een fluiter.

Fluiter / Agami

Herkenning

De fluiter is een mosgroene vogel (vaak een stuk groener dan fitis of tjiftjaf), met een citroengele bovenborst, keel, gezicht en wenkbrauwstreep. De buik is contrasterend helder wit. Hij is ook net een stuk langer en langgerekter dan fitis en tjiftjaf, maar dat kan in het veld moeilijk te bepalen zijn. Geen verschil tussen mannetje en vrouwtje.

Geluid

Twee typen zang, een stuiterende knikker op metaal "tjip-tjip-tjip-tjip-tjip-tjip-tsjirrrrrrrr", en een reeks van 5-6 fluittonen. Roep, lijkt op een deel van de tweede zang, maar is vaak enkelvoudig en meer ingetogen.


12 cm

Deze soort lijkt op:

Beleef de Lente live

Ieder broedseizoen laten publiekslievelingen als steenuil, ooievaar, slechtvalk, kerkuil en zeearend zich voor de camera’s bewonderen. Van de meest bijzondere momenten worden clipjes gemaakt, zodat niemand iets hoeft te missen. Per vogel wordt een blog bijgehouden door een deskundige om uit te leggen wat er gebeurt en wat we kunnen verwachten.

Naar de camera's

Steenuil / Nature in Stock - Eric Medard

Leefwijze

Broeden

Man zingt van haf april tot diep in de zomer. Heeft zangvlucht van tak tot tak. Broedt van mei tot en met juli, doorgaans één legsel, verder zuidelijk soms twee. Als er een vrouwtje in het territorium komt van een mannetje, voert het mannetje een uitvoerige balts uit. Het vrouwtje kiest de nestlocatie en bouwt het nest, een bal van grassen en bladeren, op de grond. Het legsel bevat doorgaans 5-7 eieren. Broedduur 12-13 dagen. De jongen zitten 11-12 dagen op het nest. Na het uitvliegen blijft de familie nog 2-4 weken bij elkaar. Ze verlaten daarbij de broedplek.

Leefgebied

Hoogopgaand gevarieerd loofbos met open plekken op de bosbodem. In Nederland bij voorkeur in beukenbos maar ook te vinden in eikenbossen en gemengde bossen.

Voedsel

Voornaamste voedsel zijn gevleugelde insecten die hij vangt door in de boomkruinen te foerageren van tak naar tak.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker. Brengt de winter door in de Guineese bossen van Afrika ten zuiden van de Sahara, van Senegal oostelijk tot in Kenya. Half september zijn alle fluiters wel vertrokken. Trekt zuidelijk en zuidoostelijk weg, in Nederland is weinig doortrek. Aankomst in Nederland van half april tot half mei.

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten.

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf u in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Verspreiding en aantal

vrij schaarse broedvogel | wegtrekkend | doortrekker in zeer klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Een schaarse broedvogel die nogal onderhevig is aan aantalsschommelingen.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 1500-2600 (in 2018-2020)
Geschat maximum aantal overwinteraars aantal onbekend
Doortrekkers 100-500 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Doorzoek beukenbossen in het bolwerk de Veluwe. Ook te vinden rond landgoederen met beukenbossen in de duinen.

In Europa

De fluiter komt bijna overal in Europa voor, met uitzondering van het Iberisch Schiereiland, Ierland en de Balkan. De noordgrens wordt steeds verder verlegd en reikt nu tot aan Lapland.

Meer informatie


Bescherming

De fluiter geldt niet als bedreigde soort in Nederland, Europees gezien gaat hij licht achteruit.

Wat kunt u doen

De fluiter profiteert van bossen van voldoende omvang en ondergroei, maar spaarzaam begroeide bodem.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads

Vogelbescherming Optiek

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat u zelf kunt vergelijken en uw keuze op uw gemak kunt maken. Én u steunt het werk van Vogelbescherming.

Bekijk Vogelbescherming Optiek

Wet- en regelgeving

De fluiter is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn fluiters beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de fluiter is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3. 1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

De Wet natuurbescherming biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen en voor een beperkt aantal soorten jaarrond. Nesten van de fluiter zijn alleen gedurende het broedseizoen beschermd. Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal