Navigatie overslaan
Kievit / Shutterstock Alle berichten

Plan voor EU-landbouwbeleid mist ambitie

Geplaatst op 30 november 2017

De Europese Commissie heeft de nota ’The Future of Food and Farming’ gepubliceerd. Daarmee brandt de discussie los over de herziening van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) per 2020. Europese ambities voor een echte transitie van de landbouw ontbreken vooralsog, zoveel is nu duidelijk.

De herziening van het GLB is hard nodig, vinden natuur- en milieuorganisaties waaronder Vogelbescherming, omdat het huidige GLB tot dusver een duurzaam perspectief voor de landbouw níet dichterbij heeft gebracht. En dat moet wel, een nieuw GLB zou de transitie naar een ecologisch verantwoorde en veerkrachtige landbouw moeten ondersteunen. Zo wil de Commissie lidstaten de mogelijkheid bieden om de landbouw doelgerichter te steunen. Door deze keuze voor meer zeggenschap van de lidstaten is een Europese landbouw die in balans is met zijn omgeving, zelfs verder weg dan ooit.

Radicale omslag nodig

De landbouw staat voor grote uitdagingen op het gebied van natuur, klimaat, de kwaliteit van de leefomgeving én tegelijk het duurzaam op peil houden van de voedselproductie. Wij denken dat de diensten die de natuur levert hard nodig zijn om nu én in de toekomst voedsel te kunnen produceren. Sterker nog, alleen een radicale omslag naar een toekomstbestendige landbouw kan de balans in het landelijk gebied herstellen. Zo krijgen we weer een landbouw waar ruimte is voor bijvoorbeeld kruidenrijke graslanden, gezonde bodems, schoon water en meer dieren zoals vogels en insecten.

Toekomstbestendige sector voor boer én natuur

Nederland kan in Europees verband stelling nemen voor een nieuwe aanpak voor geheel Europa. Bijvoorbeeld door boeren te stimuleren om stapsgewijs te verduurzamen op basis van meetbare resultaten. Kennisopbouw- en uitwisseling, pilots en langetermijnafspraken tussen boer en overheid mét gepaste beloning, zijn daarvoor de randvoorwaarden. Een verbetering van de monitoring en evaluatie van de voor natuur geboekte resultaten is hierbij noodzakelijk.

Structurele ondersteuning van boeren met het publieke GLB-geld is alleen gerechtvaardigd als daar publieke diensten tegenover staan. De huidige algemene inkomenssteun moet vervangen worden door een resultaatgerichte beloning voor natuur, landschap en milieu. Het Europese landbouwbeleid kan op die manier een toekomstbestendige sector worden voor boer én natuur.

Reactie natuur- en milieuorganisaties

Lees hier de complete reactie van de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties.