Navigatie overslaan
Blauwe kiekendief / Elwin van der Kolk

Blauwe kiekendief

Hen Harrier, Circus cyaneus - Sperwerachtigen (Accipitridae)

Rode lijst

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden: duinen, moerassen, akkers en graslanden. Opvallend in alle kleden is de witte stuit die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt. Op het menu staan kleine zoogdieren en konijnen. Maar ook kleine vogels worden af en toe verschalkt.

Blauwe kiekendief / Agami

Herkenning

Mannetjes zijn opvallend licht, met zwarte vleugelpunten. Vrouwtjes en jongen zijn bruin en hebben zwarte banden over de staart en ondervleugels. De blauwe kiekendief is veel minder slank dan de grauwe kiekendief. Het mannetje is onder meer door de witte stuit te onderscheiden van de grauwe kiekendief.

Geluid

Kekkerende geluiden in de broedtijd, ook fluitende, hoge roepen.


42-50 cm, spanwijdte 100-121 cm

Deze soort lijkt op:

Beleef de Lente live

Ieder broedseizoen laten publiekslievelingen als steenuil, ooievaar, slechtvalk, kerkuil en zeearend zich voor de camera’s bewonderen. Van de meest bijzondere momenten worden clipjes gemaakt, zodat niemand iets hoeft te missen. Per vogel wordt een blog bijgehouden door een deskundige om uit te leggen wat er gebeurt en wat we kunnen verwachten.

Naar de camera's

Steenuil / Nature in Stock - Eric Medard

Leefwijze

Broeden

Man heeft opvallende baltsvlucht hoog in de lucht. Territoriaal, maar paren kunnen dicht bij elkaar broeden. Jaagt ver van het nest. Man kan meerdere vrouwtjes met nesten hebben; meestal 2-3. Broedt op de grond, in hoge heide, in droog rietland, tussen lage wilgen, in graanvelden. Eén legsel met 3-6, soms 7 eieren. Broedtijd april-juni. Broedduur 29-39 dagen, begint na het eerste ei. Jongen vliegen uit na 32-42 dagen en worden daarna nog weken gevoerd.

Video in nieuw venster openen

Leefgebied

Broedt in duinvalleien met struweel, in rietvelden op vochtige bodem en in graanvelden. Vroeger ook in vochtige heidevelden. Jaagt in duinvalleien, kwelders, grazige ruigten, cultuurgraslanden, akkerbouwgebieden en jonge bosaanplantingen. 's Winters ook veel in weilanden. Jaagt vaak ver van het nest.

Voedsel

Jaagt laag en vaak snel boven de grond op kiekendievenmanier: flappend, glijdend af en toe draaiend of kort biddend. Leeft van kleine zoogdieren (vooral woelmuizen, ook jonge konijnen), maar ook van zangvogels en jongen van grotere vogels (steltlopers, hoenders).

Vogeltrek

Broedgebieden in Fenno-Scandinavië en Noord-Rusland worden geheel verlaten. Trekt over een breed front naar West- en Zuid-Europa, deels ook Noord-Afrika. Doortrek in Nederland van eind augustus tot in november, overwintert hier ook. Terugtrek van maart tot in mei.

Winkeloverzicht

Koop je verrekijker of telescoop bij Vogelbescherming

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons assortiment in de webshop

Verspreiding en aantal

uiterst schaarse broedvogel | gedeeltelijk wegtrekkend

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Vanaf 1990 sterk afgenomen als broedvogel; ook als overwinteraar sinds 1980 afnemend in aantal.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 8 (in 2023)
Geschat maximum aantal overwinteraars 400-800 (in 2013-2015)
Doortrekkers 500-2000 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

In de winter vooral in Laag-Nederland, in gebieden met veel ruigte en riet. Ook wel in duinen, op heide en in hoogveengebieden. In de broedtijd vooral in de duinen op Texel en in Noord-Groningen.

In Europa

Broedt in vrijwel het gehele Euraziatische laaglandgebied, maar is op veel plekken schaars of zeldzaam. Het grootste deel van de Europese populatie broedt in Frankrijk, Finland en Zweden.

Meer informatie


Bescherming

Is sinds 2000 in Europa afgenomen, vooral in Rusland, het belangrijkste land voor de soort. Wordt bedreigd door intensivering van landbouw, bebossing van open land en verdwijnen van moerassen en hoogvenen. Wordt ook vervolgd op veel plaatsen (bijv. grouse moors in Groot-Brittanië).

De blauwe kiekendief staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren. Download het Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN–criteria.

Wat wij doen

De blauwe kiekendief is één van de soorten van het Actieplan Bedreigde Vogels van Vogelbescherming. Samen met Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels heeft Vogelbescherming muizen- en vogelrijke akkers ingericht, vooral in het Waddengebied.

 

Wat kun jij doen

Gebaat bij extensieve begrazing in duinen en moerasgebieden, dit is beter voor de stand van woelmuizen. Cruciaal is het agrarisch gebruik van het landschap. Gebruik van zomergranen en laten staan van stoppelvelden zijn effectieve middelen om zangvogels en muizen aan te trekken. Verstoring kan voorkomen worden door toezicht en door zonering van recreatie. Tegengaan van successie van open landschappen door toelaten van natuurlijke dynamiek is op lange termijn een belangrijk beschermingsmiddel. Internationale aanpak van bescherming is gewenst, omdat onze broedvogels deel uit maken van een grotere populatie in het Noordwest-Europese laagland.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads


Wet- en regelgeving

De blauwe kiekendief is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn blauwe kiekendieven beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de blauwe kiekendief wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

De wet biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te laten zijn. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen en voor een beperkt aantal soorten jaarrond. Nesten van blauwe kiekendieven zijn niet standaard het gehele jaar beschermd. In sommige provincies kunnen de nesten wel jaarrond bescherming genieten als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.

Verschillende natuurgebieden die door blauwe kiekendieven worden gebruikt als broedgebied en foerageergebied zijn aangewezen en beschermd als Natura 2000-gebied. Het gaat onder andere om de Duinen van Terschelling, Oostvaardersplassen en Waddenzee. Voor deze gebieden gelden strenge regels voor alle activiteiten die mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben op de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen. De betreffende gebieden zijn te vinden in een database van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal