Navigatie overslaan
Amstelland vogelboulevard kruidenrijk grasland Toon alles in de buurt

Amstelland

Onder de rook van Amsterdam, ingeklemd tussen Amstelveen, Amsterdam-Zuidoost en superdrukke snelwegen als de A2 en A9 ligt Amstelland. Niet meteen een plek waar je aan denkt bij een topgebied voor weidevogels. Maar dat is het wel, én een oase van rust in de hectische Randstad.

Locatie

Amstelland

Zes polders

Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid heeft samen met Vogelbescherming Nederland analyses van de weidevogelpopulaties en het weidevogelbeheer gemaakt in de polders in Amstelland: de Ronde Hoep, Duivendrechterpolder, Bovenkerkerpolder, Holendrechterpolder, Kalslagerpolder en de Middelpolder. Dit is samengevat in zes poldernatuurplannen, waar ook de natuurambities van de polders vastgelegd zijn, zowel qua weidevogels als aanvullende natuurwaarden.

Ronde Hoep

De polder, die tegen Ouderkerk aan de Amstel ligt, is 1266 ha groot, waarvan 900 ha grasland. Midden in de polder is een weidevogelgebied van 165 ha van stichting Landschap Noord-Holland. De Ronde hoep is een van de grootste open, onbebouwde gebieden in de Randstad. 

Weidevogels staan in de Ronde Hoep centraal. Er is een stabiele weidevogelpopulatie bestaande uit soorten als grutto, kievit, tureluur, scholekster maar ook veldleeuwerik, witte en gele kwikstaart, kleine plevier, graspieper, slobeend, krakeend en kuifeend.

Bovenkerkerpolder

De Bovenkerkerpolder ligt ten zuiden van Amstelveen; in het noorden grenst de polder aan de Middelpolder en oostelijk aan rivier de Amstel. In deze polder zetten twintig agrarische bedrijven zich in voor weidevogels op 475 ha. De graslanden liggen op oude kavels uit 1760. De meest kwel en veenrijke delen worden in de loop van juni gemaaid en op ongeveer 60 ha wordt het water in de sloten in het voorjaar opgezet. Aan de Middenweg, die dwars door de polder loopt, is de Rijke Weidevogelboulevard in 2019 officieel geopend.

Er is een stabiele weidevogelpopulatie aanwezig van soorten als grutto, kievit, tureluur, scholekster maar ook veldleeuwerik, witte en gele kwikstaart, graspieper, slobeend, krakeend en kuifeend.

Middelpolder en Duivendrechterpolder

De Duivendrechterpolder en de Middelpolder liggen in de Amstelscheg. De Duivendrechterpolder bestaat uit twee delen die beide ten zuiden van het centrum van Amsterdam liggen.
De Middelpolder is ruim 585 ha groot. De polder ligt ten westen van de Amstel en ten noorden van de Bovenkerkerpolder. Tegenwoordig is het grootste gedeelte van de polder bebouwd; een deel van de polder is nog een open agrarisch gebied dat wordt beheerd door Groengebied Amstelland.

Er is in beide polders een kleine weidevogelpopulatie aanwezig bestaande uit soorten als grutto, kievit, tureluur en scholekster. 

Holendrechterpolder

De Holendrechterpolder ligt ten zuiden van de Oudekerkerplas en de A9. In het westen grenst het poldergebied aan het riviertje de Waver en in het zuiden aan het riviertje de Winkel.

Er is een kleine weidevogelpopulatie; grutto, kievit, tureluur en scholekster. Het beheer van deze polder is gericht op het behoud van de weidevogels. Het Landje van Geijsel ligt ook in de Holendrechterpolder en daar komen veel bijzondere vogelsoorten op af zoals; kemphaan, steltkluut en groenpootruiter, bontbekplevier, oeverloper en zomertaling.

Landje van Geijsel

Sinds 1999 zet veehouder Jan Geijsel jaarlijks, van half februari tot half april, negen hectare land onder water in de Holendrechter- en Bullewijkerpolder. Sindsdien is dit een ideale plek voor vogels die net terugkomen uit hun overwinteringsgebieden. Zij landen hier om op krachten te komen na hun lange reis. Het 'Landje van Geijsel' is een jaarlijks terugkerend succes, en geniet nationale bekendheid onder vogelliefhebbers.

