Navigatie overslaan
Alle berichten

Vogelbescherming weigert zitting te nemen in Faunabeheereenheden om te praten over jacht

Geplaatst op 30 juni 2015

Morgen, woensdag 1 juli 2015, stemt de Tweede Kamer over de nieuwe Wet natuurbescherming. Daarmee komt het einde in zicht van een jarenlang traject om te komen tot nieuwe, moderne wetgeving voor onze natuur. Kamerleden hebben een groot aantal amendementen en moties ingediend die kunnen leiden tot een verbetering van het wetsvoorstel, maar ook tot een aanzienlijke verslechtering. Een van die amendementen betreft het verruimen van de mogelijkheden voor de jacht, waarbij maatschappelijke organisaties zoals Vogelbescherming de mogelijkheid wordt geboden mee te praten over de jacht, schadebestrijding en populatiebeheer. Vogelbescherming roept Kamerleden op tegen dit ‘jachtvoorstel’ te stemmen. Mocht dit amendement door de Kamer worden aangenomen, zal Vogelbescherming weigeren aan de faunabeheereenheden deel te nemen.

Over de nieuwe Wet natuurbescherming is jarenlang gepraat. Vogelbescherming staat positief tegenover de intentie van de nieuwe natuurwet, omdat zo meer lijn wordt gebracht in de hoeveelheid aan regels. Op het wetsvoorstel zijn een groot aantal amendementen ingediend waar de Tweede Kamer morgen over zal stemmen.

Positieve voorstellen

Er liggen positieve amendementen en moties op tafel die zullen bijdragen aan een beter wet voor de natuur. Vogelbescherming hoopt dat de Kamer deze zal overnemen, zoals het waarborgen van het Natuur netwerk Nederland, het aanwijzen van beschermde landschappen en de motie Grasshoff Leenders voor betere bescherming van weidevogel. Directeur Fred Wouters over deze motie: “Deze motie moet echt aangenomen en uitgevoerd worden. Het gaat al jaren slecht met de weidevogels in ons land, mede door de intensieve landbouw. Nederland speelt een cruciale rol in de bescherming van weidevogels, zo broedt ruim 80% van de grutto’s van Europa in ons land. Daarom is het ook zo belangrijk dat Nederland actie onderneemt.”

Negatieve voorstellen

Er zijn ook amendementen ingediend die de huidige natuurbescherming aanzienlijk kunnen verslechteren. Een opvallend amendement is dat van Heerema (VVD) en Leenders (PvdA), waarin wordt voorgesteld dat de eisen voor de jacht en schadebestrijding worden beperkt en maatschappelijke organisaties  binnen faunabeheereenheden mogen meepraten over schadebestrijding en plezierjacht. Directeur Wouters van Vogelbescherming: “Dit onderdeel van het amendement is een wassen neus. In de praktijk zal alles wat betreft schadebestrijding en plezierjacht bij het oude blijven en maatschappelijke organisaties slechts mede verantwoordelijk worden gemaakt voor het doden van vogels en andere dieren. Daaraan zal Vogelbescherming niet meewerken.”

Opvallend is ook een ander amendement van Heerema. In dit voorstel krijgen provincies de vrije hand om overlast door vogels in de bebouwde kom aan te pakken zonder vergunning door middel van vrijstellingsregelingen. Mocht dit voorstel worden aangenomen dan zal het zorgen voor volstrekte willekeur, variërend per provincie. Bovendien is het in strijd met Europese regels, omdat overlast alleen geen belang is dat kan worden aangevoerd voor het doden of anderszins benadelen van vogels.

Het is de bedoeling dat de Wet natuurbescherming op 1 januari 2016 in werking treedt. De nieuwe wet zal dan de huidige natuurbeschermingswetgeving (de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet) volledig vervangen.