Navigatie overslaan
Tureluur / Gerard Bos Alle berichten

De Tweede Kamerverkiezingen: wat heeft de politiek in petto voor vogels en natuur?

Geplaatst op 11 maart 2021

Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De uitslagen daarvan bepalen voor een belangrijk deel welke kant het de komende jaren uitgaat met natuur én vogels in Nederland. Hoe denken diverse politieke partijen over de grote vraagstukken rond natuur, landbouw, energie en klimaat? Daarover hebben wij de lijsttrekkers van een aantal politieke partijen bevraagd. Wij hopen dat het u helpt bij uw keuze in het stemhokje. Bedenk dat uw stem ertoe doet, ook als het gaat om de toekomst van natuur en vogels.
Grutto in het gras / Anne-Lieke Struijk Grutto in het gras / Anne-Lieke Struijk

Nederland verandert snel in aanzien. Dat is al decennialang zo en dat gaat de komende jaren in een nog hoger tempo verder. We leven nu eenmaal met veel mensen op een kleine oppervlakte. We zitten midden in verschillende crises. De coronacrisis uiteraard, maar ook een klimaatcrisis en een biodiversiteitcrisis. Dit laatste houdt in dat de natuur verarmt en veel planten- en diersoorten verdwijnen. Er moeten daarom meer natuurgebieden bijkomen. De landbouw zal natuurvriendelijker worden. De zeespiegel stijgt, we zullen vaker met droogte, stormen en extreme regenval te maken krijgen. De energievoorziening wordt duurzaam, er komen meer windmolens en zonneparken. De stad moet leefbaar blijven maar er moeten wel miljoenen woningen bijkomen. De luchtvaart ligt onder vuur: we kunnen niet zoveel vliegen als voorheen.

Interviews lijsttrekkers

Hoe denken politieke partijen over de belangrijkste vraagstukken rond natuur, landbouw, energie en klimaat? Samen met Greenpeace en Milieudefensie hebben wij de lijsttrekkers van acht politieke partijen uitgenodigd voor een interview. Zes partijen (ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP) lieten hun lijsttrekker daarover aan het woord, CDA en VVD lieten dit over aan hun woordvoerders voor deze onderwerpen. In korte filmpjes hebben wij belangrijke antwoorden op onze vragen en opvallende uitspraken uit deze interviews verwerkt. 

Aan de Tweede Kamerverkiezingen doen 37 politieke partijen mee; voor ons is het onmogelijk ze allemaal aan het woord te laten. Daarom zijn de partijen geïnterviewd die in oktober 2020 in de peilingen op minstens vijf zetels stonden én een serieuze paragraaf over natuur- en klimaatbeleid in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Partijen die bijvoorbeeld ontkennen dat er sprake is van een klimaatcrisis, hebben wij niet geïnterviewd.

Jesse Klaver
GroenLinks

Complete interview

Sigrid Kaag
D66

Complete interview

Mark Harbers
VVD
Complete interview

Gert-Jan Segers
ChristenUnie
Complete interview

Agnes Mulder
CDA
Complete interview

Esther Ouwehand
Partij voor de Dieren
Complete interview

Lilian Marijnissen
SP
Complete interview

Lilianne Ploumen
PvdA
Complete interview

Stem met hart voor natuur

De politiek staat voor grote uitdagingen. Om alle belangen af te wegen, beleidslijnen uit te zetten en maatregelen te nemen voor de komende periode. De keuzes die het kabinet en onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer maken zijn niet alleen voor mensen belangrijk, maar ook voor de natuur en dus de vogelwereld (zie kader). Nederland gaat op de schop de komende jaren! En daarmee is ook úw keuze in het stemhokje van het allergrootste belang. U bepaalt mede de toekomst van de natuur in ons land en zelfs daarbuiten.

Uw leefomgeving en die van vogels

Elke vogelsoort heeft een specifieke leefomgeving. Een specht heeft bomen nodig, een grutto weilanden, dat weet iedereen wel. Maar het gaat verder dan dit: vogels stellen ook eisen aan de kwaliteit van hun leefomgeving. De ene soort is heel kieskeurig, de ander neemt met minder genoegen. Het bepaalt waarom de ene soort zeldzaam is en de ander juist niet. De oppervlakte is belangrijk: er moet voldoende leefgebied zijn om een populatie in stand te houden. Een kleine vogel als een winterkoning vind je in tuinen en parken. Een kolonie lepelaars heeft een groot gebied nodig. Daarom zijn er reservaten. Is de zee overbevist, dan verdwijnen zeevogels. Als er te weinig insecten zijn omdat er veel gif wordt gespoten, leggen insectenetende vogels het loodje. Daarom moeten we gifgebruik terugdringen. Weidevogels verdwijnen als er geen openheid is of het weiland te droog is, de grasmat te saai. Daarom is een omslag naar natuurvriendelijke landbouw zo belangrijk. Zo kunnen we doorgaan. Waar wegen komen en waar windmolenparken, hoe we onze steden inrichten, hoe Nederland er uit komt te zien: het is niet alleen voor u, maar ook voor vogels en natuur allesbepalend.

scholekster/ Shutterstock scholekster/ Shutterstock

Geen stemadvies

Vogelbescherming geeft geen stemadvies. Ons doel is u te informeren over standpunten en ideeën van politieke partijen over thema's die voor Vogelbescherming, Greenpeace en Milieudefensie grote prioriteit hebben. Maar we kunnen hierin niet compleet zijn. Wilt u daarom dieper duiken in de verkiezingsprogramma's dan verwijzen we u graag naar de websites van de politieke partijen zelf.

Wat vindt en doet Vogelbescherming zelf?

Kort gezegd: wij staan voor het behoud van vogels en hun leefomgeving. Vanuit die doelstelling bepalen wij onze standpunten, ons beleid en onze strategie, waarbij we ons baseren op de wetenschap. Op onze website kunt u lezen hoe Vogelbescherming denkt over alle belangrijke onderwerpen die vogels en natuur raken en die er juist nu toe doen in de verkiezingen. Ook over onderwerpen die niet in de interviews met de politieke partijen zijn besproken. Vanuit onze doelstellingen proberen wij het beleid van de regering en onze volksvertegenwoordiging te beïnvloeden. Wij willen ze overtuigen van onze standpunten, delen kennis, voeren voorbeeldprojecten uit en wijzen op het grote draagvlak van onze ideeën. Als het nodig is gaan we over tot oppositie tegen plannen die slecht zijn voor vogels en natuur. Om de landelijke politiek te beïnvloeden werken we ook intensief samen met andere natuur- en milieuorganisaties.

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Vogels ’n tikkie helpen

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk, zeker in de winter. Help ook ‘n Tikkie mee met een eenmalige gift.

Geef voor vogels