Akkervogelkerngebieden

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland. Met uitzondering van overwinterende ganzen, zwanen en eenden staan vrijwel alle vogels op het platteland onder grote druk. Verschillende soorten zijn sinds 1980 met tientallen procenten achteruitgegaan, sommige – zoals de veldleeuwerik – met 90% of meer. Ook vogels uit aanpalende natuurgebieden (duin, moeras, heide) die het landelijk gebied gebruiken als bijvoorbeeld foerageergebied hebben het moeilijk.

De intensiteit van het agrarisch gebruik veroorzaakt de problemen. Het gaat zowel om de inrichting van het platteland (een laag waterpeil, gewaskeuzes), als om het beheer (frequentie en aard veldwerkzaamheden, te veel meststoffen, bestrijdingsmiddelen, etc.).

Omslag nodig: basiskwaliteit omhoog én kerngebieden

Naast weidevogels legt Vogelbescherming prioriteit bij akkervogels. Om akkervogels op het platteland te kunnen blijven zien en horen, is een omslag nodig naar een ecologisch duurzamere landbouw. Op de korte termijn is het belangrijk om resterende bolwerken met akkervogels veilig te stellen. Vanuit zulke gebieden kunnen populaties zich weer gaan verspreiden. De omslag naar een natuurinclusieve landbouw en het realiseren van kerngebieden zijn alleen te realiseren als agrariërs, terreinbeheerders, overheden, bedrijven, burgers en andere betrokkenen de handen ineen slaan.

Praktijkvoorbeelden

Via praktijkvoorbeelden zet Vogelbescherming stappen om kerngebieden dichterbij te brengen. Zo zijn er in 2014 op verschillende plekken in Nederland lokale initiatieven gestart in het kader van het Jaar van de Patrijs. De inzet van Vogelbescherming is om dit samen met andere partijen verder uit te bouwen en op te schalen, onder meer op Schouwen-Duiveland. Ook in het dal van de Ruiten AA (Groningen) beheert Natuurmonumenten een groot aantal natuurakkers met steun van Vogelbescherming. Verder ondersteunt Vogelbescherming kleinere maar daarom niet minder belangrijke initiatieven die goed zijn voor akkervogels, zoals bij de bevlogen akkerbouwer Peter Harry Mulder.

Akkerberaad

Vogelbescherming participeert in het Akkerberaad. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal organisaties van uiteenlopende snit (naast Vogelbescherming onder andere Rabobank, Louis Bolk Instituut, Stichting Veldleeuwerik en Werkgroep Grauwe Kiekendief). In dit overleg staat verduurzaming van de akkerbouw in Nederland centraal. Het Akkerberaad werkt samen om te komen tot een duurzamere en natuurinclusieve landbouw met een zo hoog mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve voedselproductie.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan staat onze medewerker Jules Bos u graag te woord.

Jules Bos, team Landelijk Gebied
Neem contact met mij op

Gerelateerde items