Kalslagerpolder

De Kalslagerpolder ligt op het grensgebied van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Ten noorden van de polder ligt een kassen/ bedrijventerrein en ten zuiden van het gebied wordt de polder begrensd door de Amstel. Er is in de polder een heel kleine weidevogelpopulatie aanwezig bestaande uit kievit, tureluur en scholekster. In het meest zuidelijke deel zijn de sloten door het extensief gebruik nog zeer fraai.

Boeren van Amstel

Een groep boeren in het Amstelland is met steun van Vogelbescherming een melkcoöperatie gestart: Boeren van Amstel. Hun melk en yoghurt is te koop in Amsterdam en omstreken. De boeren van Amstel doen op basis van de poldernatuurplannen allemaal aan agrarisch natuurbeheer, en ontwikkelen en beheren kruidenrijke graslanden, plasdrasoevers en greppels en stellen werkzaamheden uit tot na het broedseizoen. Iedere boer wordt eerlijk beloond voor zijn of haar inzet voor weidevogels en andere natuur. 

Door de zuivel van de Boeren van Amstel te kopen, ondersteunt u de natuurlijke weide en de vogels die daar thuis horen.

 

Manifest ‘Wij staan voor Amstelland’

Met 16 organisaties, alle actief in Amstelland, zetten we ons in voor het behoud van Amstelland en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak. Kernpunten van het manifest:

  • Een weidevogel- en landschapsbeheer gericht op continuïteit.
  • Een duurzame en vitale landbouw die ook bijdraagt aan weidevogelbeheer en aan de energietransitie.
  • Het produceren van meer lokale Amstellandproducten die ook extra inkomsten genereren voor de boeren en de binding tussen de stad en Amstelland versterken.
  • Uitsluitend extensieve vormen van recreatie die recht doen aan de unieke rust en ruimte met een samenhangend kwalitatief hoogwaardig groen/blauw netwerk en goede mogelijkheden voor duurzaam transport.
  • Een eenduidig planologisch beleid tegen zowel grootschalige als sluipende verstedelijking van Amstelland.

Amstellanddag

Al 14 jaar wordt de Amstellanddag georganiseerd door Beschermers Amstelland; Vogelbescherming is daar sinds een aantal jaren bij betrokken. Doel van de Amstellanddag is om meer bekendheid te geven aan het eeuwenoude cultuurhistorische landschap waar de Amstel zich als een lint doorheen slingert en dat tot diep de stad Amsterdam insteekt. Een schilderachtig gebied waar recreëren en genieten van rust en ruimte samenkomen, om de hoek van de stad.

Rijke Weidevogelboulevard

Sinds het voorjaar van 2019 kreeg de Bovenkerkerpolder, een van de polders van Amstelland, een Rijke weidevogelboulevard. Dit is een strook van twee meter breed en circa vier kilometer lang waar kruiden mogen groeien in het grasland. Acht boeren uit de buurt werkten hieraan mee. De Rijke Weidevogelboulevard is een fiets- en wandelpad met onderweg informatieborden en een uitkijkpunt over de ingezaaide stroken en de weidevogelgraslanden.

Gouden Grutto

In 2019 ontving boer Wes Korrel de Gouden Grutto voor zijn inspanningen om de weidevogels van het Amstelland te beschermen. Hij is een van de initiatiefnemers van Boeren van Amstel en bekleedt verschillende bestuursfuncties. Zo houdt hij het behoud van de weidevogels onder de rook van Amsterdam voortdurend op de agenda.

Aan dit project verbonden boeren

Fietsen door Amstelland

Deze vogelrijke fietsroute door Amstelland neemt u mee over kronkelende dijkjes met prachtige vergezichten. U kijkt uit over natte weilanden vol bloemen en … vol vogels! Deze polders zijn een van de weinige gebieden waar het goed gaat met de weidevogels. In het voorjaar zult u dan ook veel grutto’s en kieviten zien én horen.

Een bijzondere belevenis tijdens deze route is de Rijke Weidevogelboulevard. U fietst hier langs verschillende plekken met informatie over weidevogels. Een deel van de slootkanten van de graslanden zijn ingezaaid met verschillende soorten bloemen. In het voorjaar biedt deze bloemenstrook weidevogels en hun jongen voedsel (insecten) en schuilplekken.

Video in nieuw venster openen