Navigatie overslaan
Kleine strandloper / Shutterstock Alle berichten
Kleine strandloper / Shutterstock Sonja Hartlief

Door Sonja Weeda
Medewerker Vogelbescherming

Vogelrijk Noordervroon opgeknapt voor kustbroedvogels

Geplaatst op 25 april 2022

Het Noordervroon, een bijzonder vogelrijk natuurgebied ten noorden van Westkapelle, is opgeknapt. Het gebied heeft een grote aantrekkingskracht op een grote diversiteit aan kwetsbare vogels, die het gebied op trek gebruiken en om er te broeden. De afgelopen jaren was het echter minder geschikt geworden voor een groot aantal vogels. Gelukkig heeft het Noordervroon een nieuwe impuls gekregen.

Het Noordervroon

Het Noordervroon is in 2007 aangelegd en bestaat uit meerdere kleine deelgebiedjes met verschillende biotopen: vroongrasland (duingrasland), uitgegraven ondiepe plassen en bosjes. Omdat het Noordervroon op de uiterste westpunt van Walcheren ligt, pleisteren er massa’s trekvogels. Het wordt druk bezocht door vooral watervogels, maar ook zangvogels komen er foerageren en rusten.

Het is ook een belangrijke hoogwatervluchtplaats geworden voor vogels die elders door de hoge recreatiedruk niet meer kunnen overtijen. En tot voor kort was het Noordervroon een veilige broedplek voor kwetsbare kustbroedvogels zoals kluut, visdief, dwergstern, bontbekplevier, kleine plevier en strandplevier. In 2013 was de grootste kolonie dwergsterns (168) van Nederland zelfs in het Noordervroon gevestigd.

Bontbekplevier / Shutterstock Bontbekplevier / Shutterstock

Knelpunten

Maar de afgelopen jaren is het gebied steeds minder geschikt geworden voor deze kwetsbare kustbroedvogels. De aantallen die er begin jaren ’10 verbleven, zijn verdwenen. Doordat de vos in 2015 in het gebied verscheen en doordat kale eilanden in de ondiepe plassen steeds meer begroeid raakten, werd er de afgelopen jaren slechts incidenteel gebroed door bepaalde soorten. Sommige soorten verdwenen zelfs geheel. Pioniers zoals plevieren en kluten hebben kale bodems met weinig begroeiing nodig, met slikranden en water om succesvol hun jongen groot te brengen. Net zoals sterns die broeden op kale bodems met weinig begroeiing.

Maatregelen

Met diverse maatregelen is het middengebied van het Noordervroon, waar de ondiepe plassen en eilanden liggen, opnieuw ingericht door Staatsbosbeheer met hulp van Vogelbescherming, de provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen. Een grote particuliere gift aan Vogelbescherming heeft het project mogelijk gemaakt. De eilanden zijn afgegraven tot net boven het wateroppervlak en hebben een nieuwe laag schelpen gekregen. Met een stuw wordt in de winter het waterpeil opgezet zodat de eilanden onder water komen te staan. Dit remt de plantengroei op de eilanden, waardoor deze veel langer kaal blijven.

In het voorjaar wordt het waterpeil weer verlaagd zodat de kustbroedvogels op de eilanden kunnen broeden. Om het gebied is een vossenraster geplaatst. Sinds de werkzaamheden is het kale, open gebied al druk bezocht door vele trekvogels, waaronder kemphanen en kleine strandlopers. Maar ook zeldzaamheden zoals flamingo’s en een zwarte ibis hebben er een tijdje vertoefd. Nu is het wachten op april wanneer de kluten, sterns en plevieren terug zijn gekeerd, op zoek naar een plek om te broeden.

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. Je ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Inschrijven gratis cursus

Steun vogels en natuur

Natuur van wereldklasse, zoals het Waddengebied, moet hoe dan ook beschermd worden. Waarom? Omdat wateren met een rijke visstand een bron van voeding zijn voor vogels én mensen. En omdat vogels en natuur bijdragen aan ons welzijn.
Help je mee?

Ja, ik help vogels en natuur