Navigatie overslaan
Kluut / Shutterstock Alle berichten

3 miljoen euro voor bescherming wadvogels

Geplaatst op 12 juli 2023

Vandaag maakte het Waddenfonds bekend 3 miljoen euro te investeren in de tweede fase van het programma Wij&Wadvogels. In de eerste fase zijn de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied al verbeterd. Vogelbescherming is zeer verheugd de bescherming van vogels in het Waddengebied de komende vier jaar te kunnen voortzetten.

“Met deze nieuwe financiële impuls van het Waddenfonds kunnen we ook de komende jaren concrete maatregelen nemen om wadvogels zoals sterns en kluten te helpen, door bijvoorbeeld nieuwe broedlocaties aan te leggen. Daarnaast geven we mensen tips om van de Wadden te genieten zonder daarbij vogels te verstoren”, vertelt Floris Italianer, directeur van Vogelbescherming Nederland.

Internationaal belang Waddenzee voor vogels

Het Waddengebied is het belangrijkste intergetijdengebied in Noordwest-Europa. Miljoenen vogels maken jaarlijks van het gebied gebruik om te broeden, maar ook om op krachten te komen tijdens de trek. Het is niet voor niets dat het Waddengebied een beschermde Natura 2000-status heeft en op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

Ondanks het grote internationale belang van de Wadden en lof die het gebied wordt toegezwaaid, hebben veel broed- en trekvogelsoorten het moeilijk. De vogels hebben onder meer last van verstoring door recreatie, visserij en predatie door roofdieren zoals vossen, ratten en verwilderde katten, gas-en zoutwinning en sinds 2022 ook de vogelgriep.

“We zien bijvoorbeeld dat de noordse stern, een typische wadvogel die ook op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels staat, maar weinig jongen grootbrengt waardoor de toekomst van deze soort in het Waddengebied onzeker is als we op deze weg doorgaan. En dit geldt voor veel meer wadvogelsoorten”, alsdus Floris Italianer.

Noordse stern / Jelle de Jong Noordse stern / Jelle de Jong

Wij&Wadvogels naar een volgende fase

Wij&Wadvogels startte in 2019 voor een periode van vier jaar, als een ‘pluspakket’ bovenop de Natura 2000-maatregelen voor vogels. Deze fase werd eveneens gefinancierd door het Waddenfonds en aangevuld met financiering van het ministerie van LNV en de drie waddenprovincies. In deze eerste fase is:

  • onderzoek gedaan naar welke broed- en rustplekken het belangrijkste zijn voor wadvogels;
  • zijn gebieden heringericht voor vogels om te rusten en te broeden; 
  • en zijn er maatregelen genomen zodat vogels minder last hebben van verstoring door recreanten.

In Hegewiersterfjild nabij Harlingen werd bijvoorbeeld landbouwgrond afgegraven, waardoor het gebied natter is geworden en daardoor aantrekkelijker voor wad- en weidevogels. Met succes: in 2022 waren er ruim vierduizend broedparen van 25 soorten vogels; een stijging van tweeduizend ten opzichte van 2018, voordat Wij&Wadvogels van start ging.

Ook is door de verschillende terreinbeheerders onderzocht hoe predatie door bijvoorbeeld de vos tegengegaan kan worden. “Maar er is nog veel meer te doen in het Waddengebied. Daarom is het belangrijk dat we ons werk, via het programma Wij&Wadvogels Fase II de komende vier jaar kunnen voortzetten,” zegt Italianer. “De drie miljoen euro van het Waddenfonds is daarin een belangrijke eerste stap. Hopelijk inspireert deze bijdrage van het Waddenfonds ook andere financiers en kunnen we hiermee tot eind 2027 een extra impuls geven aan de zo noodzakelijke bescherming van vogels in het Waddengebied.”

Wij&Wadvogels Fase II is een samenwerkingsverband van zeven partners: Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging.

#WADdoejij?

Help je mee om vogels in het Waddengebied de rust en ruimte te bieden die ze zo hard nodig hebben? Kijk om je heen. Zie je vogels? Geniet, maar houd afstand. En dat geldt natuurlijk ook voor je hond. Houd je hond aan de lijn en laat deze ook in losloopgebieden niet achter vogels aan rennen. Betreed geen rustgebieden, maak niet teveel lawaai en blijf op de paden. Mensen en vogels kunnen prima samen op de Wadden.

Ontdek wat jij kan doen, want met de simpelste handelingen kunnen we voor de vogels een wereld van verschil maken! WADdoejij.nl.

Gratis app Wadvogels

Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Maar hoe weet je waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe herken je ze? Onze gratis app Wadvogels lost die problemen in één keer op.

Meer informatie en downloaden

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?