Navigatie overslaan
Argusvlinder / Shutterstock Alle berichten

Rijke Weidevogelboulevard Amstelland trekt zeldzame argusvlinder

Geplaatst op 13 augustus 2020

Krap twee jaar geleden zaaiden schoolkinderen uit Amstelveen een kruiden-en bloemenstrook in de Bovenkerkerpolder. Deze bloemrijke strook op de Molenkade en langs de Middenweg is bedoeld om insecten aan te trekken als voedsel voor weidevogels en werd de Rijke Weidevogelboulevard gedoopt. Niet alleen vogels profiteren: de afgelopen dagen zijn tientallen exemplaren van de zeldzame argusvlinder gezien op de Molenkade.

In de polders van Amstelland gaat het, tegen de landelijke trend in, goed met weidevogels als grutto en tureluur. Dat gaat niet vanzelf: veel boeren doen enorm hun best om het de weidevogels naar de zin te maken. Het Amstelland bestaat uit zes polders en per polder is een poldernatuurplan opgesteld.
De boeren doen op basis van deze poldernatuurplannen allemaal aan agrarisch natuurbeheer, ze ontwikkelen en beheren kruidenrijke graslanden, plasdrasoevers en greppels en ze stellen werkzaamheden uit tot na het broedseizoen. En ze onderhouden de Rijke Weidevogelboulevard.

Rijke Weidevogelboulevard Amstelland / Celine Roodhart Rijke Weidevogelboulevard Amstelland / Celine Roodhart

Ideale omstandigheden voor argusvlinders

Bij de Rijke Weidevogelboulevard, twee jaar geleden aangelegd door ANV de Amstel, IVN Amstelland, gemeente Amstelveen en Vogelbescherming Nederland, is een uitkijkpunt gemaakt. Ook hangen op verschillende punten informatieborden, om passanten en recreanten te informeren over het bijzondere weidevogelgebied.

De informatieborden zijn speciaal gemaakt op houten hekken of brugdelen; goed voor de argusvlinder, die graag opwarmt op stukken hout in het landschap. Samen met een afwisseling van gemaaide en ongemaaide bermen zorgt dit voor ideale omstandigheden voor de vlinders om een territorium te vestigen.
De waarnemingen van de argusvlinder in mei 2020 leiden tot de veronderstelling dat die vlinders op de tot in augustus niet gemaaide Molenkade hebben gezorgd voor de plotselinge grote aantallen argusvlinders in de Bovenkerkerpolder. Daaruit valt een belangrijk beheerpunt te halen: op plekken waar argusvlinders worden gezien in (april-)mei niet maaien voordat die generatie vliegt in augustus. En dan weer slechts een deel maaien omdat de eitjes van die generatie zich ook weer tot óf een nieuwe derde generatie kunnen ontwikkelen óf tot half volgroeide rupsen die overwinteren om in het volgende jaar weer als eerste generatie te kunnen functioneren.

Boeren helpen argusvlinder

De argusvlinder is een van de snelst verdwijnende vlindersoorten van Nederland. In een paar decennia is de populatie met 90% afgenomen. Volgens de Vlinderstichting is de oorzaak van de achteruitgang onbekend. De vlinder komt in het oosten van het land helemaal niet meer voor; in het westen vooral in extensief gebruikt grasland met veel bloemen. De Bovenkerkerpolder is een belangrijk leefgebied voor de soort. De boeren houden extra rekening met de argusvlinder: door het gras gefaseerd te maaien hopen ze er voor te zorgen dat rupsen en poppen zich goed ontwikkelen.

Gruttokuiken / Anne-Lieke Struijk Gruttokuiken / Anne-Lieke Struijk

Maar hoe ging het met de weidevogels?

In de Bovenkerkerpolder zijn dit jaar 91 paar grutto’s met kuikens geteld, minimaal 15 kievitparen met kuikens, 16 scholeksters met kuikens en circa 40 tureluurs met kuikens. Daarnaast 11 gele kwikstaarten en 5 veldleeuweriken. Voor kievit en graspieper was het een slecht jaar. Doordat het waterpeil tijdens het broedseizoen werd verhoogd, hebben de meeste vogels de droogte van het voorjaar goed doorstaan. In polders waar zo’n snelle en forse ingreep achterwege bleef zien we de vogels nu verdwijnen.

Boeren van Amstel

Een groep boeren in het Amstelland is met steun van Vogelbescherming een melkcoöperatie gestart: Boeren van Amstel. Hun melk en yoghurt is te koop in Amsterdam en omstreken. Door de zuivel van de Boeren van Amstel te kopen, ondersteunt u de natuurlijke weide en de vogels die daar thuis horen.

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer