Navigatie overslaan
Velduil / Shutterstock Alle berichten

Weer rust voor vogels op Ameland

Geplaatst op 22 augustus 2017

Even leek het gedaan met de rust op het Waddeneiland Ameland: er waren plannen voor een schietbaan waar permanent kleiduiven geschoten mogen worden. Pal naast het vliegveld, maar ook naast een belangrijk weidevogelgebied én (beschermde) Natura-2000 gebieden. Vogelbescherming tekende bezwaar aan, de gemeente gaat nu de zaak opnieuw bekijken.  

Schietvereniging De Grauwe Duun maakt al jaren gebruik van het vliegveld voor kleiduifschieten, maar alleen een aantal keer per jaar. Het nieuwe plan voorziet in een permanente schietbaan, met clubhuis, waardoor er het hele jaar geschoten mag worden. Met uitzondering van de periode 1 maart tot half juli, als er in die periode vogels aan het broeden zijn.

Gevoelig voor verstoring

De aan te leggen schietbaan ligt naast een belangrijk weidevogelgebied en twee Natura 2000-gebieden, te weten Duinen Ameland en de Noordzeekustzone. In het weidevogelgebied broeden grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters. De nabij gelegen beschermde Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor soorten als blauwe en bruine kiekendieven, roerdomp, tapuit, velduil, wulp, kluut, bontbekplevier en strandplevier. Soorten die gevoelig zijn voor verstoring en de broodnodige rust vinden in het gebied.

Vergunning ten onrechte verleend

Uit het ecologische onderzoek dat is uitgevoerd voor de vergunning blijkt dat het kleiduifschieten een risico vormt voor deze soorten. Vogelbescherming is van mening dat de vergunning ten onrechte is verleend, omdat niet is voldaan aan de vereisten die voortvloeien uit de Wet Natuurbescherming.

Niet alleen bezwaar uit natuurhoek

De gemeente ontving niet alleen vanuit de natuurhoek bezwaren. Omwonenden vrezen voor geluidsoverlast, luchtvaartbranches vrezen voor de veiligheid. Het college gaat de bezwaren bekijken en de vergunning heroverwegen. De schietvereniging heeft aangegeven voorlopig geen gebruik te maken van de vergunning. Voorlopig ligt het kleiduifschieten stil.