Navigatie overslaan
Amerikaanse wintertaling / Elwin van der Kolk

Amerikaanse wintertaling

Green-winged teal (American), Anas carolinensis - Eenden (Anatidae)

De Amerikaanse tegenhanger van 'onze' wintertaling. Mannen Amerikaanse wintertaling zijn vrij gemakkelijk te onderscheiden van hun Europese familielid. Ze hebben namelijk een opvallende witte verticale streep op de zijborst en niet de witte horziontale streep boven de flank, die 'gewone' wintertalingen dan weer hebben.

Amerikaanse wintertaling / Agami

Herkenning

Kleine eend, die in veel opzichten lijkt op de wintertalingen uit Europa. Vrouwen van beide soorten zijn vrijwel identiek, maar volwassen mannen hebben enkele duidelijke verschillen. Vooral de witte verticale streep op de zijborst bij Amerikaanse wintertalingen is opvallend. Daarnaast hebben ze niet de witte horizontale streep boven de flank die 'gewone' wintertalingen wel hebben. En waar de groene maskervlek op de kop van wintertalingen is omgeven met smalle heldergele strepen, zijn die strepen bij Amerikaanse wintertalingen onopvallend geelbruin.

Geluid

Mannetje baltst met hoge fluittoontjes. Roept ook vaak een monotoon fluitend "Priep". Vrouwtje kwaakt hoog en schel.


34-38 cm, spanwijdte 53-59 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat u zelf kunt vergelijken en uw keuze op uw gemak kunt maken. Én u steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Broedt op de grond, goed verscholen in de vegetatie. Doorgaans in de periode van midden april tot juli en heeft dan één legsel. Bij verlies van het eerste legsel kan een vervangend legsel worden gestart. Een legsel bestaat uit 6-9 eieren (meestal 8), die na 20-23 dagen uitkomen. Binnen 20-25 dagen zijn de jongen vliegvlug; het snelste van alle grondeleenden. Vrouw broedt, voedt en beschermt. Man Amerikaanse wintertaling biedt vrijwel geen ouderlijke zorg.

Leefgebied

Broedvogel van Noord-Amerika, die overwintert in het zuidwesten van Canada, bijna de gehele VS, Mexico en het Caribisch gebied. Geeft de voorkeur aan ondiepe, rustige, waterrijke gebieden met weelderige oeverbegroeiing, zoals kleine zoetwatermeren en langzaam stromende rivieren. Favoriet broedhabitat zijn vennen en meertjes in loofbossen. Opvallend vaak te vinden in meertjes die zijn gevormd door beverdammen. Tijdens de winterperiode blijft de wintertaling trouw aan hetzelfde habitat, alleen wijkt hij dan ook weleens uit naar de kustgebieden. Ook daar zoekt hij plekken met voldoende begroeiing op, zoals getijdekreken en de rivierdelta.

Voedsel

Wintertalingen zoeken hun voedsel door het wateroppervlak te filteren en door te grondelen. Gedurende het broedseizoen heeft deze eendensoort een voorkeur voor dierlijk materiaal, zoals wormen, insecten en kreeftachtigen. In de winter worden vooral zaden van waterplanten, grassen en landbouwgewassen gegeten.

Vogeltrek

De meest noordelijk broedende vogels trekken in de herfst naar het zuiden. Vogels van meer gematigde streken blijven jaarrond in de broedgebieden. In het voorjaar komen de vogels in de zuidelijke broedgebieden tussen maart en begin april aan; in de noordelijke gebieden van april tot eind mei. Maart, april en mei zijn ook de maanden waarin Amerikaanse wintertalingen het meest opduiken in Nederland. Na het broedseizoen vertrekken de eerste mannen al in juli voor de rui-trek. Vrouwen die gebroed hebben en juvenielen volgen in augustus of later. De daadwerkelijk najaarstrek vindt plaats van eind augustus tot in oktober.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt u welke soorten u tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar u op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

Sinds de eeuwwisseling worden ieder jaar -meestal in april - Amerikaanse wintertalingen gevonden in Nederland. Soms gaat het om enkelingen per jaar, soms zelfs om meer dan tien exemplaren. Het zijn tot nu toe altijd mannen, omdat vrouwen zeer moeilijk te onderscheiden zijn van wintertalingen.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 1-3 (in 2013-2015)
Doortrekkers uiterst klein aantal

Bron: sovon.nl

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Het is altijd de moeite waard om wintertalingen goed te bekijken, omdat het nu eenmaal een mooi eendje is. Maar extra goed afspeuren van groepen wintertalingen kan met name in het voorjaar ook nog eens heel goed een Amerikaanse wintertaling opleveren.

In Europa

Deze Noord-Amerikaanse soort wordt in alle Noordwest-Europese landen regelmatig als dwaalgast aangetroffen. Dankzij verschillende vondsten van exemplaren die in de VS waren geringd, is bewezen dat de soort daadwerkelijk de Atlantische Oceaan kan oversteken. Het vermoeden bestaat zelfs dat het misschien wel om reguliere trek op kleine schaal gaat.

Meer informatie


Bescherming

Deze soort geldt als wereldwijd niet bedreigd.

Wat wij doen

Vogelbescherming zet zich in voor een algehele verbetering van de natuurkwaliteit in Nederland. Daar profiteren ook dwaalgasten van.

Wat kunt u doen

Verstoor geen dwaalgasten en respecteer de aanwijzingen van terreinbeheerders. Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk kunnen belangrijk bijdragen aan een basiskwaliteit natuur in Nederland, waardoor het voor vogels aantrekkelijker wordt om in Nederland te verblijven.  

Meer weten?


Wet- en regelgeving

De Amerikaanse wintertaling is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn Amerikaanse wintertalingen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de Amerikaanse wintertaling is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3. 1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De Amerikaanse wintertaling komt slechts in beperkte mate op doortrek in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal