Navigatie overslaan
Dwergstern / Shutterstock Alle berichten

Strandbroeders krijgen hulp

Geplaatst op 16 april 2021

Wat niet iedereen weet: op de Nederlandse stranden broeden bijzondere vogels als bontbekplevier, strandplevier en dwergstern. Deze soorten hebben het moeilijk op onze overvolle stranden. Daarom heeft Vogelbescherming met hulp van veel vrijwilligers in de Zuidwestelijke Delta een project kunnen starten om stukken strand te beschermen. De eerste positieve effecten daarvan banen nu de weg naar een veel groter project langs de gehele kust.
Bontbekplevier / Jelle de Jong Bontbekplevier / Jelle de Jong

Het gaat landelijk gezien nog helemaal niet goed met de vogels die op het strand broeden. De vele mensen die samen met hun hond op het strand recreëren zijn zich vaak helemaal niet bewust van het feit dat we het strand delen met hele bijzondere vogels zoals bontbekplevier, strandplevier en dwergstern. Die worden dan ook vaak verstoord en krijgen bijna nergens meer hun jongen groot.

Vogelwachten

Om de strandbroeders hun broodnodige rust en ruimte op het strand te geven, werken we samen met enthousiaste vrijwilligers. Deze ‘vogelwachten’ zijn in het broedseizoen aanwezig op de stranden, geven voorlichting en houden de boel in de gaten. We berichten al eerder op deze site over dat project.

Verder inventariseren de vrijwilligers nesten en verzamelen ze belangrijke gegevens over broedsucces, verstoring en predatoren. In samenwerking met terreinbeherende organisaties worden stukken strand afgezet als rustgebieden of worden individuele nesten beschermd. De vrijwilligers vertellen recreanten over de vogels en vragen hen om buiten de touwen te blijven. En dit alles lijkt zoden aan de dijk te zetten.

Loslopende hond op strand / Hans Peeters Loslopende hond op strand / Hans Peeters

Samenwerking en opschaling

Vogelbescherming is niet de enige partij die ziet dat de natuur op het strand onder druk staat. De komende jaren kunnen we de bescherming van strandbroeders flink opschalen door een samenwerking met Het Groene Strand. Met de samenwerkende partners –  LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie en Stichting Anemoon – gaan we dit project uitrollen op veel meer stranden langs de hele Nederlandse kust.

En er gebeurt meer. De groepen vrijwillige vogelwachten zullen worden aangevuld en (om)gevormd tot bredere strandcommunities die zich gaan inzetten voor de flora en fauna van de stranden. Ze rapen bijvoorbeeld handmatig afval, verzamelen informatie en betrekken bezoekers door verhalen te vertellen over het leven en de natuur op het strand. Strandondernemers treden op als gastheer van het landschap en werken samen met Het Groene Strand aan plasticvrije terrassen.

Bontbekplevier / Shutterstock Bontbekplevier / Shutterstock

Nieuw strandbeheer

De vogels die op het strand leven moeten ook gaan profiteren van een nieuw strandbeheer. Aangespoeld wier en schelpdieren spelen daarin een belangrijke rol. In dat aangespoelde wier leven tal van kleine diertjes als strandvlooien en bijzondere wiervliegen. Deze trekken op hun beurt weer vogels aan, zoals steenlopers, scholeksters en rosse grutto’s. Verder kunnen er unieke planten gaan groeien op de hoogwaterlijn, waar deze aanspoelsels voor voedselrijke omstandigheden zorgen. Deze planten spelen een rol bij het ontstaan van nieuwe duinen op het strand. Die zich op hun beurt weer tot nieuw broedgebied voor strandbroeders kunnen ontwikkelen.

Dat alles kan alleen maar ontstaan als we aangespoelde wieren laten liggen en niet machinaal schoonmaken, of onnodig over zulke zones van het strand rijden. Om de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen, worden strandeigenaren, beheerders, ondernemers en belanghebbenden door Het Groene Strand gestimuleerd om samen te werken aan een nieuw passend strandbeheer. Dit zodat er weer ruimte voor natuur én natuurbeleving komt.

Strandplevier / Koos Dansen Strandplevier / Koos Dansen

Meedoen?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Het Groene Strand of zelf meehelpen in een strandcommunity? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Het Groene Strand of neem contact op.

Het Groene Strand wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Vrienden van het strand

Op het strand vormen loslopende honden één van de voornaamste bedreigingen voor onze strandbroeders. Want doordat ze hun eieren op het kale zand leggen zijn deze vogels extra kwetsbaar. Ook loslopende honden die goed luisteren, kunnen onbedoeld toch te dicht in de buurt van de nesten komen. De broedvogels schrikken hiervan en komen vaak niet meer terug naar het nest, waardoor de eieren of jongen alleen achterblijven.

Daarom startte onlangs de campagne ‘Vrienden van het strand’ met de introductie van een speciale hondenpenning. Die penning wordt uitgereikt aan hondeneigenaren die de afspraak maken om op het strand hun hond aan te lijnen in de nabijheid van broedende strandvogels. Hierdoor kunnen de vogels rustig broeden en kunnen we allemaal van deze bijzondere strandvogels genieten.

Voor meer informatie – en om zo’n hondenpenning aan te vragen - kijk op: www.hetgroenestrand.nl/vriendenvanhetstrand.

Meehelpen strandbroeders te beschermen?

We zoeken vrijwillige vogelwachten die op verschillende stranden broedvogels beschermen door toezicht te houden en voorlichting te geven aan bezoekers. Ook het helpen bij afzettingen en doen van
waarnemingen is mogelijk.

Meer informatie

Steun trekvogels

Langs de trekroute en in overwinteringsgebieden neemt de druk op het landschap toe. Waar vinden trekvogels nog ruimte? Wat zou het mooi zijn als zij overal kunnen rekenen op voldoende voedsel, veiligheid en rustplekken. Help je mee aan grenzeloze bescherming?

Ja, ik help de trekvogels