Navigatie overslaan
Alle berichten

Raad van State verbiedt vaargeulen in de Veluwerandmeren

Geplaatst op 11 maart 2015

De Raad van State heeft vandaag het beroep tegen het aanleggen van nieuwe vaargeulen in de Veluwerandmeren gegrond verklaard. Volgens de Raad van State heeft de provincie Flevoland zich er niet van verzekerd, dat het gebied na aanleg van de vaargeulen voldoende draagkracht behoudt voor de tafeleend en brilduiker. Vogelbescherming Nederland tekende het beroep aan samen met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de KNNV afdeling Noordwest Veluwe.

Het aanleggen van nieuwe vaargeulen is onderdeel van het plan Integrale Inrichting van de Veluwerandmeren (IIVR). Met de aanleg gaat leefgebied van tafeleenden en brilduikers verloren. Juist de Veluwerandmeren zijn van levensbelang voor deze vogelsoorten en ook als zodanig als speciaal beschermd natuurgebied aangewezen.

De Raad van State heeft onderzoek laten doen door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Dit onderzoek bevestigde dat de achteruitgang van tafeleend en brilduiker wordt veroorzaakt door problemen in het gebied; er heeft een aanzienlijke verslechtering plaatsgevonden van de voedselsituatie voor deze soorten. Het leefgebied zou verder achteruitgaan door het aanleggen van de vaargeulen in combinatie met de andere projecten uit het plan.

Fraaie eend in het nauw

De Veluwerandmeren zijn overigens nog voor veel meer vogels van belang als rust- en foerageergebied. In de wintermaanden kunnen er meer dan honderdduizend trekvogels tegelijkertijd verblijven. Maar vooral voor de tafeleend, een fraaie eend met roestbruine kop en knalrood oog. Het aantal tafeleenden neemt zowel in Nederland als in Europa flink af. Omdat veel tafeleenden deze wateren als overwintergebied gebruiken, zijn de Veluwerandmeren van levensbelang voor deze soort en ook als Natura 2000 gebied aangewezen. Ook voor de brilduiker, een prachtige kleine duikeend waarvan het mannetje een opvallende witte vlek op de wang heeft, is het gebied een cruciaal overwinteringsgebied.

In en rond natuurgebied de Veluwerandmeren zijn veel nieuwe projecten gaande, waaronder het aanleggen van vaargeulen voor de recreatie. Veel van deze projecten vallen binnen het totaalplan Integrale Inrichting van de Veluwerandmeren. Op zichzelf gaat er met het aanleggen van de vaargeulen slechts een klein stukje van het leefgebied van de tafeleend en brilduiker verloren. Het probleem is dat het totaalplan uit veel van dit soort kleine projecten bestaat, waardoor de tafeleend en brilduiker wel degelijk worden getroffen.