Navigatie overslaan
Alle berichten

Kwelders Holwerterwestpolder hersteld voor wadvogels

Geplaatst op 22 oktober 2014

Vlakbij de pier van de veerboot naar Ameland staat sinds kort dit bord met een enorme scholekster erop. En dat is niet voor niets. Verruiging van kwelders langs de waddenkust is één van de oorzaken van het slechte broedsucces en het dalende aantal broedparen van de scholekster daar. Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea pakken daarom in de Holwerterwestpolder de verruiging aan. Hiervan profiteren scholeksters, maar ook kluten, visdieven en noordse sterns.

Al meer dan twintig jaar daalt het aantal scholeksters in Nederland. Een van de oorzaken is de verruiging van veel kwelders aan de Friese en Groningse waddenkust. Die kwelders zijn daardoor steeds minder geschikt als broedgebied voor scholeksters. De vegetatie is te hoog. Alleen al in de Friese Holwerterwestpolder nam het aantal scholeksters af van 117 paar in 1991 tot 45 paar in 2012. Ook kustvogels als kluut, visdief en noordse stern nemen in aantal af.

Laat de grazers maar komen

De verruiging in de Holwerterwestpolder werd veroorzaakt doordat vee de kwelder moeilijk of niet meer kon bereiken. Maar volgend jaar is alles anders. It Fryske Gea is hard aan het werk de verruiging terug te dringen door extensieve beweiding weer mogelijk te maken. Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea: “We zijn al een heel eind op weg. We hebben diep uitgesleten greppels ondieper gemaakt en doorwaadbaar gemaakt voor vee. De greppels hebben ook flauwere taluds gekregen zodat het vee zelf uit een greppel kan komen en de poten niet breekt op de steile oevers. En we hebben ook een vluchtroute voor het vee aangelegd die ze kunnen gebruiken bij hoogwater. Dat wordt trouwens nog spannend, want vandaag (21 oktober) is er een storm voorspeld met extreem hoogwater en de aangelegde vluchtroute is nog niet begroeid, dus dat wordt duimen dat de vluchtroute niet door de storm weggeslagen zal worden.”

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen

Naast deze maatregelen wordt het gebied ook aantrekkelijk gemaakt voor overtijende steltlopers. Volgend jaar wordt er dan ook nog een bankje en een informatiepaneel geplaatst, zodat iedereen ontspannen van de vogels kan genieten op een van de mooiste en vogelrijke vogelkijkplekken langs de waddenkust.

De verbetering van de Holwerterwestpolder als broedgebied voor kustvogels is onderdeel van het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ van Vogelbescherming. Kijk voor meer info op www.beleefdewaddennatuur.nl.

 

Dit project is mede financieel mogelijk gemaakt dankzij donateurs van Vogelbescherming, het Waddenfonds en het Bettie Wiegmanfonds.