Onze boerenlandvogels

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de intensiteit van het agrarisch landgebruik. Op de korte termijn wil Vogelbescherming resterende goede weide- en akkervogelgebieden veilig stellen. Op een langere termijn is een ander soort landbouw nodig. Een omslag in denken en doen is daarvoor noodzakelijk. Niet alleen bij boeren, maar ook bij voedselproducenten en consumenten. De prijs van de melk wordt nu duur betaald: een oer-Nederlands landschap, de natuur en boerenlandvogels delven het onderspit ten opzichte van industriële agrarische bulkproductie. Vogelbescherming is met haar netwerk van weidevogelboeren en via de Red de Rijke Weide-campagne aanjager van de noodzakelijke ommezwaai die alleen werkelijkheid wordt als de betrokken partijen hiervoor willen samenwerken.

Weidevogels

De intensieve landbouw heeft ervoor gezorgd dat geschikt gebied voor weidevogels in Nederland zeldzaam is geworden. Daardoor is sinds 1960 meer dan 60% van alle weidevogels verdwenen. Door het inkrimpen van het leefgebied heeft predatie ondertussen op veel plekken de problemen voor weidevogels vergroot. Om weidevogels te redden is het een absolute voorwaarde dat er meer geschikte bloemrijke weilanden komen waar grutto-kuikens veilig zijn en ze voldoende voedsel kunnen vinden. Samen met weidevogelboeren en onder meer via de campagne Red de Rijke Weide wil Vogelbescherming dat voor elkaar krijgen.

Elke meter telt

Samen gaan we ervoor zorgen dat weidevogels niet uit het Nederlandse landschap verdwijnen. Elke meter telt om onze weidevogels te redden! Help ons zoveel mogelijk meters om te vormen van eentonige weilanden naar bloemrijke weides.

Lees meer

Akkervogels

Door de intensivering van de landbouw hebben akkervogels het moeilijk. Soorten als kievit, grauwe gors, patrijs en veldleeuwerik laten een dramatische achteruitgang zien. Via voorbeeldprojecten toont Vogelbescherming aan dat dat niet nodig is.

Landbouwbeleid

In het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid gaat veel geld om. Een te beperkt deel daarvan gaat naar natuurmaatregelen op het platteland. En slechts een deel daarvan heeft zin. Vogelbescherming spant zich in om ervoor te zorgen dat er meer geld naar betere maatregelen gaat. Naast extra maatregelen voor vogels en natuur in kansrijke gebieden wil Vogelbescherming, dat er meer aandacht komt voor een basiskwaliteit van de natuur in het Nederlands landelijk gebied. Daarmee willen we op een langere termijn de aandacht voor natuur, milieu, landschap en vogels zeker stellen.

Erfvogels

Erfvogels zijn vogels die leven op het boerenland, op en rondom boerderijen en landelijk gelegen woningen, op erven en in hagen en houtwallen. Een aantal van die erfvogels neemt in aantal af, omdat de erven de laatste decennia grootschaliger en ‘netter’ zijn geworden. Samen met bevlogen vrijwilligers wil Vogelbeschermen dat veranderen.

Koop melk en kaas

Zuivel geproduceerd met nadrukkelijke aandacht voor natuur en weidevogels. Sinds de campagne Red de Rijke Weide van Vogelbescherming is hier steeds meer aandacht voor. U kunt via aankopen in de supermarkt laten zien wat u belangrijk vindt.

Vogelvriendelijke zuivelwijzer

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en de boerenlandvogels, die daar bij horen. In dit eenmalige magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur.

Download pdf magazine