Navigatie overslaan
Krooneend / Jelle de Jong Alle berichten

Het wemelt van wadvogels in het Hegewiersterfjild

Geplaatst op 12 augustus 2021

Het hele jaar door is het Hegewiersterfjild een trekpleister voor wadvogels en weidevogels. Het gebied wordt in het kader van het programma Wij&Wadvogels vergroot en verbeterd. Oók fijn voor mensen.

Het Hegewiersterfjild: een prachtige Friese naam voor een even prachtig, maar niet zo bekend gebied. Het ligt aan de Waddenzeedijk bij Harlingen. Een open gebied dat het hele jaar door rijk is aan vogels: wadvogels, weidevogels en moerasvogels. Eind juni wemelt het van de visdieven, kluten, lepelaars en kokmeeuwen op de net aangelegde schelpeneilandjes.

Waterral / Jelle de Jong Waterral / Jelle de Jong

Wat verderop in de graslanden zit het tijdens het voorjaar vól met weidevogels. Grutto’s en tureluurs zijn druk in de weer met hun kuikens. En in de rietkraag futen, waterrallen, en zelfs baardmannetjes. Genieten voor iedere vogelaar: massa’s vogels en veel soorten. En dat op een relatief kleine oppervlakte.

Natter is beter

Om het leefgebied voor wad- en weidevogels te vergroten en te verbeteren, zijn enkele percelen in het Hegewiersterfjild in 2020 nieuw ingericht. Simon de Winter, boswachter bij Natuurmonumenten: “De droge landbouwpercelen zijn afgegraven, zodat ze natter en beter geschikt worden voor weidevogels in het voorjaar en voor trekvogels, waaronder veel wadvogels. De eerste resultaten zijn er al. Vier paartjes krooneend – zeldzaam in Friesland – hebben er in het eerste seizoen meteen al gebroed. Ook hebben zwartkopmeeuwen het gebied ontdekt, met wel tien broedpaartjes.”

Rosse grutto / Jelle de Jong Rosse grutto / Jelle de Jong

Rusten bij hoog water

Vanuit Wij&Wadvogels - een programma van Vogelbescherming en vele partners om het Waddengebied vitaler te maken voor vogels - is er veel aandacht voor hoogwatervluchtplaatsen zoals het Hegewiersterfjild. Deze hvp’s zijn cruciaal voor allerlei soorten wadvogels zoals bonte strandloper, kanoet, rosse grutto, wulp en scholekster. Ze komen er om tweemaal per etmaal bij hoog water te rusten als ze van hun voedselbron zijn afgesneden.

Een hoogwatervluchtplaats dient rustig én veilig te zijn. Het is belangrijk dat het er open is, want wadvogels hebben ruim zicht nodig op de omgeving. Zulke plekken zijn schaars. Hoogwatervluchtplaatsen zijn te vinden op zowel hoge zandplaten op het wad, als binnendijkse gebieden, niet ver van de Waddenzee, zoals het Hegewiersterfjild.

Baardman / Anco Euser Baardman / Anco Euser

Geniet en verstoor niet

De komende tijd wordt er in het Hegewiersterfjild verder gewerkt aan maatregelen om bezoekers straks nóg beter van dit bijzondere natuurgebied te laten genieten, zonder de vogels te verstoren. Er komt een uitkijkpunt en waarschijnlijk een mooie wandelroute. De werkzaamheden in het Hegewiersterfjild passen bij uitstek bij een Wij&Wadvogels-project: enerzijds worden maatregelen voor vogels genomen, anderzijds wordt het gebied op een duurzame wijze ontsloten voor bezoekers, waarmee we het bewustzijn en draagvlak hopen te vergroten. Hoe meer mensen de waddennatuur en wadvogels in hun hart sluiten, des te beter kunnen we ze beschermen!

Het Hegewiersterfjild is een van de ‘schop in de grond-projecten’ van Wij&Wadvogels. Hierin werkt Vogelbescherming samen met een aantal partners aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied: het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company en de Waddenvereniging.

Wij&Wadvogels richt zich op de uitvoering van maatregelen voor bescherming, inrichting en beheer van broed- en rustlocaties van vogels, waaronder de aanleg van broedeilanden en het herstel van hoogwatervluchtplaatsen, zoals in het Hegewiersterfjild. Daarnaast richt het programma zich op het verbeteren van rust voor vogels door het vergroten van bewustwording en draagvlak bij bezoekers van het waddengebied. Het programma is in 2020 van start gegaan en wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer