Navigatie overslaan
Scholekster / Shutterstock Alle berichten

Vogels profiteren van natuurherstel Holwerterwestpolder

Geplaatst op 3 januari 2017

Het Waddengebied heeft er een nieuwe hotspot bij voor vogelliefhebbers. De kwelder van de Holwerterwestpolder is in volle glorie hersteld. Niet alleen nam het aantal broedparen van scholekster, tureluur en bergeend er meteen toe, ook de toegankelijkheid voor mensen is verbeterd. Resultaat: honderden vogels die van dichtbij te bewonderen zijn in een uniek Nederlands kwelderlandschap.

Tureluur, bergeend en vooral de scholekster hebben het moeilijk om geschikte broed- en rustplaatsen te vinden in het waddengebied. Al meer dan twintig jaar daalt bijvoorbeeld het aantal scholeksters in Nederland. Een van de oorzaken is de verruiging van veel kwelders aan de Friese en Groningse waddenkust. Een kwelder is een buitendijkse landaanwas die bij hoogwater niet meer onder water loopt. Alleen bij zeer hoge waterstanden komt een kwelder blank te staan. Probleem is dat veel kwelders langs de waddenkust verruigen en verruigde kwelders zijn minder geschikt als broedgebied voor scholeksters en andere kustvogels. De vegetatie is er te hoog. Alleen al in de Friese Holwerterwestpolder nam het aantal scholeksters af van 117 paar in 1991 tot 45 paar in 2012. Ook de kluut, visdief en noordse stern namen er in aantal af.

Vee geeft wadvogels weer kansen

Om deze wadvogels weer meer kansen te geven werd de Holwerterwestpolder in het kader van het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ de afgelopen twee jaar flink onder handen genomen. Jan Jelle Jongsma van terreinbeheerder It Fryske Gea: “Begrazing door vee is essentieel om verruiging van de kwelders tegen te gaan. Daarom hebben we uitgesleten greppels ondieper gemaakt en doorwaadbaar gemaakt voor vee. De greppels hebben ook flauwere taluds gekregen zodat het vee zelf uit een greppel kan komen en de poten niet breekt op de steile oevers. Zo kan het vee de vegetatie in de zomerperiode dus weer kort houden. We hebben daarnaast een vluchtroute voor het vee verbeterd die ze kunnen gebruiken bij hoogwater. En de slenken hebben we aangepakt zodat het instromende zeewater met eb weer gemakkelijker uit de kwelder kan wegstromen. Het is geweldig om te zien dat al die maatregelen meteen effect hebben gehad. Het afgelopen voorjaar zijn de aantallen scholeksters, bergeenden en tureluurs al flink toegenomen!”

Samen met Vogelbescherming vindt It Fryske Gea het belangrijk dat ook mensen van dit gebied kunnen genieten. Het hele jaar door stikt het van vogels als kluten, scholeksters, sterns en talloze steltlopers en andere wadvogels.

Jan Jelle Jongsma, It It Fryske Gea

Walhalla voor vogels én mensen

De Holwerterwestpolder ligt aan de Holwerter Pier, vanwaar de veerboten naar Ameland vertrekken. De polder is met het natuurherstel weer een walhalla voor vogels geworden. En voor mensen. Jan Jelle Jongsma: “Samen met Vogelbescherming vindt It Fryske Gea het belangrijk dat ook mensen van dit gebied kunnen genieten. Dat creëert draagvlak voor de bescherming van deze vogels. Daarom is er een klein parkeerterrein aangelegd en een informatiebord geplaatst. Ook is er een stenen bankje neergezet met mooi uitzicht over de kwelder en de Waddenzee." "Echt een nieuwe topplek voor vogelaars. Het hele jaar door stikt het van vogels als kluten, scholeksters, sterns en talloze steltlopers en andere wadvogels. En je maakt afhankelijk van het seizoen vaak kans op het zien van leuke soorten als paarse strandloper, ijsgors, velduil, kleine strandloper, oeverpieper, sneeuwgors, frater, ruigpootbuizerd of blauwe kiekendief. We merken nu al dat mensen die van Ameland komen hier nog even een stop maken om al die vogels van dichtbij te zien.”

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen

De verbetering van de Holwerterwestpolder als broedgebied voor kustvogels en bezoekplek voor natuurrecreanten is onderdeel van het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ van Vogelbescherming in samenwerking met andere natuurorganisaties. Het project in de Holwerterwestpolder is mede financieel mogelijk gemaakt dankzij het Waddenfonds, het Bettie Wiegmanfonds en leden en donateurs van Vogelbescherming. Kijk voor meer info op www.waddoejij.nl.

Meer informatie