Navigatie overslaan
Grauwe kiekendief / Elwin van der Kolk

Grauwe kiekendief

Montagu's Harrier, Circus pygargus - Sperwerachtigen (Accipitridae)

Rode lijst

De grauwe kiekendief is de kleinste en slankste van de vier in Nederland voorkomende kiekendieven. Een zomervogel die pas in april en mei arriveert uit de overwinteringsgebieden in Afrika en alweer in augustus en september vertrekt. Zeldzame broedvogel van akkers - vooral in Groningen. Vroeger ook in duinen, hoogveen, heide en moerassen. Door intensieve bescherming behouden als Nederlandse broedvogel.

Grauwe kiekendief / Agami

Herkenning

Zeer slanke kiekendief met een veerkrachtige vlucht, bijna sternachtig. Heeft maar vier zichtbare 'vingers' aan de vleugelpunten, dit in tegenstelling tot de blauwe, die er vijf heeft. Man donkergrijs op bovenzijde met zwarte vleugelpunten, zwarte band op bovenvleugel en bandering op ondervleugels, geen witte stuit. Vrouw en juveniel veel slanker dan blauwe kiekendief.

Geluid

Kekkerende geluiden, vooral in broedtijd; ook hoge schrille fluittonen.


39-49 cm, spanwijdte 102-123 cm

Deze soort lijkt op:

Beleef de Lente live

Ieder broedseizoen laten publiekslievelingen als steenuil, ooievaar, slechtvalk, kerkuil en zeearend zich voor de camera’s bewonderen. Van de meest bijzondere momenten worden clipjes gemaakt, zodat niemand iets hoeft te missen. Per vogel wordt een blog bijgehouden door een deskundige om uit te leggen wat er gebeurt en wat we kunnen verwachten.

Naar de camera's

Steenuil / Nature in Stock - Eric Medard

Leefwijze

Broeden

Territoriaal, maar kan in clusters broeden. Man heeft vaak meerdere vrouwtjes met nesten. Man komt als eerste aan en trekt met baltsvlucht vrouwtje aan. Broedt op de grond, nest platform van gras en dunne twijgen. Broedtijd mei-juni, jongen vliegen uit tot in augustus . Eén legsel, meestal drie tot vijf eieren. Broedduur 28-29 dagen per ei, begint na leggen eerste ei.

Video in nieuw venster openen

Leefgebied

Open, vlak of licht golvend landschap met veel voedsel. In Nederland vooral akkers (graan, luzerne) en braakliggend land, in de vorige eeuwen ook heide, hoogveen, duinen en moeras, soms jonge bosaanplant. Jaagt vaak ver van het nest. In Afrika vooral open savanne met veel sprinkhanen.

Voedsel

Vooral kleine zoogdieren (met name veldmuizen), ook volwassen zangvogels en jonge vogels van allerlei soorten van open land, in buitenland ook reptielen en grote insecten. In overwinteringsgebied in Afrika vooral diverse soorten treksprinkhanen. Jaagt in lage zoekvlucht, vaak ver van het nest.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker. Europese vogels overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. Trekt van eind juli tot eind september weg uit ons land. Route via Iberisch Schiereiland, Italië en de Balkan. Keert terug van de tweede helft van april tot in mei. Dagtrekker, trekt liefst bij mooi weer met wind in de rug. Niet afhankelijk van thermiek. In Afrika soms in zeer grote slaapplaatsen.

Winkeloverzicht

Koop je verrekijker of telescoop bij Vogelbescherming

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons assortiment in de webshop

Verspreiding en aantal

zeer schaarse broedvogel | wegtrekkend | doortrekker in zeer klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Vanaf 1990 toegenomen als broedvogel. Soms betere jaren door pieken in de populatie veldmuizen, het belangrijkste voedsel.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 62 (in 2023)
Geschat maximum aantal overwinteraars aantal onbekend
Doortrekkers 100-500 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

In de broedtijd vooral in open akkerbouwgebieden NO-Groningen en hier en daar in Flevoland. Buiten de broedtijd wordt de soort vooral gezien op trektelposten met gestuwde vogeltrek.

In Europa

De grauwe kiekendief is een Palearctische soort, die vooral in Rusland en Oekraïne voorkomt. Ook Wit-Rusland, Frankrijk, Polen en Spanje zijn belangrijke landen voor de soort.

Meer informatie


Bescherming

De grauwe kiekendief staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als 'ernstig bedreigd'. Broedt vrijwel uitsluitend in het noorden van Nederland, vooral Groningen. Na een dieptepunt rond 1990 aantallen iets toegenomen. In Europa neemt de soort ook af. De intensivering van de landbouw is er debet aan. Ook in de overwinteringsgebieden speelt van alles, zoals het gebruik van pesticiden bij de bestrijding van sprinkhanen in Afrika, droogte in de Sahel, aftakeling van het leefgebied in Afrika (door onder meer overbegrazing). Wellicht gevoelig voor grote windparken.

Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren. Download het Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN–criteria.

Wat wij doen

In Nederland wordt het beschermingswerk aan de grauwe kiekendief geheel gecoördineerd en uitgevoerd door Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels. Nesten worden opgespoord en intensief beschermd. Vogelbescherming heeft de Werkgroep ondersteund met onder meer fondswerving en communicatiemiddelen. Dit maakte het mede mogelijk om in Afrika onderzoek te doen aan de grauwe kiekendieven.

Wat kun jij doen

Heb je aanwijzingen voor de aanwezigheid van broedende grauwe kiekendieven op jouw land, neem dan z.s.m. contact op met Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels.
Verder kan de soort geholpen worden met allerlei maatregelen om de voedselbeschikbaarheid te verhogen, zoals de aanleg van vogelakkers en faunaranden. Ook daarvoor kun je bij Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels terecht.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads


Wet- en regelgeving

De grauwe kiekendief is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn grauwe kiekendieven beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de grauwe kiekendief wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

De wet biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te laten zijn. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen en voor een beperkt aantal soorten jaarrond. Nesten van grauwe kiekendieven zijn alleen gedurende het broedseizoen beschermd.

Er is slechts één natuurgebied voor grauwe kiekendieven als belangrijk broedgebied aangewezen en beschermd als Natura 2000-gebied. Het gaat om het Lauwersmeer. Voor dit gebied gelden strenge regels voor alle activiteiten die mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben op de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen. Het betreffende gebied is te vinden in een database van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal