Akkervogels

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland. Met uitzondering van overwinterende ganzen, zwanen en eenden staan vrijwel alle vogels op het platteland onder grote druk. Verschillende soorten zijn sinds 1980 met tientallen procenten achteruitgegaan, sommige – zoals de veldleeuwerik – met 90% of meer. Ook vogels uit aanpalende natuurgebieden (duin, moeras, heide) die het landelijk gebied gebruiken als bijvoorbeeld foerageergebied hebben het moeilijk.

De intensiteit van het agrarisch gebruik veroorzaakt de problemen. Het gaat zowel om de inrichting van het platteland (grootte van percelen, waterpeil, gewaskeuzes), als om het beheer (frequentie en aard veldwerkzaamheden, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, etc.).

Omslag nodig: basiskwaliteit omhoog én kerngebieden

Naast weidevogels legt Vogelbescherming prioriteit bij akkervogels. Om akkervogels op het platteland te kunnen blijven zien en horen, is een omslag nodig naar een ecologisch duurzamere landbouw. Op de korte termijn is het belangrijk om resterende bolwerken met akkervogels veilig te stellen. Vanuit zulke gebieden kunnen populaties zich weer gaan verspreiden. De omslag naar een natuurinclusieve landbouw en het realiseren van kerngebieden zijn alleen te realiseren als agrariërs, terreinbeheerders, overheden, bedrijven, burgers en andere betrokkenen de handen ineen slaan.

10 jaar akkervogelbeleid

In 2006 werd voor de eerste keer in de Lage Landen een symposium aan akkervogels gewijd. Het symposium ‘Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden’ heeft ertoe bijgedragen dat akkervogels in Nederland en België hoger op de politieke agenda kwamen. Nadien kwamen dan ook tal van regionale akkervogelinitiatieven van de grond. In Leuven werd op zaterdag 21 oktober 2017 de balans van 10 jaar inzet voor akkervogels opgemaakt in een Vlaams-Nederlands akkervogelsymposium. Vogelbescherming was mede-organisator.

Meer informatie en uitkomsten

Praktijkvoorbeelden

Via praktijkvoorbeelden zet Vogelbescherming stappen om kerngebieden dichterbij te brengen. Zo zijn er in 2014 op verschillende plekken in Nederland lokale initiatieven gestart in het kader van het Jaar van de Patrijs. De inzet van Vogelbescherming is om dit samen met andere partijen verder uit te bouwen en op te schalen, onder andere via het Interreg-project PARTRIDGE op Schouwen-Duiveland en in West-Brabant, en in het Waddengebied via ‘Wadvogels van Allure’, met steun van het Waddenfonds.

Samen met de Werkgroep Grauwe Kiekendief en het Louis Bolk Instituut voeren we bovendien voor het Ministerie van Economische Zaken een demo-project uit over Vogelakkers. We onderzoeken de ecologische effectiviteit en de inpasbaarheid van vogelakkers in de bedrijfsvoering van landbouwers. Zo hopen we bij te dragen aan de verdere verspreiding van Vogelakkers in het landelijk gebied.

Ten slotte ondersteunt Vogelbescherming kleinere maar daarom niet minder belangrijke initiatieven die goed zijn voor akkervogels, zoals bij de bevlogen akkerbouwer Peter Harry Mulder.

Akkerberaad

Vogelbescherming participeert in het Akkerberaad. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal organisaties van uiteenlopende snit (naast Vogelbescherming onder andere Rabobank, Louis Bolk Instituut, Stichting Veldleeuwerik en Werkgroep Grauwe Kiekendief). In dit overleg staat verduurzaming van de akkerbouw in Nederland centraal. Het Akkerberaad werkt samen om te komen tot een duurzamere en natuurinclusieve landbouw met een zo hoog mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve voedselproductie. Op de korte termijn streeft het Akkerberaad naar het starten van een aantal regionale pilots.  

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan staat onze medewerker Jules Bos u graag te woord.

Jules Bos, Medewerker Vogelbescherming
Neem contact met mij op

Gerelateerde items