Navigatie overslaan
Boomklever / Vincent Hodzelmans Alle berichten
Boomklever / Vincent Hodzelmans Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

Maak het herstelplan groen

Geplaatst op 11 maart 2021

Rutte pleit voor het snel maken van een nationaal herstelplan, zelfs nog voorafgaand aan de kabinetsformatie. En zeker, er is met alle corona-ellende veel te zeggen voor een stevig herstelplan dat voortvarend wordt uitgevoerd. Maar een góed herstelplan is een plan dat verder kijkt dan de korte termijn. Het combineert de opbouw van een duurzame economie met natuurherstel.

Een goed, groen herstelplan adresseert meerdere crises tegelijk: biodiversiteit, gezondheid, klimaat, woningnood én economie. Dat is wat Nederland nodig heeft. Als u volgende week in het stemhokje staat, weeg dan ook mee welke partij wil investeren in een groene manier om uit de crisis te komen. Het gaat tenslotte om de toekomst van ons land. Zorg dat het leefbaar blijft voor mens en natuur.

Boerenlandvogels en gezond voedsel

In een groen herstelplan staat een serieus plan van aanpak voor de transitie van de landbouw. Om daarmee te komen tot natuur-inclusieve landbouw met een gezond bodemleven, waar weer ruimte is voor boerenlandvogels, vlinders, bijen en wilde planten. En bovenal tot de productie van gezond voedsel. Doorgaan op de huidige weg is geen optie, dat heeft de afgelopen periode met de stikstofcrisis en de constante achteruitgang van de natuur in het boerenland ons wel geleerd.

Kievit met jong / Jelle de Jong Natuur-inclusieve landbouw met ruimte voor boerenlandvogels en voor de productie van gezond voedsel. Kievit met jong / Jelle de Jong

Natuurlijke klimaatbuffers tegen droogte

Voor landbouw, natuur maar ook voor onze waterveiligheid zullen we in het herstelplan droogte en weerextremen moeten aanpakken. Dat kan bijvoorbeeld met natuurlijke klimaatbuffers die water langer vasthouden. Dat biedt ook kansen voor recreatie en voor het tegengaan van verzilting, waar de landbouw in toenemende mate mee te maken krijgt.

Bovendien draagt een hoger waterpeil in bijvoorbeeld veenweidegebieden bij aan het halen van de klimaatdoelen, door minder uitstoot van CO2. Verder gaat het bodemdaling tegen en voorkomt daarmee enorme uitgaven op termijn. En ook de natuur profiteert van het langer vasthouden van water en hogere grondwaterpeilen. Natuurgebieden verdrogen minder en weidevogels kunnen floreren in natte, bloemrijke weilanden.

Groen bouwen

De woningnood is hoog. Er zullen de komende tien jaar rond de miljoen huizen bij moeten komen. Daar ligt een risico op verlies van natuurwaarden, maar ook een kans. Laten we klimaatneutrale huizen bouwen, of beter nog, huizen die energie léveren. Door een combinatie van natuurvriendelijk bouwen en groen in de wijken dragen we zo bij aan een gezonde, prettige leefomgeving.

En, veel mensen zijn zich hiervan misschien niet bewust: tuinen en groene wijken kunnen een grote bijdrage leveren aan herstel van biodiversiteit. Niet alleen Vogelbescherming en andere natuur- en milieuorganisaties vinden dat natuurmaatregelen een verplicht onderdeel moeten worden van de woningbouw, ook een groeiend aantal bouwondernemingen vraagt om zo’n aanpak. Groen en klimaatneutraal bouwen biedt ook weer uitzicht op veel werkgelegenheid.

Vlinder op bloemen / Pixabay Tuinen en groene wijken kunnen een grote bijdrage leveren aan herstel van biodiversiteit. Vlinder op bloemen / Pixabay

Meer natuur

In deze lockdowntijd bezoeken mensen massaal de natuur voor hun rust en ontspanning, maar helaas is er te weinig groen om ruimte te bieden aan alle mensen die het nodig hebben. Natuurgebieden raken overvol, met alle negatieve gevolgen van dien. Anderhalve meter afstand is in parken en bossen rondom de steden onmogelijk. Zet in een herstelplan ook in op meer natuur in en rondom steden. Dit draagt bij aan een gezonder en fijner land en aan het herstel van gewone soorten planten en dieren die nu onder druk staan.

Niet rommelen

Rommelen met natuur en milieunormen leidt op termijn tot extra kosten en ellende. Dat bleek wel uit de stikstofcrisis. Door jarenlang een loopje te nemen met de normen voor stikstofuitstoot, zitten we nu met de enorme opgave om de stikstofdepositie weer terug te dringen. Dat geldt overigens niet alleen voor stikstof maar ook voor andere milieunormen. Denk bijvoorbeeld aan de vervuiling van het oppervlaktewater of de vele bestrijdingsmiddelen die worden gevonden in de natuur.

Voor een herstel van ons land is werken aan het verbeteren van de milieucondities en aan landschapsherstel om te komen tot een ‘Basiskwaliteit Natuur’ belangrijk. Dat is een minimum niveau waar onze omgeving aan moet voldoen om deze leefbaar te houden voor natuur en mens. Het is een benadering die er voor zorgt dat de trend van achteruitgang van gewone soorten stopt.

Nederlanders willen een groen herstelplan

Onderzoeksbureau Motivaction onderzocht in opdracht van Vogelbescherming afgelopen zomer hoe Nederland dacht over groen herstel. Daaruit bleek dat maar liefst 73% van de Nederlanders vindt dat investeren in natuur onderdeel moet zijn van de herstelplannen. Tweederde van respondenten gaf aan meer natuur van een betere kwaliteit in de omgeving te willen. Dus: maak het herstelplan groen!

Hulp bij uw keuze in het stemhokje 17 maart

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De uitslagen daarvan bepalen voor een belangrijk deel welke kant het de komende jaren uitgaat met natuur én vogels in Nederland. Hoe denken diverse politieke partijen over de grote vraagstukken rond natuur, landbouw, energie en klimaat? Daarover hebben wij de lijsttrekkers van een aantal politieke partijen bevraagd. Wij hopen dat het u helpt bij uw keuze in het stemhokje. Bedenk dat uw stem ertoe doet.

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws